Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

🎅🏻Prezent od Mikołaja? Projekty taniej nawet -1 000 zł 🎅🏻

Skontaktuj się z nami - pracujemy od poniedziałku do piątku (8.00-21.00) i w soboty (9.00-17.00)

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Regulamin serwisu internetowego Extradom.pl
obowiązujący od 29 października 2021 r.

§ 1
Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Extradom.pl. Każdy Użytkownik serwisu Extradom.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
  1. zasady sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Extradom.pl,
  2. zasady funkcjonowania i korzystania z portalu społecznościowego Społeczność Extradom,
  3. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu Extradom.pl.
 3. Serwis internetowy Extradom.pl dostępny pod adresem internetowym www.extradom.pl i prowadzony jest przez spółkę Extradom.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333, o kapitale zakładowym 708 150,00 zł.
 4. Serwis Extradom.pl zawiera bazę Projektów na sprzedaż oraz powiązanych z Projektami Dodatków i prowadzi na terytorium całej Polski ich sprzedaż. Serwis Extradom.pl może również ofertować inne towary powiązane z Projektami.
 5. Extradom.pl zapewnia Użytkownikom w ramach Serwisu Extradom.pl szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze Projektu oraz wsparcie techniczne. Użytkownik może otrzymać wsparcie pod danymi dostępnymi w Serwisie Extradom.pl. Doradztwo oraz wsparcie techniczne są świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników bezpłatnie.
 6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu Extradom.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Serwis Extradom.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Postanowienia Regulaminu lub umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 8. Informacje znajdujące się w Serwisie Extradom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Projektach, Dodatkach oraz Karcie Home Profit, podane w Serwisie Extradom.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Extradom.pl. 10. Szczegółowe informacje o tym, jak Serwis Extradom.pl przetwarza i chroni prywatność Klientów oraz Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Extradom.pl i Aplikację Extradom, określa Polityka Prywatności Serwisu Extradom.pl, udostępniana m.in. pod adresem: https://www.extradom.pl/polityka-prywatnosci.
§ 2
Definicje
 1. Zachęca się, aby słowa i zwroty wyróżnione w niniejszym Regulaminie poprzez ich pisanie wielką literą rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  2. Serwis Extradom.pl lub Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.extradom.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Extradom.pl, zawierający:
   1. bazę danych gotowych projektów oraz dodatków do projektów,
   2. dodatkowe funkcje i bezpłatne usługi dostępne w Serwisie Extradom.pl, oraz
   3. internetowy portal społecznościowy Społeczność Extradom;
  3. Społeczność – internetowy portal społecznościowy wchodzący w skład Serwisu Extradom.pl, obejmujący zbiór profili i kont internetowych Użytkowników wraz z dostarczonymi przez nich materiałami (zdjęciami, opisami, projektami architektonicznymi) oraz komentarzami, poradami, blogami i forum Użytkowników;
  4. Extradom.pl lub Sprzedawca – spółka Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333, o kapitale zakładowym 708 150,00 zł;
  5. Administrator Serwisu Extradom.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka Extradom.pl;
  6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Klient – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  8. Prawo budowlane – ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.);
  9. Towar – Projekt, Dodatek lub Karta Home Profit lub inny towar albo usługa aktualnie oferowana w Serwisie Extradom.pl;
  10. Projekt – dokumentacja projektowa opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod nazwą „Dokumentacja Projektowa”;
  11. Dokumentacja dodatkowa do Projektu – dokumentacja obejmująca kolorową wizualizację Projektu, rysunek techniczny Projektu, opis Projektu i dane techniczne Projektu, cenę Projektu, szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu, biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcami Projektu;
  12. Koncepcja Projektu – zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja Projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta – twórcy, w związku z czym dostawy Projektu może być dłuższy od standardowego;
  13. Umowa sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży Towaru, na podstawie której Użytkownik w przypadku zakupu Projektu nabywa jeden komplet Projektu i w ten sposób uzyskuje prawo (o którym mowa art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r., t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) do zastosowania tego Projektu do jednej budowy na terytorium Polski a w przypadku zakupu Dodatku, nabywa każdorazowo wskazaną liczbę egzemplarzy materiałów składających się na wybrany przez użytkownika Dodatek;
  14. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez Serwis Extradom.pl, a w szczególności dokonała rejestracji w portalu Społeczność, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika;
  15. Strona Użytkownika – Przestrzeń sieciowa dostępna pod unikatowym adresem Użytkownika w Serwisie Extradom.pl zawierająca Profil Użytkownika, za pośrednictwem której inni Użytkownicy oraz - w zakresie ograniczonym - internauci niezarejestrowani w Serwisie Extradom.pl, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika oraz komunikować się z nim;
  16. Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa umożliwiająca edytowanie Profilu Użytkownika (wprowadzanie i modyfikację opisów, zdjęć, komentarzy, porad i blogów) dostępna wyłącznie po logowaniu w Serwisie Extradom.pl przy użyciu loginu i hasła uzyskanych podczas rejestracji Użytkownika (lub ich późniejszej zmiany);
  17. Profil Użytkownika – zespół danych o Użytkowniku obejmujących jego unikatowy login, opis, zdjęcia, porady, komentarze, blogi przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie do Serwisu Extradom.pl, które udostępniane i prezentowane są na stronie Użytkownika w Serwisie Extradom.pl;
  18. Netykieta – zbiór nieformalnych zasad obowiązujących w Internecie, ograniczający dopuszczalność publikowania w Internecie treści naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich;
  19. Materiały – teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;
  20. Dodatek – materiał dedykowany danemu Projektowi prezentowany każdorazowo wraz z danym Projektem stanowiący odrębny przedmiot sprzedaży;
  21. Karta Home Profit - karta umożliwiająca korzystanie z aplikacji mobilnej Home Profit, z serwisu internetowego Home Profit działającego pod adresem internetowym www.homeprofit.pl oraz z obsługiwanych przez nie programów rabatowych oraz związanych z tym praw i obowiązków Użytkowników Home Profit i dostawcy aplikacji oraz serwisu Home Profit. Dostawcą Aplikacji i Serwisu jest Home Profit Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 2/4 60-766, NIP: 7792408050 KRS: 0000433018,
  22. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Do korzystania z Serwisu Extradom.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych stabilnych wersji następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome albo Microsoft Edge).
§ 3
Sprzedaż Projektów. Zamówienie
 1. W celu nabycia Projektu, Dodatku lub Karty Home Profit lub innego Towaru oferowanego w Serwisie Extradom.pl należy złożyć ofertę. Ofertę („zamówienie”) można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „Kup online” przy wybranym przez Klienta Projekcie w Serwisie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl.
 2. Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu Extradom.pl kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia oferty oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Extradom.pl, a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Serwisie Extradom.pl lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Extradom.pl, a następnie złożeniu przez Extradom.pl oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez Serwis Extradom.pl następuje poprzez:
  1. konsultanta Serwisu Extradom.pl drogą telefoniczną,
  2. w formie wiadomości e-mail wysyłanej przez konsultanta Serwisu Extradom.pl na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Projekt dostarczany w ramach zamówienia obejmuje dokumenty, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu pt. „Dokumentacja Projektowa”, które są konieczne do podjęcia budowy budynku objętego Projektem na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa budowlanego, a także Dokumentację dodatkową do Projektu (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 5. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Extradom.pl nie oferuje adaptacji Projektu ani dokonania w imieniu Klienta czynności niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu). Zgoda na Adaptację Projektu przez architekta adaptującego udzielana jest przez uprawnionego architekta bezpośrednio w zakupionym Projekcie.
 6. Dostarczenie Projektu, Dodatku lub Karty Home Profit do Klienta następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty przyjęcia oferty przez konsultanta Serwisu Extradom.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu na podstawie Koncepcji projektu lub Projektu posiadającego informację “wydłużony czas realizacji”, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu Extradom.pl poinformuje o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
 7. Extradom.pl może dołączać do Projektu pakiet bezpłatnych dodatków. Lista potencjalnych bezpłatnych dodatków do Projektów udostępniana jest przez Extradom.pl na stronie https://www.extradom.pl/extra-dodatki-do-projektu. Extradom.pl informuje na karcie konkretnego Projektu czy dołącza do niego pakiet bezpłatnych dodatków oraz wskazuje jego zawartość.
 8. Nabycie Projektu oraz Dodatku obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
 9. Serwis Extradom.pl może przyjąć ofertę zakupu jednego Dodatku „Dodatkowy egzemplarz projektu” tylko wyłącznie wraz z ofertą zakupu Projektu, którego dotyczy Dodatek.
§ 4
Płatności
 1. Zapłata może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Extradom.pl, kartą kredytową lub e-przelewem, a zapłata za Projekt może nastąpić również za pobraniem.
 2. Klient dokonuje wyboru formy płatności na podczas składania oferty (telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „Kup online”).
 3. W przypadku wyboru formy płatności – przedpłaty przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem, Klient winien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku od poszczególnych kategorii Projektów. Obowiązek uiszczenia zadatku i jego wysokość będzie prezentowana Użytkownikowi w procesie składania zamówienia.
 6. Zapłata za Dodatek może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Extradom.pl, kartą kredytową lub e-przelewem.
§ 5
Dostawa
 1. Klient może zaproponować sposób i miejsce dostawy Towaru spośród opcji oferowanych przez Serwis Extradom.pl.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Serwisu Extradom.pl w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się ofertą zawarcia umową sprzedaży.
 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Towaru w trakcie składania zamówienia (telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „Kup online”). Klient jest informowany o kosztach wybranej formy i terminach dostawy.
 4. W przypadku wyboru formy płatności – przedpłata przelewem termin dostarczenia Towaru liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora Serwisu Extradom.pl.
 5. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia Towaru liczony jest od potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 6. Klient na warunkach wskazanych w Serwisie Extradom.pl, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady, może być uprawniony do wymiany zakupionego Projektu na warunkach wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym w Serwisie Extradom.pl wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wymiana Projektu jest możliwa w konkretnej kategorii Projektów, w terminie 100 (stu) dni od dnia zawarcia Umowy i wiąże się z dodatkową odpłatnością w wysokości 50% ceny wymienianego Projektu z chwili wymiany.
 7. Jeśli Konsument dokonuje wymiany Projektu na warunkach, o których mowa w ustępie powyżej, uprawniony jest do zatrzymania wszelkich nagród oraz innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem przedstawionego do wymiany Projektu.
 8. Wskutek wymiany Projektu Klient traci prawo zastosowania przedstawionego do wymiany Projektu w jakiejkolwiek części.
 9. Wymianie podlegają wyłącznie Projekty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Wymieniany przez Klienta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty wymiany Projektu do Administratora Serwisu Extradom.pl. ponosi Klient.
 10. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu lub Dodatku przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Administratora Serwisu Extradom.pl lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu lub Dodatku, a Administrator Serwisu Extradom.pl nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Projektu lub Dodatku temu przewoźnikowi.
 11. Po otrzymaniu Projektu lub Dodatku zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub Dodatku lub też innych nieprawidłowości zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
§ 6
Dodatkowe funkcjonalności Serwisu Extradom.pl
 1. Każdy Użytkownik Serwisu Extradom.pl ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym:
  1. Kreatora 3D – tj. programu pozwalającego na wizualizację Projektu (z zewnątrz) dostępnego w Serwisie Extradom.pl na działce (nieruchomości) oznaczonej przez Użytkownika (funkcjonalność ta dostępna jest tylko do części Projektów),
  2. Analizy MPZP i WZ (Analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy) – tj.:
   1. usługi analizy działki (nieruchomości) oznaczonej przez Użytkownika mającej na celu pomoc w wyborze Projektu dostępnego w Serwisie Extradom.pl odpowiedniego dla działki (nieruchomości) oznaczonej przez Użytkownika, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (sugestie Projektów dokonywane są na podstawie danych nieruchomości, w tym danych o warunkach zabudowy podanych przez Użytkownika) albo
   2. usługi pomocy w wyborze działki (nieruchomości) spośród działek dostępnych w Serwisie Extradom.pl, poprzez umożliwianie Użytkownikowi dostępu do bazy działek w Serwisie i dokonania na zlecenie Użytkownika analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy dla wybranych przez Użytkownika działek pod kątem możliwości zastosowania wybranego przez Użytkownika Projektu (jeżeli działki te są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy).
  3. Mapy budowy – tj. wyszukiwarki projektów architektoniczno-budowlanych dostępnych w Serwisie Extradom.pl zastosowanych w budowach powstających lub powstałych w okolicy działki (nieruchomości) Użytkownika, zgodnie z podanymi przez Użytkownika danymi działki.
 2. Informacje uzyskane przez Użytkownika poprzez użycie funkcji lub skorzystanie z usług określonych w ust. 1 powyżej mają charakter orientacyjny i w szczególności nie zastępują konieczności uzyskania przez Użytkownika planującego budowę odpowiednich decyzji lub zezwoleń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
§ 7
Społeczność Extradom
 1. Społeczność Extradom stanowi integralny internetowy portal społecznościowy wchodzący w skład Serwisów Extradom.pl, Inspiracje.pl, Budujemy.pl, Projektydlarolnictwa.pl, Projektydlabiznesu.pl, który stanowi platformę wymiany doświadczeń, porad i komentarzy dotyczących budowania domu.
 2. Do rejestracji w portalu społecznościowym Społeczność Extradom wystarczające jest podanie loginu w postaci adresu e-mail Użytkownika oraz hasła.
 3. Każdy Użytkownik portalu społecznościowego Społeczność Extradom ma możliwość umieszczania na swoim Profilu Użytkownika oraz w przestrzeni ogólnie dostępnej Serwisu Extradom.pl (np. forum internetowe) wszelkich Materiałów, w tym opisów, zdjęć, rysunków, opinii, komentarzy, porad, blogów związanych z tematyką portalu. W tym celu do dyspozycji Użytkownika są udostępnione m.in. takie funkcjonalności portalu społecznościowego jak:
  1. grupy tematyczne,
  2. galeria zdjęć Użytkownika,
  3. blogi Użytkownika,
  4. pliki Użytkownika.
 4. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo moderowania Materiałów publikowanych przez Użytkownika w Serwisie Extradom.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator Serwisu Extradom.pl może odmówić opublikowania na łamach Serwisu Extradom.pl Materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
 5. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo moderowania wypowiedzi publikowanych przez Użytkownika na forum lub ogólnie dostępnych w innych miejscach Serwisu Extradom.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator Serwisu Extradom.pl może usunąć z Serwisu Extradom.pl wypowiedzi Użytkowników niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
 6. Ze względu na techniczne warunki i prawidłowość funkcjonowania Serwisu Extradom.pl, Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii, których rozmiar przekracza 5000 kilobajtów lub z innych powodów nie spełnia warunków technicznych Serwisu Extradom.pl.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Serwis Extradom.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie Extradom.pl, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub usług, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub usług oferowanych przez Serwis Extradom.pl.
 8. Użytkownik udziela Administratorowi także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Serwis Extradom.pl, dodanych zdjęć związanych danym Towarem lub usługą, oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
 9. Użytkownicy oświadczają, że prace oraz ich wypowiedzi zamieszczane przez nich w Serwisie Extradom.pl stanowią przejaw ich własnej działalności.
 10. W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Użytkownika treść stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Administratorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z treści umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie Extradom.pl za pośrednictwem strony internetowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach;
  2. w zakresie wprowadzania Utworów do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania Utworów w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Serwisu Extradom.pl.;
  3. wprowadzania Utworów do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, np. Facebook, Instagram, Pintrest, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć Administratorowi powyższą licencję, usuwając treści lub konto.
 12. W przypadku podejrzenia przez Administratora Serwisu Extradom.pl, iż Użytkownik może naruszać Regulamin, Administrator może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne funkcje Serwisu Extradom.pl. Administrator Serwisu Extradom.pl odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu. Administrator Serwisu Extradom.pl może odblokować Konto Użytkownika lub inne zablokowane funkcjonalności i usługi Serwisu Extradom.pl po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady.
 13. Administrator Serwisu Extradom.pl może usunąć Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że działania Użytkownika w Serwisie Extradom.pl są sprzeczne z:
  1. powszechnie obowiązującym prawem,
  2. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatków lub
  3. dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Serwisu Extradom.pl lub jego innych Użytkowników, a w szczególności obejmują:
   1. nadmierne obciążanie serwera powodujące pogorszenie świadczonych usług,
   2. wywoływanie zagrożenia wystąpienia awarii lub przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Serwis Extradom.pl,
   3. umieszczanie na serwerach Serwisu Extradom.pl treści pornograficznych lub/i nielegalnego rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim (opisów, fotografii, filmów etc.),
   4. rozpowszechnianie i udostępnianie za pomocą serwerów Serwisu Extradom.pl programów komputerowych przystosowanych do popełniania przestępstw,
   5. wysyłanie za pomocą serwerów Serwisu Extradom.pl spamu (niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy) lub reklamowania serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Extradom.pl.
 14. W przypadku stwierdzenia dokonania naruszeń opisanych w ust. 13 powyżej przez Użytkownika będącego Konsumentem, Administrator Serwisu Extradom.pl wezwie Użytkownika do natychmiastowego zaprzestania dokonywania takich naruszeń w terminie 14 dni. W przypadku dalszego dokonywania naruszeń po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu nastąpi usunięcie Konta.
 15. Usługa elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności na adres Administratora Serwisu Extradom.pl: ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@extradom.pl, jak również zgodnie z sugestiami wskazanymi w Pomocy.
§ 8
Rękojmia za wady fizyczne i prawne
 1. Projekty oraz Dodatki oferowane w Serwisie Extradom.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Extradom.pl względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Extradom.pl nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu oraz Dodatku wobec Klienta nie będącego Konsumentem, z zastrzeżeniem iż zawarte w niniejszym paragrafie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Reklamacji Projektu lub Dodatku Konsument może dokonać poprzez zawiadomienie Administratora Serwisu Extradom.pl o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu lub Dodatku. Reklamacja może być złożona np. poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@extradom.pl lub w formie pisemnej na adres: Extradom.pl ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław. Przykładowy wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 5. Do reklamowanego Projektu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 6. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Extradom.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:
  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo
  2. żądać usunięcia wady, albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Administrator serwisu Extradom.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu Extradom.pl albo Administrator Serwisu Extradom.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora Serwisu Extradom.pl usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora Serwisu Extradom.pl.
  1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 10. Administrator serwisu Extradom.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru bądź odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Administratora Serwisu Extradom.pl odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Administratora Serwisu Extradom.pl. Reklamowany Projekt lub Dodatek należy wówczas odesłać na adres Administratora Serwisu Extradom.pl. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Projektu lub Dodatku albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Projektu lub Dodatku do Administratora Serwisu Extradom.pl. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Projekt lub Dodatek udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Administratora Serwisu Extradom.pl w celu terminu odbioru reklamowanego Projektu.
 12. Administrator serwisu Extradom.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 13. Odpowiedzi na reklamację Administrator serwisu Extradom.pl udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 14. Administrator Serwisu Extradom.pl nie udziela gwarancji na sprzedany Projekt lub Dodatek oraz nie realizuje usług posprzedażnych.
§ 9
Reklamacja usług Serwisu Extradom.pl w pozostałym zakresie
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu Extradom.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora Serwisu Extradom.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator serwisu Extradom.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
 4. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu Extradom.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 5. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu Extradom.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu Extradom.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu Extradom.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 6. Administrator Serwisu Extradom.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 8. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu Extradom.pl.
  4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może co do zasady odstąpić od Umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem ustępu 1a poniżej.
  1a. W odniesieniu do części Projektów dostępnych w Serwisie Extradom.pl Projektów, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Projekty o skróconym 14-dniowym terminie na odstąpienie, zostały przez Administratora Extradom.pl wyraźnie oznaczone w Serwisie Extradom.pl.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. w przypadku umowy, w wykonaniu której Extradom.pl wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administratorowi Serwisu Extradom.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Administratora Serwisu Extradom.pl przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 1a powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane np. pisemnie na adres Administratora Serwisu Extradom.pl ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@extradom.pl. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 4 do niniejszego Regulaminu, jak również zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Administratora Serwisu Extradom.pl. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator Serwisu Extradom.pl potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Administratora Serwisu Extradom.pl. ponosi Konsument.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru Administratorowi Serwisu Extradom.pl. przed jego upływem.
 9. Jeżeli w ramach zawartej umowy zakupu Projektu Konsument dokonał dodatkowo transakcji obejmującej zakup Dodatku lub innych towarów lub zamówił inne usługi , odstępując od umowy, według własnego uznania, zwraca Administratorowi wszystkie Dodatki, towary i usługi zamówione w związku z zakupem Projektu lub też odstępuje od umowy w części. Jeśli Konsument odstępuje od Umowy w części wówczas zobowiązany jest to zwrotu wszelkich rabatów, upustów, nagród oraz innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu wraz z Dodatkiem lub innymi towarami lub usługami. Każdorazowo odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu nagród, rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu. Wartości rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu, na skutek zwrotu Projektu zostanie potrącona z płatności podlegających zwrotowi na rzecz Konsumenta.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Administratora Serwisu Extradom.pl, tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Administrator Serwisu Extradom.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem.
 11. Koszty dostarczenia Projektu lub Dodatku podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Extradom.pl. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 12. Serwis Extradom.pl może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego Towaru, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot Projektu lub Dodatku.
 13. Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego lub Dodatku Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
 14. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Projekty lub Dodatki na specjalnie zamówienie, niestandardowe).
 15. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość także w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Extradom.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przykładem treści cyfrowych, o których mowa powyżej, są Dodatki w postaci kosztorysów, które mogą być oferowane wyłącznie w formie cyfrowej, o czym Administrator wyraźnie informuje w Serwisie.
§ 11
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Oferta Klienta niebędącego konsumentem złożona Extradom.pl nie może być odwołana.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Extradom.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Extradom.pl Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Extradom.pl w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Extradom.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Extradom.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Extradom.pl, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Extradom.pl.
§ 12
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
 1. Administrator Serwisu Extradom.pl nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Projektów lub Dodatków znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Administrator Serwisu Extradom.pl jako właściciel i zarządca Serwisu Extradom.pl. dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 4. Administrator Serwisu Extradom.pl jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Extradom.pl.
 5. Administrator Serwisu Extradom.pl nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w portalu Społeczność Extradom. Ujawnienie tych danych następuję na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przy rejestracji w portalu Społeczność Extradom.
 6. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z Serwisu Extradom.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator Serwisu Extradom.pl wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu Extradom.pl bez zgody Użytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
§ 13
Zmiany Regulaminu
 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu Extradom.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu Extradom.pl na zasadach dotychczasowych.
 2. Administrator Serwisu Extradom.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
 4. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
 5. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora Serwisu Extradom.pl przyczyn.
 6. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem, faksem lub pisemnie. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu Extradom.pl będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.
 7. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
 8. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Extradom.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
 9. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 10. Regulamin obowiązujący do 06.11.2020 znajduje się tutaj
 11. Regulamin obowiązujący do 28.10.2021 znajduje się tutaj

Załączniki

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

W skład projektu architektonicznego wchodzą:

 1. Część architektoniczna:
  1. rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
  2. rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
  3. rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
  4. rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
  5. przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
  6. elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
  7. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
 2. Część konstrukcyjna
 3. Część instalacyjna:
  1. projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  2. projekt instalacji centralnego ogrzewania,
  3. projekt instalacji elektrycznej.
 4. Część opcjonalna - wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak projekt instalacji gazowej, zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.

W zależności od specyfiki i przeznaczenia obiektu skład projektu może nieznacznie się różnić.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Dokumentacja dodatkowa do projektu może zawierać:

 1. kolorową wizualizację Projektu,
 2. rysunek techniczny Projektu,
 3. opis Projektu i dane techniczne Projektu,
 4. cenę Projektu,
 5. opis technologii budowy na podstawie Projektu,
 6. nazwę biura architektonicznego/architektów będących twórcami Projektu.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Formularz reklamacji (78KB)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od Umowy (84KB)