Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Zgłoszenie robót budowlanych – jak wypełnić i ile jest ważne zgłoszenie robót budowlanych w 2024 roku?

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych dotyczy między innymi domów w zabudowie wolnostojącej, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki. Zainteresowani taką inwestycją powinni być na bieżąco ze zmianami przepisów. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie w 2021 roku, oznacza dłuższą listę prac, w przypadku których nie trzeba starać się o pozwolenie na budowę. Jakie nowości w prawie są istotne? Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do działania?

Zgłoszenie robót budowlanych w 2024 roku – co trzeba wiedzieć?

Większość zmian, o jakie wzbogaciła się ustawa Prawo budowlane, można odczytywać jako korzystne dla przyszłego inwestora, tym bardziej że nadal nie została wprowadzona opłata za zgłoszenie robót budowlanych. Modyfikacje jedynie upraszczają początkowe formalności i sprawiają, że osoba trzymająca w rękach projekt domu lub planująca przebudowę nie będzie miała wątpliwości, jakie kroki powinna podjąć.

Ważne są zapisy, które pojawiły się art. 29. To one precyzują, czy dany obiekt wymaga pozwolenia na budowę, czy potrzebne jest tylko zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, czy może w ogóle nie trzeba informować organów o podejmowanych działaniach. Już w 2020 roku został wprowadzony nowy wzór pozwolenia na budowę. Dodatkowo od 1 lipca 2021 r. wniosek można złożyć online, dołączając niezbędne dokumenty.

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – co warto wiedzieć?

Bez względu na to, czy planujesz budowę domu jednorodzinnego, przybudówki czy jedynie zmiany w zakresie przegród zewnętrznych, czekają na ciebie podobne formalności. Przed nowelizacją przepisy dotyczące obiektów i prac niewymagających pozwolenia na budowę były rozproszone w treści ustawy, co skutkowało wieloma wątpliwościami. Nowe Prawo budowlane gromadzi wszystkie sytuacje w przejrzysty katalog.

Jakie obiekty można zbudować na zgłoszenie robót budowlanych, bez pozwolenia? Są to między innymi:

 • wolnostojące budynki jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się na działce,
 • parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty – łączna na każde 500 m2 powierzchni działki mogą przypadać dwa tego typu obiekty,
 • przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni nieprzekraczającej 35 m kw.,
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, boiska, korty tenisowe i bieżnie,
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe; instalacje zbiornikowe na gaz przeznaczone do zasilania instalacji w budynkach jednorodzinnych, kanalizacje kablowe,
 • wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych o powierzchni do 35 m kw.,
 • obiekty budowlane usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją ministerialną, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
 • oczyszczalnie ścieków i zbiorników bezodpływowych o określonych parametrach,
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia,
 • pomosty,
 • obiekty budowlane służące działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe,
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych,
 • obiekty związane z produkcją rolną: płyty do składowania obornika, zbiorniki na gnojówkę lub gnojowice, silosy naziemne i silosy na kiszonkę.

Zgłoszenia robót, ale nie pozwolenia na budowę, wymagają również następujące prace:

 • przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków jednorodzinnych, pod warunkiem, że nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której się on znajduje,
 • docieplenie budynków o wysokości większej niż 12 m, ale mniejszej niż 25 m,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej,
 • remont budynków lub elementów konstrukcyjnych, których wzniesienie wymagało pozwolenia na budowę,
 • instalowanie na budynkach urządzeń radiokomunikacyjnych i antenowych konstrukcji wsporczych, krat na budynkach, tablic i urządzeń reklamowych, prócz reklam świetlnych i podświetlanych,
 • montaż instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz,
 • montaż mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Jak więc widać, katalog tych prac jest szeroki.

Dowiedz się więcej: Domy bez pozwolenia – co musisz o nich wiedzieć?

Zgłoszenie obiektów wymagających pozwolenia na budowę – co warto wiedzieć?

Jeżeli zgłosisz zamiar wykonania robót budowlanych w odniesieniu do obiektu, który wymaga pozwolenia na budowę, otrzymasz od odpowiedniego urzędu decyzję odmowną. Aby przyspieszyć procedury, warto wcześniej sprawdzić obowiązujące przepisy.

Pozwolenie na budowę będzie konieczne zawsze, gdy:

 • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • roboty budowlane będą przeprowadzane przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Jeżeli nie wiesz, czy danego terenu dotyczą te przepisy, informacje uzyskasz w urzędzie. Pozwolenie wydaje starosta, wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak wypełnić zgłoszenie robót budowlanych?

Zgłoszenie robót budowlanych – co mówią przepisy?

Gdzie szukać szczegółowych regulacji precyzujących zgłoszenie robót budowlanych? Prawo budowlane w odniesieniu do określonych prac przedstawia wszystkie szczegóły na ten temat. Z pewnością jest to prostsza ścieżka niż w przypadku wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ta ostatnia procedura wymaga czekania nawet 65 dni na pisemną odpowiedź urzędu. Zgłoszenie jest szybsze, ponieważ jeśli urząd w ciągu 21 dni od zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu, można ruszać z pracami.

Przepisy precyzyjnie wskazują, co powinno znaleźć się w zgłoszeniu robót budowlanych i jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Ustawa określa również zasady dotyczące tego, kiedy należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych i jaki jest czas na ich realizację.

Zanim przejdziemy do szczegółowych zasad zgłaszania robót budowlanych, przypomnijmy, co należy rozumieć pod pojęciem roboty budowlane.

Ich definicję znajdziemy w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z którą jest to:

 • budowa,
 • przebudowa,
 • montaż,
 • remont,
 • a także rozbiórka obiektu budowlanego.

Sprawdź dodatkowo: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Zgłoszenie robót budowlanych – kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Ustawa nie precyzuje, ile dni przed pojęciem prac zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych powinno być złożone w urzędzie. Przepisy mówią jedynie, że formalności należy dopełnić przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Termin ten zaś powinien być określony w zgłoszeniu.

Pamiętaj, że rozpoczęcie prac przed rozpatrzeniem twojego zgłoszenia będzie uznane za samowolę budowlaną. W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie dość kosztownej procedury legalizacji.

Formalności związane ze zgłoszeniem robót budowlanych w większości przypadku załatwisz we właściwym miejscowo urzędzie miasta lub starostwie. W tym celu musisz udać się do wydziału architektoniczno-budowlanego, urbanistyki lub innego wydziału odpowiedzialnego za formalności budowlane. Od 1 lipca 2021 roku zgłoszenie można złożyć online za pomocą portalu e-Budownictwo.

Zgłoszenie robót budowlanych polega na:

 • złożeniu pisemnego zgłoszenia robót,
 • dołączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów.

Pismo wraz z załącznikami możesz dostarczyć do urzędu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem. Określ w nim rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny. Jak to zrobić i ile kosztuje?

Zgłoszenie robót budowlanych – potrzebne dokumenty

Przed złożeniem wniosku najlepiej zorientować się w urzędzie, jakie są wymagane dokumenty. Lista może być różna w zależności od planowanych prac.

Z reguły załącznik do wniosku stanowi:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • szkice lub rysunki planowanych robót,
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie związane z przepisami odrębnych ustaw, na przykład decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • projekt zagospodarowania terenu lub działki wraz z opisem technicznym – jest on potrzebny zwłaszcza w przypadku budowy lub przebudowy instalacji i przyłączy, telekomunikacyjnych linii kablowych i obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dodatkowo należy dołączyć pozwolenie na wykonywanie takich prac w otoczeniu zabytku.

Zgłoszenie robót budowlanych dokumenty

Zgłoszenie robót budowlanych – wzór wniosku

Jak wypełnić zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę? Najlepiej posiłkować się formularzem dostępnym w urzędzie, by mieć pewność, że żadna z ważnych informacji nie zostanie pominięta.

Warto sięgnąć także po – sugerujący, jak powinno wyglądać zgłoszenie robót budowlanych wzór wypełniony przykładowymi danymi.

Jak wypełnić zgłoszenie robót budowlanych? Umieść w nim następujące informacje:

 • dane inwestora,
 • miejscowość i datę składania wniosku,
 • dane organu administracyjnego, do którego składany jest wniosek,
 • opis planowanych robót i planowany termin rozpoczęcia prac,
 • miejsce planowanych robót, np. adres nieruchomości,
 • dane ewidencyjne, np. numer działki,
 • spis dołączonych dokumentów.

Taki wniosek należy również własnoręcznie podpisać.

Przeczytaj: Dom na zgłoszenie – jak zbudować dom na zgłoszenie? Krok po kroku

Zgłoszenie robót budowlanych – czas oczekiwania na decyzję

Od momentu złożenia kompletnego zgłoszenia urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, oznacza to zgodę na przeprowadzenie robót – to tzw. milcząca zgoda. Jeżeli jednak zgłoszenie było uzupełniane, termin liczy się od momentu dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Co ważne, decyzja nie musi być fizycznie doręczona we wspomnianym czasie. Wystarczy, że urząd nada korespondencję na poczcie lub wyśle ją elektronicznie, by uznać sprzeciw za skuteczny. Najlepiej więc zadzwonić do urzędu i dopytać, czy zgłoszenie zostało przyjęte. Nie zawsze trzeba czekać 3 tygodnie na ewentualny sprzeciw.

Urząd może przed upływem tego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co pozwala wcześniej rozpocząć zaplanowane prace.

W przypadku otrzymania sprzeciwu masz 14 dni, by odwołać się od decyzji. Odwołanie należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Sprzeciw najczęściej jest wnoszony przez urząd w sytuacji, gdy dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę lub narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy lub jest niezgodna z obowiązującymi regulacjami. Przed zgłoszeniem warto zatem sprawdzić MPZP i zapoznać się z przepisami.

Jeśli zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych jest przyjęte, uprawomocnienie się takiej decyzji jest automatyczne, więc oznacza natychmiastową możliwość przystąpienia do prac.

Ile ważne jest zgłoszenie robót budowlanych?

Ile jest ważne zgłoszenie robót budowlanych? Podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, akceptacja zamierzeń przez urząd nie jest bezterminowa. Na rozpoczęcie prac masz 3 lata, licząc od terminu, który wskazałeś, składając zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Jeśli z jakichkolwiek powodów inwestycje nie zostanie rozpoczęta, konieczne będzie przejście całej procedury raz jeszcze – wzór wniosku i ścieżka administracyjna nie zmieniają się.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij