Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Jak wypełnić zgłoszenie robót budowlanych?

Zgłoszenie robót budowlanych

Od września 2020 roku zgłoszenie robót budowlanych będzie prostsze niż kiedyś. Nowe przepisy nie tylko precyzyjnie wymieniają wszystkie prace, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, ale także poszerzają listę robót wymagających jedynie zgłoszenia. Dowiedz się, jak zmieniło się prawo, a także w jaki sposób załatwić formalności związane ze zgłoszeniem inwestycji.

Zgłoszenie robót budowlanych w 2020 roku - co trzeba wiedzieć?

Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym, obowiązujące od 19 września 2020 roku, powinny ucieszyć inwestorów, ponieważ pod wieloma względami upraszczają formalności związane z rozpoczęciem inwestycji budowlanych. Do najistotniejszych zmian należy m.in. nowy podział projektu budowlanego – oznacza to, że jeśli zamówisz gotowy projekt domu, nie będzie on już jednolitym dokumentem, lecz składającym się z trzech części.

Jeśli chodzi o zgłoszenie robót budowlanych od 2020 roku będzie ono znacznie prostsze. Nowelizacja zmienia wykaz obiektów i prac wymagających jedynie zgłoszenia, a przede wszystkim wymienia je wszystkie w jednym miejscu, aby wyeliminować konieczność sięgania do innych aktów prawnych. Jedna z istotniejszych zmian dotyczy przebudowy przegród zewnętrznych w domach jednorodzinnych – takie roboty wystarczy teraz zgłosić bez ubiegania się pozwolenie na budowę, o ile inwestycja będzie dotyczyła wyłącznie działki, na której stoi budynek.

Listę najważniejszych robót budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia wymienimy na końcu niniejszego artykułu, natomiast ich pełne zestawienie znajdziesz w najnowszej aktualizacji ustawy Prawo budowlane.

Zgłoszenie robót budowlanych - co mówią przepisy?

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych umożliwa Prawo budowlane w odniesieniu do określonych prac. Jest to znacznie prostsza ścieżka załatwienia formalności niż składanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ta ostatnia procedura wymaga czekania nawet 65 dni na pisemną odpowiedź urzędu. Zgłoszenie jest szybsze, ponieważ jeśli urząd w ciągu 21 dni od zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu, można ruszać z pracami.

Przepisy regulują precyzyjnie, co powinno znaleźć się w zgłoszeniu robót budowlanych, a także jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Ustawa określa również zasady dotyczące tego, kiedy należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych i jaki jest czas na ich realizację.

Zanim przejdziemy do szczegółowych zasad zgłaszania robót budowlanych, przypomnijmy, co należy rozumieć pod pojęciem roboty budowlane. Ich definicję znajdziemy w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z którą jest to:

 • budowa,
 • przebudowa,
 • montaż,
 • remont,
 • a także rozbiórka obiektu budowlanego.

Sprawdź dodatkowo: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Zgłoszenie robót budowlanych

Kiedy należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych?

Ustawa nie precyzuje, ile dni przed podjęciem prac zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych powinno być złożone w urzędzie. Przepisy mówią jedynie, że formalności powinny być dopełnione przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Termin ten zaś powinien być określony w zgłoszeniu.

Pamiętaj, że rozpoczęcie prac przed rozpatrzeniem Twojego zgłoszenia będzie uznane za samowolę budowlaną. W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie dość kosztownej procedury legalizacji.

Jak i gdzie należy złożyć zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych?

Formalności związane ze zgłoszeniem robót budowlanych w większości przypadków załatwisz we właściwym miejscowo urzędzie miasta lub w starostwie. W tym celu musisz się udać do wydziału architektoniczno-budowlanego, urbanistyki lub innego wydziału odpowiedzialnego za formalności budowlane. Zgłoszenie robót budowlanych polega na:

 • złożeniu pisemnego zgłoszenia robót,
 • dołączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiednie pismo wraz z załącznikami możesz dostarczyć do urzędu osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie dokumenty należy przygotować do zgłoszenia robót budowlanych?

Przed złożeniem wniosku najlepiej zapytać w urzędzie o listę wymaganych dokumentów, ponieważ ich zakres może się różnić w zależności od planowanych prac budowlanych. Z reguły załącznikami do wniosku są:

 • oświadczenie o tym, że posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością,
 • szkice dotyczące planowanych robót,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu – jest on szczególnie potrzebny przy robotach związanych z budową lub przebudową przyłączy np. wodociągowych, kanalizacyjnych lub gazowych,
 • opis techniczny instalacji,
 • projekt budowlany – jest on wymagany tylko w kilku przypadkach – m.in. planowania robót związanych z budową wolnostojącego domu mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowy przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także budowy sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektroenergetycznej lub gazowej).

W niektórych przypadkach będziesz potrzebować także dodatkowych dokumentów np. pozwolenia konserwatora zabytków, jeśli planujesz prace w otoczeniu jakiegoś zabytku.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych - jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Wniosek zgłoszenie robót budowlanych można złożyć na formularzu dostępnym w urzędzie lub sporządzić go samodzielnie, pamiętając o tym, by znalazły się w nim informacje wymagane przez przepisy, czyli przede wszystkim te dotyczące: rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia.

Jak wypełnić zgłoszenie robót budowlanych? Formularz z reguły wymaga uzupełnienia odpowiednich rubryk takimi informacjami jak:

 • dane inwestora,
 • miejscowość i data,
 • dane organu administracyjnego, do którego składasz wniosek,
 • opis planowanych robót budowlanych,
 • miejsce planowanych robót budowlanych (np. adres nieruchomości),
 • dane ewidencyjne nieruchomości (np. numer działki),
 • planowany termin rozpoczęcia prac,
 • lista dołączonych dokumentów.

Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych należy również własnoręcznie podpisać, a także dołączyć do niego wszystkie załączniki. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku urząd wezwie Cię do uzupełnienia braków, co wydłuży całą procedurę.

Koszty zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Jeżeli zastanawiasz się, jaka jest opłata za zgłoszenie robót budowlanych, to mamy dobrą wiadomość – te formalności są całkowicie bezpłatne.

Warto tutaj przypomnieć, że alternatywna ścieżka administracyjna, czyli wydanie pozwolenia na budowę wiąże się z kosztami – opłaty skarbowe w zależności od rodzaju robót mogą wynieść nawet kilkaset złotych.

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Od momentu złożenia przez Ciebie zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi w tym czasie, możesz uznać, że wyraża zgodę na przeprowadzenie robót budowlanych (tzw. milcząca zgoda).

Warto też wiedzieć, że nie zawsze trzeba czekać 3 tygodni na ewentualny sprzeciw. Urząd może przed upływem tego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie zaplanowanych prac.

W przypadku otrzymania sprzeciwu masz 14 dni na to, by się odwołać od tej decyzji. Tym razem odwołanie należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Sprzeciw jest najczęściej wnoszony przez urząd w przypadku, gdy dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę lub narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy lub jest niezgodna z obowiązującymi regulacjami. Przed zgłoszeniem warto zatem sprawdzić MPZP, a także zapoznać się z przepisami.

Jeśli zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych jest przyjęte, uprawomocnienie się takiej decyzji jest automatyczne, a więc oznacza natychmiastową możliwość przystąpienia do prac.

Jak długo ważne jest pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych?

Warto też wiedzieć, ile jest ważne zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych. Akceptacja przez urząd Twojego zgłoszenia nie jest bowiem bezterminowa – na rozpoczęcie prac masz 3 lata od terminu wskazanego przez Ciebie we wniosku. Jeśli jakieś nieprzewidziane zdarzenia pokrzyżują Twoje plany inwestycyjne i zdecydujesz się przystąpić do prac po 3 latach, koniecznie będzie ponowne zgłoszenie robót budowlanych – wzór wniosku oraz ścieżka administracyjna są w tym przypadku dokładnie takie same, co poprzednio

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie obiektów wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę będzie skutkować sprzeciwem urzędu. Przed wybraniem ścieżki administracyjnej warto więc zapoznać się z aktualnymi przepisami. Najnowsza nowelizacja Prawa budowlanego z 2020 roku wyszczególnia bardzo dokładnie roboty budowlane, które można zgłosić, a które wymagają pozwolenia (są też roboty niewymagające ani pozwolenia ani zgłoszenia).

Jakie obiekty można zbudować na zgłoszenie robót budowlanych?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie budowlanym na zgłoszenie można wykonać między innymi następujące roboty budowlane:

 • przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych domów jednorodzinnych,
 • docieplenie budynków o wysokości od 12 m do 25 m,
 • remont przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których wzniesienie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę,
 • instalowanie tablic i innych nośników reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym,
 • montaż instalacji gazowych – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz użytkowanego budynku.

Ponieważ pojęcie robót budowlanych obejmuje także budowę obiektów, poniżej przedstawiamy wybrane obiekty, które można wybudować na zgłoszenie:

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszczących się calkowicie na działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • sieci i przyłącza – np. nowe przyłącze gazowe, wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, cieplne,
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty, o ile ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2, a ich liczba na działce wynosi maksymalnie 2 na każde 500 m2,
 • ganki i ogrody zimowe, altany, wolnostojące budynki parterowe o charakterze rekreacyjnym czyli np. kuchnie letnie (obowiązują ograniczenia jak w przypadku garaży),
 • elementy małej architektury,
 • ogrodzenia posesji o wysokości powyżej 2,2 m,
 • przydomowe tarasy o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2.

Zgłoszenie obiektów niewymagających pozwolenia na budowę 

Zgłoszenie obiektów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę odbywa się dokładnie w ten sam sposób. Bez względu na to, czy zatem planujesz budowę domu jednorodzinnego, budowę ganku, czy jedynie przebudowę przegród zewnętrznych budynku, czekają Cię podobne formalności.

Nowe Prawo budowlane wymienia bardzo wiele rodzajów prac, które można wykonać jedynie na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - to przykład na to, jak przepisy są dostosowywane do potrzeb inwestorów. Uproszczenie formalności oraz skrócenie czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia prac znacznie ułatwia zarówno planowanie, jak i realizację inwestycji.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Instalacje
Igłofiltry
24 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Igłofiltry – ️jakie jest zastosowanie igłofiltrów?

Dach
Śniegołapy
Kuchnia
Okleina meblowa
23 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Okleina meblowa – co warto wiedzieć o okleinie na meble?

Instalacje
Igłofiltry
24 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Igłofiltry – ️jakie jest zastosowanie igłofiltrów?

Dach
Śniegołapy
Kuchnia
Okleina meblowa
23 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Okleina meblowa – co warto wiedzieć o okleinie na meble?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...