Projekty nawet -500 zł 🌞

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Projekt budowlany to nie tylko szkic rozkładu pomieszczeń, ale także zbiór wielu potrzebnych dokumentów. Aby został uznany za ważny, powinien być sporządzony przez uprawnionego projektanta, zgodnie z zapisami Prawa budowlanego. Sprawdź, co zawiera projekt budowlany i ile kosztuje.

Projekt budowlany projektu domu jednorodzinnego to dokument, który składa się z planów oraz szkiców potrzebnych m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę. Jego prawną definicję i formę w dokładny sposób opisuje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczególności art. 34.

Zgodnie z Ustawą, projektem budowlanym możemy nazwać zbiór dokumentów, który przedstawia plany inwestycji budowlanej. Taki dokument zawsze powinien zostać przygotowany w czterech kopiach, na papierze w formacie A4 i ujęty w twardej oprawie.

Co powinno zawierać się w projekcie budowlanym?

Nowelizacja z 2021 roku wprowadziła szereg zmian, ograniczając przy tym zawartość projektu budowlanego przedstawianego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Według nowego rozporządzenia projekt budowlany powinien składać się z trzech części:

Jednak co ciekawe, projekt techniczny nie jest konieczny do uzyskania pozwolenia. Organ, do którego składany jest wniosek, nie weryfikuje już treści samego projektu technicznego (jak miało to miejsce jeszcze do niedawna) a jedynie bada uprawnienia osoby, która go podpisała.

Szczegółowe omówienie każdej ze wspomnianych części znajduje się poniżej.

ofe-5847238-70000 w-70000

Co znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu działki? 

Zanim zabierzesz się za projekt budowlany samego domu, nie możesz pominąć jego otoczenia, czyli projektu zagospodarowania terenu działki pod budowę. Żeby móc prawidłowo sporządzić taki projekt, konieczne jest uzyskanie i dokładne zastosowanie się do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wniosek o taką dokumentację możesz złożyć, nawet jeśli nie jesteś właścicielem działki i warto to zrobić właśnie na etapie zakupu.

Miejscowy plan zagospodarowania może bowiem istotnie wpływać nie tylko na samą możliwość budowy, ale także na to, jak budynek będzie wyglądać, w którym miejscu może stać i co prócz domu będziesz mógł wybudować na swojej działce. Jeśli dla kupowanej ziemi nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania, powinieneś zwrócić się do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która spełni tę samą funkcję.

Projekt zagospodarowania terenu sporządza się na mapie do celów projektowych lub mapie katastralnej w skali 1:500, lub 1:1000. Przedstawia on w formie rysunkowej:

 • wymiary całkowite działki;
 • usytuowanie projektowanego domu na działce;
 • jego odległość od granic działki;
 • główne wymiary zewnętrzne;
 • dojazd i dojście do budynku;
 • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów;
 • umiejscowienie pojemników na odpady stałe;
 • rozmieszczenie poszczególnych obiektów znajdujących się w granicach działki.

Na rysunku musi znaleźć się także granica opracowania, granica działki, linia rozgraniczającej ulicy lub linia zabudowy. W projekcie zagospodarowania terenu wyrysowuje się również:

 • przyłącza wodne (ew. studnię);
 • kanalizacyjne (ew. szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków);
 • energetyczne;
 • gazowe;
 • w niektórych przypadkach również telekomunikacyjne.

W projekcie zagospodarowania terenu muszą znaleźć się również parametry powierzchniowe działki, takie jak jej powierzchnia całkowita, powierzchnia zabudowana, utwardzona i biologicznie czynna. Należy opisać również wprowadzone w środowisko naturalne ingerencje. Zaliczamy do nich np. wycinki drzew, sposób odprowadzenia wód opadowych, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych oraz ewentualne zmiany poziomu działki.

Zwykle wszystkie te elementy umieszcza się na jednym rysunku w formie mapy, dużo rzadziej jest to kilka rysunków. Potrzeba stworzenia więcej niż jednej mapy zagospodarowania terenu może pojawić się, kiedy istnieje ryzyko, że na jednym rysunku projekt byłby po prostu nieczytelny. Taką sytuacją jest np. gdy na małej działce prócz domu znajduje się dużo innych elementów zabudowy i/lub mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną siecią instalacji.

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Projekt architektoniczno-budowlany

Drugą, ale niejednokrotnie uważaną za najważniejszą, częścią kompletnej dokumentacji projektowej jest projekt architektoniczno-budowlany. Co zawiera projekt architektoniczno-budowlany? Składa się on z części rysunkowej i opisowej. W części rysunkowej projektu znajdują się:

 • tzw. rzuty projektu budowlanego, czyli rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych obiektu, ale również fundamentów, dachu i więźby dachowej;
 • przekroje projektu budowlanego, w tym przekroje poprzeczne i podłużne, przechodzące przez istotne miejsce w budynku (zazwyczaj są to schody),

Niezbędne są również wszystkie elewacje projektu. Rysunki muszą być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku adaptacji lub projektu rozbudowy w skali 1:50.

Projekt budowlany powinien także zawierać informacje dotyczące rozwiązań instalacyjnych w projekcie, tzn. rysunki przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, instalacji gazowej i elektrycznej. Grafiki te powinny być sporządzone w formie rzutów w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku adaptacji projektu, bądź projektu rozbudowy 1:50.

Opis części architektoniczno-budowlanej projektu musi dokładnie scharakteryzować wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz instalacyjne (rodzaj, układ i rozmieszczenie poszczególnych instalacji). Znajdą się tam również:

 • współczynniki izolacyjności termicznej poszczególnych warstw przegród budynku;
 • charakterystyka energetyczna obiektu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na energię (podawane na 1 m2 powierzchni budynku);
 • kategoria geotechniczna;
 • posadowienie budynku.

Istotnym elementem części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego są dane liczbowe dotyczące:

W przypadku adaptacji projektu lub projektu przebudowy należy zestawić wartości liczbowe w taki sposób, by możliwe było porównanie stanu przed inwestycją i po.

Kolejnym elementem dokumentacji projektowej jest plan BIOZ, czyli sporządzona przez projektanta informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Ponadto, muszą się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz przynależność do Izb wszystkich projektantów obiektu.

Projekt techniczny

Co powinien zawierać opis techniczny projektu budowlanego domu jednorodzinnego? Przede wszystkim muszą znaleźć się w nim projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Dodatkowo wszystkie opracowania techniczne w tym instalacyjne. Projekt techniczny zajmuje ok. 35% całej dokumentacji.

Jak powinien wyglądać projekt?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, nie tylko należy przedłożyć projekt domu, ale także zrobić to w odpowiedniej formie. Jak ma wyglądać projekt budowlany? Zawartość projektu budowlanego jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462).

Choć niektórym może się to wydawać dziwne, taki projekt powinien być przygotowany na papierze w formacie A4 i ujęty w twardej oprawie. Na stronie tytułowej projektu budowlanego, muszą znaleźć się takie informacje, jak:

 • dane dotyczące budynku i usytuowania — nazwa, adres obiektu i jego jednostka ewidencyjna;
 • obręb i numery działek ewidencyjnych pod obiekt;
 • dane i adres inwestora;
 • dane firmy deweloperskiej, biura projektowego lub projektantów – a więc imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych;
 • data opracowania i podpisy.

Jak czytać projekt budowlany? Podobne informacje będą musiały się znaleźć w tabelkach opisowych na poszczególnych stronach z rysunkami. Wszystkie grafiki oraz strony dokumentacji, obowiązkowo muszą zostać ponumerowane.

Przed złożeniem projektu budowlanego, dowiedz się, ile egzemplarzy będzie potrzebne. Najczęściej dokument musi zostać złożony w czterech kopiach.

Kto zatwierdza projekt i jego zgodność z normami?

Projekt musi zostać sporządzony tylko i wyłącznie przez projektanta, który ma odpowiednie uprawnienia budowlane. Następnie dokument zatwierdza właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Najczęściej jest nim starosta, a w niektórych przypadkach może być to również wojewoda.

Kiedy projekt budowlany podlega sprawdzeniu? Projekt budowlany o prostej konstrukcji (taki jak budynek jednorodzinny) co do zasady nie wymaga konsultacji ze sprawdzającym. Sprawdzaniu podlegają za to projekty dużych architektur.

Jak czytać projekt budowlany domu?

Dokumentacja techniczna budynku zawarta w projekcie jest bardzo ważna dla realizatorów – jeśli dom wznoszony jest w systemie gospodarczym, również sam inwestor powinien się z nią zapoznać. Problem w tym, że często oznaczenia na projektach są niezrozumiałe dla kogoś, kto z budowlanką nie ma zbyt wiele wspólnego.

By poprawnie czytać projekt domu, należy sięgnąć po legendę projektu budowlanego, która zawiera wszystkie najistotniejsze informacje na temat symboli i oznaczeń, jakie używane są w rysunkach technicznych. Rysunek budowlany obejmuje rzuty poszczególnych kondygnacji i dachu, przekroje budynku, widoki elewacji oraz zestawienia np. stolarki. Warto wiedzieć, że:

 • najgrubszymi liniami na rzucie kondygnacji są oznaczone ściany, słupy i inne elementy konstrukcyjne;
 • cienkimi liniami zaznaczone są ściany działowe, otwory okienne i drzwiowe, schody i warstwy ścian – są one dodatkowo oznaczane, np. symbol SZ1 oznacza ścianę zewnętrzną, a symbol OB1 – okna;
 • przerywanymi liniami zaznaczone są elementy znajdujące się powyżej 1 m, np. obrys dachu, pergole, włazy na poddasze itp.;
 • zygzakiem oznaczana jest warstwa ocieplenia ze styropianu;
 • wężykiem oznaczana jest warstwa ocieplenia z wełny mineralnej;
 • kółko podzielone na pół z cyframi na dole i u góry w dokumentacji technicznej oznacza wymiary stolarki zewnętrznej – u góry jest szerokość, a na dole wysokość otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie w stanie surowym;
 • Hp=90 – w tym przypadku jest to wysokość parapetu, tj. odległości od wykończonej podłogi do krawędzi otworu w murze pod parapetem;
 • puste kółko lub prostokąt z przerywanej linii – oznacza zasobnik CWU;
 • kwadrat z promieniście odchodzącymi liniami z każdego wierzchołka – kratka odpływowa;
 • półstrzałka z oznaczeniem procentowym – spadek powierzchni;
 • „celownik” – rura spustowa;
 • cyfra nad linią z trójkątem u dołu – poziom wykończenia podłogi czy poziom warstwy mierzony od poziomu 0,00 budynku;
 • trójkąt osadzony na linii prostej, pionowej – wlot przewodu wentylacyjnego;
 • czarna chorągiewka w prawą stronę z literą B – przekrój;
 • prostokąt z oznaczonymi przekątnymi – szafa;
 • kwadrat z wpisanym kółkiem o podwójnej linii – pralka/suszarka;
 • prostokąt z jedną przekątną – kocioł gazowy;
 • trójkąt z wpisaną gwiazdką – lodówka;
 • kwadrat z czterema symetrycznie umieszczonymi kółkami wewnątrz – kuchenka;
 • czarny kwadrat lub biały kwadrat z wpisanym czarnym kółkiem – kanał dymowy stosowany do kominka i pieca CO na paliwa stałe;
 • zamalowane w połowie, po skosie kółko lub kwadrat – biało-czarne figury oznaczają kanał spalinowy do pieca gazowego;
 • przekreślony kwadrat lub koła po skosie – kanały wentylacyjne;
 • symbol schodów – oznacza, rzecz jasna, schody, ale z oznaczeniem liczbowym liczby stopni, ich wysokości i szerokości, z dodatkową strzałką, jaka wyznacza kierunek wznoszenia schodów.

W wielu projektach budowlanych wykorzystywane są też różne kolory oznaczające np.:

 • czerwone linie – ściany nośne,
 • zielone linie – ściany działowe,
 • niebieska linia – podciąg.

Czy projekt budowlany ma datę ważności?

Wiele osób decyduje się na zakup projektu na długo przed rozpoczęciem budowy. Warto w takiej sytuacji sprawdzić ile jest ważny dany projekt budowlany. Co do zasady, projekty nie mają określonego terminu ważności. Jeśli jednak zakupiony projekt ma już kilka lat, warto sprawdzić go i dopasować do aktualnie obowiązujących przepisów. Dla przykładu jedną ze zmian, która miała miejsce w 2021 roku, były nowe warunki techniczne określone standardem WT

Co składa się na gotowy projekt zakupiony w Extradom.pl?

Kupując gotowy projekt domu, możesz oczekiwać przekazania przez projektanta pełnej dokumentacji technicznej budynku. W przypadku, gdy decydujesz się na kupno w Extradom.pl projektu domu, będzie on składał się z:

 • projektu architektoniczno-budowlanego – składającego się z opisu architektonicznego z elementami konstrukcji i części rysunkowej: rzutu parteru, poddasza, piętra i dachu, przekrojów i elewacji budynku;
 • projektu technicznego – składającego się z:
  • opisu architektonicznego z elementami konstrukcji;
  • części rysunkowej, obejmującej rzuty fundamentów, parteru, poddasza, stropu, więźby, dachów oraz przekroje, elewacje budynku, dla niektórych projektów także zestawienie stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej, szczegóły konstrukcji i ewentualne szczegóły budowlane;
  • części instalacyjnej – opisy do projektów instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i ewentualnie gazowych;
  • części rysunkowej do projektów instalacji – schematów instalacji elektrycznych, rozdzielni, instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody, instalacji grzewczych i ewentualnie instalacji gazowej oraz z planu instalacji odgromowej.
 • bezpłatnej zgody na zmiany w projekcie;
 • kopii uprawnień architektów i branżystów;
 • charakterystyki energetycznej (jeśli chodzi o projekty domów).

W przypadku kupna projektu budowlanego domu jednorodzinnego w Extradom.pl możesz gratisowo otrzymać:

 • projekty architektury ogrodowej,
 • dziennik budowy,
 • praktyczny poradnik w PDF Jak urządzić ogród?,
 • poradnik PDF Jak budować dom?,
 • informacje o technologii, oferty i rabaty od partnerów Extradom.pl.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Sponsorowane
Jakim programem odczytać dokumentację projektową w formacie PDF?
Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Sponsorowane
Jakim programem odczytać dokumentację projektową w formacie PDF?
Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij