Zmiany w prawie budowlanym w 2020. Sprawdź co się zmieniło

Zmiany w prawie budowlanym w 2020 - sprawdź co się zmieniło

Ustawa Prawo budowlane jest nowelizowana i w pierwszej połowie 2020 roku zostaną wprowadzone wszystkie przewidziane nią przepisy. Zmiany w prawie budowlanym 2020 dotyczą nowych zasad uzyskiwania pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanych czy zmian w programie „Czyste Powietrze”.

Podejmowanie inwestycji budowlanych wymaga w pierwszej kolejności dopełnienia wielu formalności. Należy uzyskać pozwolenie na budowę, warunki zagospodarowania przestrzennego terenu oraz wiele zaświadczeń. W toku budowy niezbędne jest wykonywanie prac zgodnie z prawem budowlanym. Przepisy zostały zdecydowanie zmodyfikowane w 2020 roku. Sprawdźcie zatem, co uległo zmianie i jak to wpłynie między innymi na budowy domów jednorodzinnych.

Czym jest prawo budowlane?

Podstawą podejmowania jakichkolwiek prac budowlanych na terenie Polski jest prawo budowlane, kształtowane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym przepisy ustawy Prawo budowlane dotyczą działalności obejmującej sprawy związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Ustawa określa też zasady działania organów administracji publicznej we wspomnianych dziedzinach. W Polsce ustawa Prawo budowlane jest najważniejszym aktem prawnym dotyczącym wznoszenia obiektów budowlanych. Reguluje on wszystkie kwestie związane z:

 • ochroną środowiska w trakcie realizacji rozbiórek budynków i wznoszenia nowych obiektów;
 • miejscem realizowania inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę, rozbudowę albo rozbiórkę;
 • oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;
 • prowadzeniem działalności gospodarczej zorientowanej na budownictwo;
 • prawami i obowiązkami wszystkich uczestników procesu budowlanego;
 • postępowaniem w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej.

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 – co się zmieniło?

Okresowo wspomniana ustawa ulega pewnym zmianom. Od kiedy nowe prawo budowlane obowiązuje w Polsce? Z dniem 6 listopada 2019 roku rząd przyjął projekt nowelizacji. Jednak później pojawiły się liczne poprawki do ustawy zgłoszonej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Zostały one jednak odrzucone przez Sejm. Zmiany z 2020 roku zaczną obowiązywać w pierwszej jego połowie. Warto wiedzieć, co właściwie się zmienia. Modyfikacje służą temu, by jak najlepiej usprawniać proces budowy, zwłaszcza w odniesieniu do biurokracji.

Nowelizacja ma na celu również zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i ograniczenie ilości dokumentacji, jaka dotychczas była niezbędna dla uzyskania pozwolenia na budowę. Nowe prawo upraszcza również procedurę zalegalizowania samowoli budowlanej oraz poszerza listę przedsięwzięć budowlanych, w przypadku których nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Jednocześnie promuje podłączanie nowych inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Sprawdź również: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Szybsze uzyskanie pozwolenia na budowę w 2020 – jak to zrobić?

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, która wnioskodawcy-inwestorowi daje możliwość rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Jedną z najważniejszych zmian, jakie zajdą w prawie budowlanym w 2020 roku, jest szybsze pozyskiwanie pozwolenia na budowę domu w ramach uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Ustawodawca przewiduje, że zlikwidowane zostaną niektóre zbędne obecnie obowiązki inwestora.

Zasady przewidują, że przed rozpoczęciem budowy domu czy innego budynku właściciel działki budowlanej będzie musiał dostarczyć do urzędu wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę petent będzie dołączał do wniosku tylko trzy, a nie jak dotychczas cztery egzemplarze projektu budowlanego domu, a projekt techniczny wnioskodawca złoży w urzędzie dopiero wówczas, kiedy będzie wnioskował o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. Ile kosztuje zezwolenie na budowę domu? Składanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę związane jest z koniecznością wniesienia:

 • opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę,
 • opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, jeśli wniosek składany jest przy pomocy pełnomocnika.

Opłata skarbowa zależna jest od tego, jakiego nowego obiektu budowlanego ma dotyczyć inwestycja.

Inwestycje niewymagające zgłoszenia i pozwolenia to mniej formalności?

Nowe prawo budowlane wprowadza liczne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót budowlanych. Zgłoszenie budowy domu jest nadal wymagane, ale inne roboty budowlane już niekoniecznie muszą pociągać za sobą ten sam obowiązek. Inwestycje niewymagające uzyskania pozwolenia i zgłaszania robót budowlanych dotyczą:

 • automatów sprzedających;
 • biletomatów;
 • wpłatomatów;
 • montażu instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku;
 • montażu naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2;
 • urządzeń melioracji wodnej;
 • stawiania obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej, na przykład huśtawek;
 • stawiania paczkomatów i innych automatów do przechowywania i wydawania klientom przesyłek;
 • automatów do wykonywania innych usług, ale tylko wtedy, gdy ich wysokość nie przekracza 3 m.

Legalizacja samowoli budowlanej – jakie są nowe zasady?

Po wejściu w życie nowych przepisów ustawy Prawo budowlane zmienią się zasady legalizacji samowoli budowlanej. Takie budowle łatwiej będzie można legalizować. Nowa, uproszczona i bezpłatna procedura legalizacji samowoli budowlanej znajdzie zastosowanie w odniesieniu do budowli, które zakończono co najmniej 20 lat temu. Żeby skorzystać z takiej możliwości trzeba będzie przedstawić ekspertyzę techniczną, która potwierdzi, że samowolnie postawiony obiekt może być bezpiecznie użytkowany. Ponadto wraz z wnioskiem o legalizację samowoli budowlanej będzie trzeba przedstawić urzędnikowi:

 • oświadczenie o terminie zakończenia budowy,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Dla uzyskania legalizacji samowoli budowlanej trzeba wnieść opłatę legalizacyjną, której wysokość ma pozostać na dotychczasowym poziomie. Z procedury zaprezentowanej powyżej będą mogli skorzystać właściciele samowoli budowlanych, w przypadku których toczy się już postępowanie mające ustalić, czy doszło do złamania prawa. Uproszczona procedura legalizacyjna nie będzie obejmowała mieszkań, domów, garaży czy innych budynków, których budowa zakończyła się później niż 20 lat temu.

Termin ważności stwierdzenia pozwolenia na budowę

Zgłoszenie budowy i uzyskanie pozwolenia na nią jest konieczne dla rozpoczęcia inwestycji budowlanej, ale od 2020 roku wprowadzony został graniczny termin, po którym urzędnicy nie będą mogli stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Dotychczas z takim wnioskiem można było wystąpić zawsze, co budziło niepewność inwestorów czy osób zarządzających budynkami. Wprowadzany 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji z założenia będzie wpływał pozytywnie na sytuację inwestorów. Zostaną oni zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty legalizacyjnej, która wynosiła od 2 do 5 tys. zł.

Podział projektu budowlanego na trzy zasadnicze części

W ramach zmian w prawie budowlanym „odchudzono” projekt budowlany. Składa się on według nowych przepisów z tylko trzech elementów:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, wraz ze wskazaniem usytuowania budynku i układu komunikacyjnego oraz informacją o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko;
 • projektu technicznego, wraz z opisem konstrukcji, instalacji i charakterystyką energetyczną;
 • projektu architektoniczno-budowlanego, z układem przestrzennym, projektowanymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi.

Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynków – najważniejsze informacje

Istotną zmianą wprowadzaną przez nowe prawo budowlane jest zmiana dotycząca bezpieczeństwa pożarowego. Jak wygląda nowa ochrona przeciwpożarowa? Przepisy wskazują, że osoba, która po zmianie przepisów dokonuje modyfikacji sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, będzie musiała przy tym uzyskać ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na przykład, jeśli właściciel mieszkania ma w planach zmianę przeznaczenia nieruchomości na lokal usługowy, to będzie miał obowiązek sporządzenia oraz przedstawienia w urzędzie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Program "czyste powietrze" 2020 – zmiany

Wraz z wprowadzaniem nowelizacji i modyfikacji w ustawie Prawo budowlane oraz innych przepisów odnoszących się do procesu budowlanego zmieni się też realizacja programu „Czyste Powietrze”. Jego warunki będą dotyczyły ułatwienia przyłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowelizacja przepisów zakłada nałożenie na projektantów obowiązku sprawdzenia, czy jedno i wielorodzinne budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej, np. w sąsiedztwie sieci ciepłowniczej.

Bez zbędnej zwłoki należy przeprowadzić niezbędne formalności dla wydania warunków przyłączenia do sieci. Jeśli stanie się inaczej, za opieszałość trzeba będzie uiścić karę finansową w wysokości aż 500 zł za każdy dzień zwłoki. Co istotne, w realizacji programu „Czyste Powietrze” od 2020 roku zakazane będzie pobieranie opłat za wydanie inwestorom warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Obowiązkowe ogrzewanie z sieci ciepłowniczej – co to oznacza?

Dodatkowo w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego znalazły się propozycje zmian w przepisach dotyczących ogrzewania budynków z sieci ciepłowniczych. Przepisy te ostatecznie nie znalazły się w zakresie ustawy Prawo budowlane. Ocieplenie budynku z sieci ciepłowniczej będzie wymagane na mocy innej ustawy, mianowicie nowelizacji Prawa ochrony środowiska, jaka została przyjęta przez rząd jesienią 2019 roku.

W 2020 roku wszedł w życie obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, o ile jest to technicznie i ekonomicznie realne do wykonania. Obowiązek ogrzewania budynków z sieci ciepłowniczej będzie dotyczył budynków nowych lub gruntownie zmodernizowanych, w odniesieniu do których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jakie są przewidywane zmiany w prawie budowlanym 2021 roku?

Wprowadzane w pierwszej połowie 2020 roku zmiany w przepisach Prawa budowlanego nie kończą procesu nowelizacji przepisów związanych z szeroko pojętą budową domów i innych budowli. Z początkiem 2021 roku mają zacząć obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim będą musiały odpowiadać budynki i ich usytuowanie – WT 2021. Dotyczą one przede wszystkim energooszczędności przegród zewnętrznych budynków i zaostrzą przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród. Od 2021 roku współczynnik ten nie będzie mógł przekraczać poziomów:

 • 0,20 W/(m²·K) dla ścian zewnętrznych,
 • 0,30 W/(m²·K) dla podłóg na gruncie,
 • 0,18 W/(m²·K) dla dachu i stropodachu oraz stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
 • 1,1 W/(m²·K) w przypadku okien pionowych,
 • 1,3 W/(m²·K) w przypadku okien połaciowych,
 • 1,5 W/(m²·K) w przypadku drzwi zewnętrznych.

Nowe przepisy w 2021 roku ograniczą dopuszczalne maksymalne roczne zapotrzebowanie budynków na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Od przyszłego roku poziom ten zostanie zmniejszony z 95 kWh/m²·rok do 70 kWh/m²·rok. Dla spełnienia takich warunków konieczne będą wykonanie odpowiedniej warstwy termoizolacyjnej przegród domu, a także instalacja urządzeń pozwalających wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, jak pompy ciepła, rekuperatory czy instalacje fotowoltaiczne.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Taras
Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?
11 stycznia 2021 r. Klaudia Spurgiasz

Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?

Kuchnia
Płytki do kuchni
11 stycznia 2021 r. Diana Pidlesetska

Płytki kuchenne - jakie są rodzaje płytek do kuchni?

Ściany, sufity, tynki
Tynk japoński – jak prawidłowo nakładać tynk japoński?
Taras
Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?
11 stycznia 2021 r. Klaudia Spurgiasz

Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?

Kuchnia
Płytki do kuchni
11 stycznia 2021 r. Diana Pidlesetska

Płytki kuchenne - jakie są rodzaje płytek do kuchni?

Ściany, sufity, tynki
Tynk japoński – jak prawidłowo nakładać tynk japoński?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Służebność gruntowa
18 grudnia 2020 r. Daria Rek

Służebność gruntowa — jak ustanawiana jest służebność gruntowa na nieruchomości?

Służebność gruntowa to nie tak rzadko spotykana sytuacja. Jeśli nie masz dost...

Formalności budowlane
Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?
15 grudnia 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?

Odbiór domu to konieczny element realizacji projektu budowlanego. Jego wykona...

Formalności budowlane
Wpis do księgi wieczystej
26 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Wpis do księgi wieczystej - jak złożyć wniosek o wpis nieruchomości do księgi wieczystej po zakończeniu budowy domu?

Nadszedł długo wyczekiwany moment, w którym budowa Twojego domu się zakończył...

Przepisy i formalności
Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto o nim wiedzieć?
18 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto wiedzieć o prawie wodnym?

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, bez której nie da się zbud...

Formalności budowlane
Służebność gruntowa
18 grudnia 2020 r. Daria Rek

Służebność gruntowa — jak ustanawiana jest służebność gruntowa na nieruchomości?

Służebność gruntowa to nie tak rzadko spotykana sytuacja. Jeśli nie masz dost...

Formalności budowlane
Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?
15 grudnia 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?

Odbiór domu to konieczny element realizacji projektu budowlanego. Jego wykona...

Formalności budowlane
Wpis do księgi wieczystej
26 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Wpis do księgi wieczystej - jak złożyć wniosek o wpis nieruchomości do księgi wieczystej po zakończeniu budowy domu?

Nadszedł długo wyczekiwany moment, w którym budowa Twojego domu się zakończył...

Przepisy i formalności
Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto o nim wiedzieć?
18 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto wiedzieć o prawie wodnym?

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, bez której nie da się zbud...