Zamów za darmo 🔥 najnowszy katalog projektów 🔥

Sprawdź

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

Kto jest potrzebny przy budowie domu? Jakie są obowiązki poszczególnych osób i czego możemy po nich oczekiwać? Warto poznać wszystkich uczestników procesu budowlanego, żeby móc się wspierać ich fachową wiedzą na każdym etapie budowy.

Aby inwestycja budowy domu przebiegała sprawnie i zakończyła się sukcesem potrzebna jest nie tylko dobra i sprawdzona firma budowlana, ale również wykwalifikowani fachowcy, którzy będą sprawowali nadzór nad jakością prac. Zakres praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego określony jest w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Inwestor – czyli TY

Pierwszym wymienianym przez ustawę uczestnikiem procesu budowlanego jest inwestor. Jest inicjatorem procesu budowlanego, zatrudnia pozostałych uczestników procesu i wykonawców i finansuje całe przedsięwzięcie. Najczęściej z mianem inwestora spotkamy się w budownictwie wielorodzinnym czy użytkowym, gdzie inwestorem jest firma, natomiast w przypadku domu jednorodzinnego na własny użytek inwestorem jesteś po prostu ty. Do obowiązków inwestora należy zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego,
 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych (jeśli jest to wskazane).

Projektant (lub architekt adaptujący)

Kolejną bardzo ważną postacią na budowie jest projektant, czyli autor projektu, którym najczęściej jest architekt. W przypadku realizacji gotowego projektu domu, prawa i obowiązki jego autora przejmuje architekt adaptujący. Po wykonaniu adaptacji podpisuje się on pod projektem stając się jego projektantem i tym samym uczestnikiem procesu budowlanego. Projektant jest pierwszym z uczestników procesu budowlanego, z którym inwestor będzie współpracował.

Jego udział w budowie jest oczywiście najbardziej aktywny na etapie przygotowywania projektu, nie mniej jednak w trakcie jego realizacji może zajść potrzeba konsultacji zastosowanych w projekcie rozwiązań. Do obowiązków projektanta należą:

 • opracowanie projektu budowlanego w sposób zgody z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenie rozwiązań projektowych,
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu.

Kierownik budowy – czyli pilnujący wszystkiego

Funkcję nadzoru i koordynacji prac wykonywanych na budowie sprawuje kierownik budowy. Powinna to być osoba o odpowiednich kompetencjach i uprawnieniach, będąca członkiem właściwiej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną funkcją. Kierownik budowy może stać na czele zatrudnionej przez inwestora firmy budowlanej. W takim wypadku istnieje jednak wtedy ryzyko, że nie będzie działał na korzyść inwestora, ale na korzyść własnej firmy.

W tej sytuacji warto zatrudnić dodatkowo inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie sprawował pieczę nad prawidłowością wykonywanych prac. Jeśli natomiast wykonawca nie ma w zespole własnego kierownika budowy, należy zatrudnić go na własną rękę. W takiej sytuacji inspektor nadzoru budowlanego nie będzie potrzebny, gdyż z założenia kierownik budowy powinien działać na rzecz inwestora. Do obowiązków kierownika budowy należy:

 • przejęcie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i obowiązującymi przepisami,
 • koordynacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia na budowie ,
 • wstrzymanie prac budowlanych w przypadku możliwości zagrożenia,
 • zawiadomienie inwestora o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłoszenie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru kolejnych robót, dokonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru,
 • sporządzenie dokumentacji po-wykonawczej,
 • zgłoszenie obiektu do odbioru, uczestnictwo w odbiorze, zapewnienie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w przeciwieństwie do kierownika budowy, nie jest osobą niezbędną na budowie – inwestor sam decyduje czy chce go zatrudnić. Jest to osoba, która sprawuje nadzór nad jakością wykonywanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski warto rozważyć w sytuacji, gdy kierownik budowy zatrudniany jest przez firmę budowlaną, a nie bezpośrednio przez inwestora, gdyż może się wtedy zdarzyć, że będzie dbał o interesy firmy budowlanej bardziej niż o interesy inwestora, w wyniku czego prace mogą przebiegać nieprawidłowo.

W takim wypadku obecność inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi swego rodzaju zabezpieczenie i dodatkową gwarancję, że budowa przebiegać będzie bez problemu. Warto wspomnieć, że kierownik budowy nie może być jednocześnie inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej samej budowie. Do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie i weryfikacja czy prace na budowie wykonywane są zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów budowlanych oraz poprawności wykonywanych robót, zapobieganie zastosowaniu wadliwych materiałów budowlanych,
 • sprawdzenie i odbiór kolejnych robót, dokonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Każdy z wymienionych powyżej uczestników procesu budowlanego jest odpowiedzialny za przebieg inwestycji. Odpowiednia współpraca i komunikacja między uczestnikami jest konieczna, by budowa przebiegała poprawnie, a oddany do użytku obiekt był wykonany zgodnie z projektem.

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu budowlanego 2021 - wszystko co musisz wiedzieć
1 lipca 2021 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu budowlanego 2021 - wszystko co musisz wiedzieć

Rok 2020 przejdzie do historii jako rok globalnej pandemii i intensywnego roz...

Formalności budowlane
Wypis i wyrys z rejestru gruntów – co zawiera i kiedy jest potrzebny?
8 czerwca 2021 r. Adrianna Bartusik

Wypis i wyrys z rejestru gruntów – co zawiera i kiedy jest potrzebny?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument, który zawiera wszystkie dane po...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu budowlanego 2021 - wszystko co musisz wiedzieć
1 lipca 2021 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu budowlanego 2021 - wszystko co musisz wiedzieć

Rok 2020 przejdzie do historii jako rok globalnej pandemii i intensywnego roz...

Formalności budowlane
Wypis i wyrys z rejestru gruntów – co zawiera i kiedy jest potrzebny?
8 czerwca 2021 r. Adrianna Bartusik

Wypis i wyrys z rejestru gruntów – co zawiera i kiedy jest potrzebny?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument, który zawiera wszystkie dane po...