Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Kup projekt, zanim zmienią się ceny! 

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Zamów

Szukasz wymarzonego projektu domu?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Jak wypełnić dziennik budowy domu jednorodzinnego?

Jak wypełnić dziennik budowy domu jednorodzinnego?

Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem urzędowym dokumentującym całą inwestycję. Prowadzony jest przez kierownika, chociaż wpisów może w nim dokonywać również sam inwestor. Trzeba dbać, by wpisy w tym dzienniku umieszczane były na bieżąco, zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. Po zakończeniu inwestycji dziennik w oryginale trafia do odpowiedniego urzędu, a jego kopia staje się częścią dokumentacji powykonawczej.

Budowa domu to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, które wymaga dopełnienia wielu formalności, jeszcze zanim zostanie wbita pierwsza łopata na placu. Przede wszystkim trzeba załatwić pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych, a to nie zostanie wydane, jeśli nie będzie odpowiedniego projektu domu, zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy warunkami zabudowy wydanymi w formie decyzji.

Po uzyskaniu potrzebnych pozwoleń przychodzi czas na zaplanowanie budowy i jej rozpoczęcie. W tym momencie zakładany jest dziennik budowy. Czym on jest i jak uzupełniać w nim wpisy, by po zakończonej inwestycji odbiór techniczny i budowlany obiektu mieszkalnego był prostszy?

Czym jest dziennik budowy domu?

Pojęcie dziennika budowy domu zna każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z realizacją takiej inwestycji. Czym on jest? Otóż stanowi on dokument urzędowy wymagany w ramach dokumentowania budowy. Podstawą odbioru inwestycji po jej zakończeniu jest właśnie taki dziennik. Umieszczone w nim wpisy stanowią rejestrację przebiegu robót.

O dzienniku budowy i jego znaczeniu można przeczytać w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z art. 45 § 1 tej ustawy jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania takich prac. Dokumentacja tych zdarzeń wymaga dokonywania wpisów w dzienniku. Mają one niebagatelne znaczenie w trakcie oceny technicznej prawidłowości wykonywania inwestycji, rozbiórki lub montażu.

Dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu, który wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy, jak w przypadku niewielkiego domku na działce rekreacyjnej – parterowego, o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2.

Jak wygląda dziennik budowy?

Dziennik budowy ma niepozorną formę. Jego wielkość została zdefiniowana w przepisach prawa. W Polsce obowiązującym formatem jest format A4. Musi mieć on ponumerowane strony, a celem takiego zabiegu jest ograniczenie możliwości fałszowania w jakikolwiek sposób tego dokumentu.

Strony dziennika przeznaczone do dokonywania wpisów zawsze są podwójne – występują oryginał i kopia z perforacją, umożliwiającą łatwe ich wyrywanie. Organ, który wydał dziennik budowy, nanosi na poszczególne kartki pieczęcie, zabezpieczające dokument przed próbami fałszowania.

Zasadniczo wzór dziennika budowy został uwzględniony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Na pierwszej stronie dokumentu instytucja, która wydała decyzję o pozwoleniu na budowę lub która przyjęła do wiadomości zgłoszenie budowy danego obiektu, umieści:

 • numer dziennika,
 • datę wydania,
 • liczbę stron,
 • informację o inwestorze,
 • adres i rodzaj budowy,
 • stosowne pouczenia, o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na barkach inwestora, który jest odpowiedzialny za ten dokument i dokonuje w nim wpisów. Zwykle jednak jego obowiązki przejmuje po prostu kierownik.

ofe-5847238-70518 w-70518

W jakim celu wprowadzono dziennik budowy?

Celem prowadzenia dziennika budowy jest odzwierciedlenie w dokumentacji, jakie etapy realizacji prac następowały po sobie i w jakim trybie czy czasie. Dziennik jest nieodłącznym elementem dokumentacji budowy, wraz z pozwoleniem na inwestycję z załączonymi do niego:

 • projektem budowlanym,
 • protokołem odbioru robót częściowych i końcowych,
 • rysunkami i opisami służącymi realizacji obiektu,
 • operatami geodezyjnymi i książkami obmiarów.

Jeśli realizacja obiektów jest wykonywana metodą montażu, trzeba złożyć dziennik montażu.

Dziennik budowy – czy jest obowiązkowy?

Nie ma mowy, by budowa była prowadzona bez dziennika. Jest więc obowiązkowym elementem rejestrowania zapisów dotyczących postępów w realizowanej inwestycji. Dziennik powinien też obowiązkowo zawsze znajdować się na terenie budowy lub rozbiórki, tak by był dostępny dla osób upoważnionych do dokonywania w nim wpisów.

Warto wiedzieć: Organizacja budowy - od czego zacząć budowę domu?

Ile kosztuje dziennik budowy?

Każdy inwestor, który jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac na placu budowy ponosi wiele kosztów związanych z kwestiami formalnymi, zastanawiać się będzie, ile pieniędzy trzeba wygospodarować na dziennik. Na szczęście nie jest on drogi – kosztuje kilkanaście złotych.

Gdzie można uzyskać dziennik budowy?

Gdzie kupić odpowiedni formularz, w którym będą wprowadzane kolejne wpisy? Możesz to zrobić w księgarni lub otrzymać dziennik budowy razem z projektem domu jednorodzinnego. Są to dzienniki akceptowane i bezpłatnie stemplowane w większości urzędów. Prócz tego bardzo często taki dziennik dostępny jest w sklepach papierniczych, marketach budowlanych, a także urzędach gminy czy księgarniach starostwa powiatowego oraz u architektów i geodetów.

Jak i gdzie zarejestrować dziennik budowy?

Po zakupie lub otrzymaniu dziennika budowy rejestracja tego dokumentu urzędowego jest obowiązkowa. Jak zarejestrować dziennik budowy? Wystarczy udać się z nim do urzędu, który wydał pozwolenie na inwestycję. Tam zostanie on opieczętowany i zarejestrowany.

Wymaga to złożenia przez inwestora wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy. Wzór takiego pisma możesz pobrać ze strony swojego starostwa powiatowego. W twojej gestii pozostają wypełnienie go zgodnie z prawdą, wpisanie daty dokonania tej czynności i umieszczenie na nim swojego własnoręcznego podpisu. Z tak wypełnionym i podpisanym wnioskiem oraz kopią pozwolenia na budowę udajesz się do starostwa powiatowego czy urzędu gminy.

W urzędzie szybko dokonywana jest rejestracja dziennika. Nie jest to jednak równoznaczne z pozwoleniem na rozpoczęcie prac. Musisz wiedzieć, że prawo budowlane wymusza wcześniejsze zgłoszenie działań – na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem. Za zarejestrowanie dziennika budowy związanego z realizacją swojej inwestycji nic nie płacisz.

Wyjątki od prowadzenia dziennika budowy

Okazuje się, że pomimo powszechnego obowiązku prowadzenia dziennika budowy przy inwestycjach budowlanych nie zawsze będzie on absolutnie niezbędny do dopełnienia formalności urzędowych. Przyjmuje się, że na każdej budowie, która jest prowadzona na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie jej dziennika. Są jednak wyjątki od tej reguły:

 • Budowa instalacji zbiornikowych przeznaczonych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, wykorzystywanych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, której wykonanie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Organ wydający pozwolenie na budowę może zwolnić inwestora z prowadzenia dziennika dla danej inwestycji, jeśli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót lub innymi ważnymi względami przedstawionymi we wniosku inwestora. Takie wyłączenie z prowadzenia dziennika następuje jednak w ramach decyzji o pozwoleniu na inwestycję lub w drodze odrębnej decyzji.

Prawo budowlane a dziennik budowy – co mówią przepisy?

Podstawą dla dokonywania wpisów w dzienniku jest też rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wszystkie zasady, na jakich jest zakładany i prowadzony, zawiera jednak prawo budowlane. Musisz wiedzieć, że Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza poważne zmiany dotyczące dziennika budowy. W art. 3 pkt 13 ustawy zaliczono go do dokumentacji budowy, wraz z pozwoleniem na budowę i załączonym projektem itp.

Kierownik jest co prawda odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy, ale uchylony został art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, w którym wskazywany był obowiązek kierownika budowy lub kierownika robót prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki. Art. 45 określa w pkt 2, że dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

Z kolei sposób prowadzenia dziennika budowy wskazany został w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 963).

Przeczytaj również: Kontrola nadzoru budowlanego – kiedy się odbywa i na czym polega?

Kto wydaje dziennik budowy?

Wydanie tego dokumentu i udzielenie pozwolenia budowlanego są ze sobą ściśle powiązane. Kto wydaje dziennik budowy? Zasadniczo wydawany jest on odpłatnie przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, w terminie 3 dni, licząc od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne bądź inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Owym właściwym organem jest instytucja, która wydała pozwolenie na budowę lub – jeśli pozwolenie nie jest wymagane – do której został złożony wniosek wraz ze zgłoszeniem inwestycji.

Kto może dokonać wpisu do dziennika budowy?

Nie każda osoba, do której rąk trafi dziennik budowy, ma prawo do dokonywania w nim wpisów. Pamiętaj, że masz przy tym do czynienia z urzędowym dokumentem. Kto prowadzi dziennik budowy? Upoważnionymi do dokonywania w nim wpisów są w szczególności:

Oprócz tych osób wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać geodeci pracujący na terenie inwestycji oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów, w ramach realizowanych czynności kontrolnych, które sprawdzają, czy na danej budowie przestrzegane są odpowiednie przepisy.

Kierownik budowy zamieszcza w dzienniku numer swojego uprawnienia i podpisuje się pod nim, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prowadzenie inwestycji.

Jak wypełnić dziennik budowy domu jednorodzinnego?

Jak należy prowadzić dziennik budowy?

Nie trzeba szukać w aktach prawnych i opracowaniach instrukcji, jak wypełnić dziennik budowy domu jednorodzinnego i jakie wpisy w nim po kolei umieszczać. Rozporządzenie ministra daje konkretne wytyczne dotyczące samego dokonywania wpisów w dzienniku.

Jakie wpisy muszą obowiązkowo się w nim znaleźć? Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem dziennik budowy musi być prowadzony w taki sposób, aby z wprowadzanych do niego wpisów bezpośrednio i bezsprzecznie wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Jak wypełnić pierwsze i kolejne wpisy w dzienniku budowy? Przede wszystkim jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych w dzienniku budowy powinny znaleźć się wpisy dotyczące wykazu osób związanych z prowadzoną budową, należy przy tym wskazać, kto sprawuje:

 • kierownictwo nad przebiegiem budowy,
 • nadzór i pieczę nad kontrolą techniczną prac.

Osoby te potwierdzają przyjęcie powierzonych im zadań i funkcji, składając swoje podpisy wraz z datą zapoznania się z treścią dokumentu – dziennika budowy. Wpisy krok po kroku wypełnia się w nim w miarę postępu w prowadzeniu robót budowlanych.

Każdy wpis w dzienniku budowy musi być dokonywany tak, by był trwały i czytelny, zarówno na oryginałach, jak i kopiach stron dziennika. Powinien być zachowany porządek chronologiczny, co ma uniemożliwić nieuprawnionym do tego osobom dokonywanie jakichkolwiek uzupełnień w późniejszym czasie. Nie oznacza to też, że błędne czy niepełne wpisy w dzienniku nie mogą być korygowane. Można wprowadzić korektę, ale wraz z właściwym uzasadnieniem, dlaczego jest ona wprowadzana.

Dziennik budowy musi być uzupełniany na bieżąco o odpowiednie wpisy, adekwatne do postępów na budowie. Zabronione jest uzupełnianie wsteczne dziennika. Wpisy w dzienniku muszą być oznaczone datą i podpisane przez osobę, która ich dokonuje, wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, sprawowanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Warto wiedzieć: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Zaginiony dziennik budowy – co robić w takim przypadku?

Zamieszanie na budowie to częsta sytuacja. Nieprzewidziane prace, awarie czy zepsute urządzenia powodują, że rośnie poziom stresu kierownika budowy i innych osób pracujących na placu. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach dziennik można zgubić. Co zrobić, jeśli rzeczywiście tak się stało?

Niestety, ale nie ma gotowych rozwiązań w przepisach, które odpowiadałyby na to pytanie. Zaginiony dziennik jak najszybciej powinien zostać znaleziony, a jeśli nie ma takiej możliwości i okaże się, że ostatecznie przepadł, jedynym rozwiązaniem wydaje się wystąpienie o uzyskanie nowego dla tej samej inwestycji. Ustawodawca nie uwzględnił przy tym możliwości ubiegania się o wydanie duplikatu tego ważnego dla całej budowy dokumentu.

Jeśli dziennik się zgubił, musisz nie tylko zgłosić to do organu wydającego pozwolenie na budowę, ale też odtworzyć wykonane już wpisy od samego początku. Będziesz musiał dopełnić wszystkich formalności, aby udokumentować poprzedni stan, o ile pozwalają na to istniejące dowody i oględziny budowy.

Zasadniczo zarówno inwestor, jak i kierownik budowy powinni zadbać o bezpieczeństwo dziennika i chronić go przed zniszczeniem czy zgubieniem.

Brak dziennika budowy – konsekwencje

Powinieneś mieć świadomość, że przy realizacji np. budowy domu koniecznie musisz mieć swój własny dziennik budowy i na bieżąco dokonywać w nim właściwych wpisów. Jest on niezbędnym elementem formalnym podczas prowadzenia prac budowlanych.

Jeśli okaże się, że budowa była prowadzona bez tego dokumentu, to jest to traktowane jako niedopełnienie obowiązku. Co cię czeka w takiej sytuacji? Konsekwencją takiego zaniedbania będzie nałożenie grzywny, orzekanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jeśli z kolei okaże się, że celowo zniszczyłeś lub uszkodziłeś dziennik budowy, to może zostać nałożona na ciebie także oddzielna grzywna, a nawet możesz zostać ukarany pozbawieniem wolności.

Natomiast brak dziennika budowy spowodowany jego zwykłym zgubieniem lub nieumyślnym zniszczeniem nie doprowadzi do nałożenia grzywny, o ile cała sytuacja zostanie niezwłocznie zgłoszona do właściwego organu. Za brak dziennika budowy wymaganego możecie być pociągnięci do odpowiedzialności ty jako inwestor, a także kierownik budowy. Jeśli osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie spełnia swoich obowiązków lub robi to w sposób niedbały, za brak dziennika będzie pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.

Nie przegap: Budowa domu w 2021 a nowe warunki techniczne — co warto wiedzieć?

Co należy zrobić z dziennikiem budowy po zakończeniu budowy?

Pamiętaj, że kompletny, wypełniony dziennik budowy domu jednorodzinnego czy innej inwestycji jest najważniejszym dokumentem, który formalnie potwierdza wykonane prace. Po dokonaniu wpisu kończącego dziennik należy go złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy domu w ciągu 14 dni od zakończenia robót we właściwym urzędzie. Złożenie zawiadomienia nie pociągnie za sobą konieczności uiszczenia przez ciebie opłat skarbowych.

Kto przechowuje dziennik budowy po zakończeniu budowy?

Co dzieje się z dziennikiem budowy po zakończeniu budowy? Oryginał składany jest do urzędu, a skompletowana kopia dziennika dołączona powinna być do dokumentacji powykonawczej, ponieważ stanowi on integralną część dokumentacji budowy, jaka utrzymywana jest przez cały okres trwania obiektu.

Dziennik budowy wchodzi w skład dokumentacji powykonawczej, przekazywanej tobie, jako inwestorowi i użytkownikowi obiektu. Jesteś zobowiązany do przechowywania jej wraz z dziennikiem budowy przez cały okres użytkowania obiektu.

Elektroniczny dziennik budowy – kiedy wejdzie w życie i jakie możliwości oferuje?

Warto wiedzieć, że planowane są zmiany w Prawie budowlanym, dzięki którym już niedługo będzie można prowadzić elektroniczny dziennik budowy. Umożliwi to inwestorom wygodne monitorowanie przebiegu prac w sposób zdalny za pośrednictwem komputera lub nawet smartfona, a więc bez konieczności odwiedzania placu budowy. Co ważne, inwestorzy będą mieli możliwość wyboru, czy stosować dziennik budowy online, czy w formie papierowej.

Jeszcze nie wiadomo, od kiedy elektroniczny dziennik budowy będzie możliwy do prowadzenia. Póki co trwają prace legislacyjne, które według zapowiedzi przedstawicieli rządu, mają się zakończyć w III kwartale 2021 roku.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Technologie budowlane
Technologie i materiały stosowane przy budowie domów jednorodzinnych
Stropy, balkony, schody
Strop Teriva
Posadzki
Dylatacja posadzki
Technologie budowlane
Technologie i materiały stosowane przy budowie domów jednorodzinnych
Stropy, balkony, schody
Strop Teriva
Posadzki
Dylatacja posadzki

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku
27.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku

Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym doszło do znaczące przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno budowlanego w Po...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku
27.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku

Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym doszło do znaczące przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno budowlanego w Po...

Reklama
Zamknij