Dbaj o siebie i kupuj bezpiecznie. Pamiętaj, że #lepiejzdomu!

Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

Kto jest potrzebny przy budowie domu? Jakie są obowiązki poszczególnych osób i czego możemy po nich oczekiwać? Warto poznać wszystkich uczestników procesu budowlanego, żeby móc się wspierać ich fachową wiedzą na każdym etapie budowy.

Aby inwestycja budowy domu przebiegała sprawnie i zakończyła się sukcesem potrzebna jest nie tylko dobra i sprawdzona firma budowlana, ale również wykwalifikowani fachowcy, którzy będą sprawowali nadzór nad jakością prac. Zakres praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego określony jest w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Inwestor – czyli TY

Pierwszym wymienianym przez ustawę uczestnikiem procesu budowlanego jest inwestor. Jest inicjatorem procesu budowlanego, zatrudnia pozostałych uczestników procesu i wykonawców i finansuje całe przedsięwzięcie. Najczęściej z mianem inwestora spotkamy się w budownictwie wielorodzinnym czy użytkowym, gdzie inwestorem jest firma, natomiast w przypadku domu jednorodzinnego na własny użytek inwestorem jesteś po prostu ty. Do obowiązków inwestora należy zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego,
 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych (jeśli jest to wskazane).

Projektant (lub architekt adaptujący)

Kolejną bardzo ważną postacią na budowie jest projektant, czyli autor projektu, którym najczęściej jest architekt. W przypadku realizacji gotowego projektu domu, prawa i obowiązki jego autora przejmuje architekt adaptujący. Po wykonaniu adaptacji podpisuje się on pod projektem stając się jego projektantem i tym samym uczestnikiem procesu budowlanego. Projektant jest pierwszym z uczestników procesu budowlanego, z którym inwestor będzie współpracował.

Jego udział w budowie jest oczywiście najbardziej aktywny na etapie przygotowywania projektu, nie mniej jednak w trakcie jego realizacji może zajść potrzeba konsultacji zastosowanych w projekcie rozwiązań. Do obowiązków projektanta należą:

 • opracowanie projektu budowlanego w sposób zgody z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenie rozwiązań projektowych,
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu.

Kierownik budowy – czyli pilnujący wszystkiego

Funkcję nadzoru i koordynacji prac wykonywanych na budowie sprawuje kierownik budowy. Powinna to być osoba o odpowiednich kompetencjach i uprawnieniach, będąca członkiem właściwiej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną funkcją. Kierownik budowy może stać na czele zatrudnionej przez inwestora firmy budowlanej. W takim wypadku istnieje jednak wtedy ryzyko, że nie będzie działał na korzyść inwestora, ale na korzyść własnej firmy.

W tej sytuacji warto zatrudnić dodatkowo inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie sprawował pieczę nad prawidłowością wykonywanych prac. Jeśli natomiast wykonawca nie ma w zespole własnego kierownika budowy, należy zatrudnić go na własną rękę. W takiej sytuacji inspektor nadzoru budowlanego nie będzie potrzebny, gdyż z założenia kierownik budowy powinien działać na rzecz inwestora. Do obowiązków kierownika budowy należy:

 • przejęcie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i obowiązującymi przepisami,
 • koordynacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia na budowie ,
 • wstrzymanie prac budowlanych w przypadku możliwości zagrożenia,
 • zawiadomienie inwestora o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłoszenie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru kolejnych robót, dokonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru,
 • sporządzenie dokumentacji po-wykonawczej,
 • zgłoszenie obiektu do odbioru, uczestnictwo w odbiorze, zapewnienie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w przeciwieństwie do kierownika budowy, nie jest osobą niezbędną na budowie – inwestor sam decyduje czy chce go zatrudnić. Jest to osoba, która sprawuje nadzór nad jakością wykonywanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski warto rozważyć w sytuacji, gdy kierownik budowy zatrudniany jest przez firmę budowlaną, a nie bezpośrednio przez inwestora, gdyż może się wtedy zdarzyć, że będzie dbał o interesy firmy budowlanej bardziej niż o interesy inwestora, w wyniku czego prace mogą przebiegać nieprawidłowo.

W takim wypadku obecność inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi swego rodzaju zabezpieczenie i dodatkową gwarancję, że budowa przebiegać będzie bez problemu. Warto wspomnieć, że kierownik budowy nie może być jednocześnie inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej samej budowie. Do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie i weryfikacja czy prace na budowie wykonywane są zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów budowlanych oraz poprawności wykonywanych robót, zapobieganie zastosowaniu wadliwych materiałów budowlanych,
 • sprawdzenie i odbiór kolejnych robót, dokonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Każdy z wymienionych powyżej uczestników procesu budowlanego jest odpowiedzialny za przebieg inwestycji. Odpowiednia współpraca i komunikacja między uczestnikami jest konieczna, by budowa przebiegała poprawnie, a oddany do użytku obiekt był wykonany zgodnie z projektem.

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Okładka filmu

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Formalności budowlane
Projekt wykonawczy a projekt budowlany – różnice
Ocieplenie i izolacja
Co to jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?
Formalności budowlane
Projekt wykonawczy a projekt budowlany – różnice
Ocieplenie i izolacja
Co to jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Projekt wykonawczy a projekt budowlany – różnice
28 września 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Projekt wykonawczy a projekt budowlany – czym się od siebie różnią?

Przemyślany pod każdym względem projekt nieruchomości to połowa sukcesu – kam...

Formalności budowlane
Inspektor nadzoru budowlanego - czym się zajmuje?
24 września 2020 r. Ewelina Kocenda

Inspektor nadzoru budowlanego - jakie są jego obowiązki podczas budowy domu?

Jeśli podjąłeś decyzję o budowie domu, to prędzej czy później spotkasz się z...

Formalności budowlane
Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?
21 września 2020 r. Diana Pidlesetska

Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?

Projekty architektoniczne należą do podstawowych dokumentów, bez których nie...

Formalności budowlane
Zgłoszenie robót budowlanych
27 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak wypełnić zgłoszenie robót budowlanych?

Od września 2020 roku zgłoszenie robót budowlanych będzie prostsze niż kiedyś. Nowe przepisy nie tylko precyzyjnie wymieni...

Formalności budowlane
Projekt wykonawczy a projekt budowlany – różnice
28 września 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Projekt wykonawczy a projekt budowlany – czym się od siebie różnią?

Przemyślany pod każdym względem projekt nieruchomości to połowa sukcesu – kam...

Formalności budowlane
Inspektor nadzoru budowlanego - czym się zajmuje?
24 września 2020 r. Ewelina Kocenda

Inspektor nadzoru budowlanego - jakie są jego obowiązki podczas budowy domu?

Jeśli podjąłeś decyzję o budowie domu, to prędzej czy później spotkasz się z...

Formalności budowlane
Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?
21 września 2020 r. Diana Pidlesetska

Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?

Projekty architektoniczne należą do podstawowych dokumentów, bez których nie...

Formalności budowlane
Zgłoszenie robót budowlanych
27 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak wypełnić zgłoszenie robót budowlanych?

Od września 2020 roku zgłoszenie robót budowlanych będzie prostsze niż kiedyś. Nowe przepisy nie tylko precyzyjnie wymieni...