Adaptacja projektu

Dlaczego adaptacja jest konieczna?

Adaptacja projektu typowego jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt typowy należy przystosować do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz warunków lokalizacji konkretnej działki. Obowiązkowa adaptacja to wykonanie na mapie do celów projektowych planu zagospodarowania działki wraz z projektem przyłączy do mediów, co jest konieczne, aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • potwierdzenie dostepu działki do drogi publicznej
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej
 • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji
 • warunki przyłączenia do sieci gazowej
 • badanie geotechniczne gruntu (zalecane)

Etapy realizacji

 • Sprawdzenie zgodności projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji
 • Uzupełnienie dokumentacji o wymagane przez odpowiednie urzędy opinie, uzgodnienia, oświadczenia czy warunki techniczne przyłączy mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków czy wody deszczowej
 • Uzupełnienie dokumentacji o oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawem do działki na cele budowlane
 • Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniami technicznymi przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (w zależności od istniejącej infrastruktury technicznej oraz potrzeb inwestora)
 • Adaptacja rozwiązań konstrukcyjnych do stref klimatycznych istniejących na działce oraz do występujących na niej warunków geotechnicznych gruntu
 • Zaadaptowanie przyłączy do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie w celu dostosowania go do indywidualnych oczekiwań inwestora
 • Sporządzenie BIOZ
 • Złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 • Przygotowanie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami
 • Przygotowanie dokumentacji do uzgodnienia przyłączy sanitarnych
 • Przygotowanie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych