Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Projekt domu to nie tylko jego bryła i rozkład pomieszczeń, ale również szereg wymiarów, oznaczeń i zapisów, niezbędnych do oceny tego, czy dany projekt budowlany domu jest zgodny z przepisami. Dopiero na tej podstawie może być wydane pozwolenie na budowę. Bez specjalistycznej wiedzy i uprawnień ani rusz!

Projekt budowlany domu jak praca magisterska – forma dokumentu

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, nie tylko należy przedłożyć projekt domu, ale także zrobić to w odpowiedniej formie. Forma i zawartość projektu budowlanego jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462). Choć niektórym może się to wydawać dziwne, taki projekt powinien być przygotowany w czterech kopiach, zawsze na papierze w formacie A4 i ujęty w twardej oprawie. Skojarzenie z pracą dyplomową nasuwa się samo! Wewnątrz, na stronie tytułowej powinny się znaleźć:

 • dane dotyczące budynku i usytuowania - nazwa, adres obiektu i jego jednostka ewidencyjna,
 • obręb i numery działek ewidencyjnych pod obiekt,
 • dane i adres inwestora,
 • dane firmy deweloperskiej, biura projektowego lub projektantów – a więc imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych,
 • data opracowania i podpisy.

Podobne informacje będą musiały się znaleźć w tabelkach opisowych na poszczególnych stronach z rysunkami. Zaś wszystkie rysunki i strony dokumentacji muszą być ponumerowane. Ale przede wszystkim, projekt budowlany domu to dwie nierozłączne części: projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu. Oba zaś opracowuje się zarówno w formie rysunkowej, jak i opisowej.

Projekt zagospodarowania terenu – od czego zacząć

Zanim zabierzemy się za projekt budowlany samego domu, nie możemy pominąć jego otoczenia, czyli projektu zagospodarowania terenu działki pod budowę. Żeby móc prawidłowo sporządzić taki projekt, konieczne jest uzyskanie i dokładne zastosowanie się do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wniosek o taką dokumentację można złożyć nawet jeśli nie jest się właścicielem działki i warto to zrobić na etapie jej zakupu.

Miejscowy plan zagospodarowania może bowiem istotnie wpływać nie tylko na samą możliwość budowy, ale także na to, jak budynek może wyglądać, w którym miejscu stać i co prócz domu będziemy mogli mieć na swojej działce. Jeśli dla naszej działki nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania, należy zwrócić się do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która spełni tę samą funkcję.

Co znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu działki?

Projekt zagospodarowania terenu sporządza się na mapie do celów projektowych lub mapie katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000. Przedstawia on w formie rysunkowej:

 • wymiary całkowite działki,
 • usytuowanie projektowanego domu na działce,
 • jego odległość od granic działki,
 • główne wymiary zewnętrzne,
 • dojazd i dojście do budynku,
 • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów,
 • umiejscowienie pojemników na odpady stałe,
 • rozmieszczenie poszczególnych obiektów znajdujących się w granicach działki.

Na rysunku musi znaleźć się także granica opracowania, granica działki, linia rozgraniczającej ulicy lub linia zabudowy. W projekcie zagospodarowania terenu wyrysowuje się również:

 • przyłącza wodne (ew. studnię),
 • kanalizacyjne (ew. szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków),
 • energetyczne,
 • gazowe,
 • w niektórych przypadkach również telekomunikacyjne.

W projekcie zagospodarowania terenu muszą znaleźć się również parametry powierzchniowe działki, takie jak jej powierzchnia całkowita, powierzchnia zabudowana, utwardzona i biologicznie czynna. Należy opisać również wprowadzone w środowisko naturalne ingerencje. Zaliczamy do nich np. wycinki drzew, sposób odprowadzenia wód opadowych, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych oraz ewentualne zmiany poziomu działki.

Zwykle wszystkie te elementy umieszcza się na jednym rysunku w formie mapy, dużo rzadziej jest to kilka rysunków. Potrzeba stworzenia więcej niż jednej mapy zagospodarowania terenu może pojawić się kiedy istnieje ryzyko, że na jednym rysunku projekt byłby po prostu nieczytelny. Taką sytuacją jest np. gdy na małej działce prócz domu znajduje się dużo innych elementów zabudowy i/lub mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną siecią instalacji.

Projekt architektoniczno-budowlany

Drugą, ale niejednokrotnie uważaną za najważniejszą, częścią kompletnej dokumentacji projektowej jest projekt architektoniczno-budowlany składający się z części rysunkowej i opisowej. W części rysunkowej projektu znajdą się:

 • rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych obiektu,
 • rzut fundamentów, dachu i więźby dachowej,
 • przekroje poprzeczny i podłużny, przechodzące przez istotne miejsce w budynku (zazwyczaj są to schody),

Niezbędne są również wszystkie elewacje projektu. Rysunki muszą być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku adaptacji lub projektu rozbudowy w skali 1:50.

Projekt budowlany powinien także zawierać informacje dotyczące rozwiązań instalacyjnych w projekcie, tzn. rysunki przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, instalacji gazowej i elektrycznej. Rysunki te powinny być sporządzone w formie rzutów w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku adaptacji projektu, bądź projektu rozbudowy 1:50.

Opis części architektoniczno-budowlanej projektu musi dokładnie scharakteryzować wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz instalacyjne (rodzaj, układ i rozmieszczenie poszczególnych instalacji). Znajdą się tam również:

 • współczynniki izolacyjności termicznej poszczególnych warstw przegród budynku,
 • charakterystyka energetyczna obiektu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na energię (podawane na 1 m2 powierzchni budynku),
 • kategoria geotechniczna,
 • posadowienie budynku.

Istotnym elementem części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego są dane liczbowe dotyczące:

 • kubatury ogrzewanej i nieogrzewanej budynku,
 • jego powierzchni całkowitej,
 • powierzchni netto,
 • powierzchni użytkowej
 • zestawienia powierzchni wszystkich pomieszczeń.

W przypadku adaptacji projektu lub projektu przebudowy należy zestawić wartości liczbowe w taki sposób, by możliwe było porównanie stanu przed inwestycją i po.

Kolejnym elementem dokumentacji projektowej jest plan BIOZ, czyli sporządzona przez projektanta informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Ponadto, muszą się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz przynależność do Izb wszystkich projektantów obiektu.

Projekt budowlany to nie tylko formalność

Gotowy projekt budowlany to dokument niezwykle obszerny, zawierający wiele informacji zarówno w formie rysunkowej, jak i tekstowej. Powinien być nie tylko poprawny i kompletny, ale również spójny i czytelny. Należy pamiętać, że stanowi nie tylko formalność, którą trzeba spełnić przed budową, ale również podstawę do wykonania wszystkich robót. Dzięki niemu można z łatwością planować prace i dlatego jest w twoim interesie, by był sporządzony z odpowiednią starannością.

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Buduję dom
Szkło wodne
14 kwietnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Szkło wodne – jakie ma zastosowanie w budownictwie?

Drzwi i bramy
Zamek do drzwi – jak dobrać odpowiedni zamek do rodzaju drzwi?
Ściany, sufity, tynki
Panele ścienne 3D
Buduję dom
Szkło wodne
14 kwietnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Szkło wodne – jakie ma zastosowanie w budownictwie?

Drzwi i bramy
Zamek do drzwi – jak dobrać odpowiedni zamek do rodzaju drzwi?
Ściany, sufity, tynki
Panele ścienne 3D

Nowości w tej kategorii

Projekt domu
Domek Brda — co warto wiedzieć o domku letniskowym typu Brda?
25 lutego 2021 r. Daria Rek

Domek Brda — co warto wiedzieć o domku letniskowym typu Brda?

Domek Brda to dla niektórych z nas symbol dziecięcych, letnich kolonii nad je...

Projekt domu
Dom parterowy czy dom piętrowy?
10 lutego 2021 r. Wojciech Rynkowski

Dom parterowy czy dom piętrowy?

Niewiele dyskusji na forach budowlanych ma tak wielu uczestników, jak nieustający spór pomiędzy zwolennikami domów partero...

Projekt domu
Projekty domów Premium Home
4 stycznia 2021 r. Daria Rek

Elegancja ukryta w prostocie

Nowoczesna stylistyka, prosta bryła i niepowtarzalny design to bez wątpienia nie jedyne cechy projektów Premium Home. Spra...

Projekt domu
Dom z lokalem usługowym
28 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Dom z lokalem usługowym - czy lokal usługowy w domu to dobre rozwiązanie?

Zastanawiasz się nad urządzeniem lokalu usługowego we własnym domu? Takie roz...

Projekt domu
Domek Brda — co warto wiedzieć o domku letniskowym typu Brda?
25 lutego 2021 r. Daria Rek

Domek Brda — co warto wiedzieć o domku letniskowym typu Brda?

Domek Brda to dla niektórych z nas symbol dziecięcych, letnich kolonii nad je...

Projekt domu
Dom parterowy czy dom piętrowy?
10 lutego 2021 r. Wojciech Rynkowski

Dom parterowy czy dom piętrowy?

Niewiele dyskusji na forach budowlanych ma tak wielu uczestników, jak nieustający spór pomiędzy zwolennikami domów partero...

Projekt domu
Projekty domów Premium Home
4 stycznia 2021 r. Daria Rek

Elegancja ukryta w prostocie

Nowoczesna stylistyka, prosta bryła i niepowtarzalny design to bez wątpienia nie jedyne cechy projektów Premium Home. Spra...

Projekt domu
Dom z lokalem usługowym
28 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Dom z lokalem usługowym - czy lokal usługowy w domu to dobre rozwiązanie?

Zastanawiasz się nad urządzeniem lokalu usługowego we własnym domu? Takie roz...