Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Mapa do celów projektowych: ile kosztuje i gdzie można ją uzyskać?

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest uszczegółowionym elementem mapy zasadniczej. To załącznik wymagany podczas starania się o wydanie pozwolenia na budowę, na przykład domu jednorodzinnego. Mapę do celów projektowych sporządza uprawniony do tego geodeta na podstawie mapy zasadniczej wydanej w urzędzie oraz na podstawie dokładnych pomiarów działki.

Zanim Twój wymarzony projekt domu zostanie zrealizowany, musisz dopasować go do warunków panujących na Twojej działce. Powinieneś też dopełnić formalności związanych z budową, a zwłaszcza zgłosić ją do odpowiedniego urzędu lub starać się o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.

Zgłoszenie jest stosowane na przykład wtedy, gdy chcesz wybudować garaż wolnostojący o niewielkiej powierzchni – do 35 m2. Wśród różnego rodzaju dokumentów, jakie musisz zgromadzić i jakimi będziesz posługiwać się jako inwestor w przypadku współpracy z różnymi fachowcami, są wszelkie mapy geodezyjne, w tym również mapa do celów projektowych.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Warto dowiedzieć się, czym jest mapa do celów projektowych. Definicja tego pojęcia znalazła się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Według tego aktu prawnego mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną. Sporządzana jest ona na kopii aktualnej mapy zasadniczej, czyli standardowym opracowaniu kartograficznym, które z kolei tworzone jest na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych we właściwych bazach.

Może zdarzyć się i tak, że dla danej działki nie będzie mapy zasadniczej. W takim przypadku mapę do celów projektowych sporządza się na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Należy zatem uznać, że mapa do celów projektowych jest istotnym dokumentem służącym do przygotowania właściwego projektu budowlanego. Bez niej nie uzyskasz pozwolenia na budowę domu.

Jak wygląda mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest jedną z map geodezyjnych. Wygląda więc podobnie jak one. Powinna przedstawiać projekt zagospodarowania działki i przylegającego do niej terenu.

Jak wygląda mapa do celów projektowych? Może być przygotowana w różnych skalach, dobieranych pod względem rodzaju i wielkości obiektu. Skala mapy do celów projektowych może być określona z góry przez organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, wykonanie przyłącza czy przeprowadzenie innych prac budowlanych.

Najczęściej mapa do celów projektowych powstaje z wykorzystaniem podstawowych skali:

 • 1:500 – to skala map działek budowlanych,
 • 1:1000 – skala map zespołów obiektów budowlanych lub terenów budownictwa przemysłowego,
 • 1:2000 – skala map terenów rozległych, posiadających obiekty liniowe oraz obiekty budowlane znajdujące się w dużym rozproszeniu względem siebie.

Sprawdź: Co zawiera projekt zagospodarowania terenu i do czego jest potrzebny?

Do czego służy mapa do celów projektowych?

Właściwie zawsze wtedy, gdy realizowana ma być jakakolwiek inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę, potrzebna jest mapa do celów projektowych. Przyłącza, np. przyłącze wody czy przyłącze gazowe, także będą wymagały wcześniejszego przedstawienia projektantom mapy do celów projektowych.

Wykonuje się ją zawsze wtedy, gdy chcesz zrealizować budowę na działce, a mapa powstaje na zlecenie inwestora. Jej wykonanie okazuje się absolutnie konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia pracy na placu w dalszej perspektywie czasu.

Jest ona załącznikiem obligatoryjnym do składanego wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji. Jednocześnie mapa do celów projektowych przygotowywana jest podczas projektowania, remontu i utrzymania obiektów budowlanych, choć tylko takich, które wymagają uzyskania pozwolenia.

Czy do zgłoszenia potrzebna jest mapa do celów projektowych? Odpowiedź brzmi: nie.

Musisz przy tym wiedzieć, że mapa do celów projektowych jest potrzebna także po zakończeniu prac na placu budowy, ponieważ stanowi podstawę do sporządzenia mapy inwentaryzacyjnej.

Osoba posiadająca stosowne uprawnienia sprawdza, czy efekty przeprowadzonych prac są zgodne z uprzednio przedstawionymi planami i z mapą do celów projektowych przedłożoną w urzędzie. Zajmuje się ona weryfikacją ich zgodności. Na podstawie mapy geodezyjnej do celów projektowych odpowiedni urzędnik dokonuje odbioru budynku.

Warto wiedzieć: Jak wyglądają formalności przy budowie domu?

ofe-5847238-70000 w-70000

Mapa do celów projektowych a prawo budowlane

Definicja mapy do celów projektowych znajduje się zarówno w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, jak i w Prawie budowlanym.

W art. 3 ustawy Prawo budowlane od sierpnia 2020 roku w pkt 14a zawarte jest pojęcie mapy do celów projektowych – jako mapy do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dodatkowo w art. 27a Prawa budowlanego ustawodawca stanowi, że w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego

Według Prawa budowlanego projekt budowlany ma zawierać również projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii.

W art. 34b dodano, że takie mapy wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, na podstawie których mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa – czym różni się od mapy zasadniczej?

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Sporządzana mapa do celów projektowych musi odpowiadać wymaganiom. Jak ma wyglądać mapa do celów projektowych? Co zawiera?

Przede wszystkim projekt zagospodarowania działki i terenu, które są przedstawiane na mapie zasadniczej z aktualnymi informacjami dotyczącymi samego gruntu. Mapa do celów projektowych powinna zawierać zresztą nie tylko sam obszar działki, lecz także teren ją otaczający, w pasie liczącym nie mniej niż 30 metrów.

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych? Musi ona uwzględniać takie informacje, jak:

 • elementy mapy zasadniczej, wraz z granicami własności;
 • lokalizacja zieleni wysokiej, czyli zadrzewień sięgających granicy powyżej 2 metrów, wraz z pomnikami przyrody;
 • opracowane geodezyjnie linie, które rozgraniczają tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, osie ulic i dróg, o ile zostały one uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy;
 • lokalizacja innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z celem wykonywanej przez niego pracy;
 • oznaczenie infrastruktury podziemnej liniowej i punktowej.

Sprawdź także: Nieprzekraczalna linia zabudowy – czym jest i czy można ją zmienić?

Mapa do celów projektowych: jak i gdzie ją uzyskać?

Jak uzyskać mapę do celów projektowych? Gdzie zdobyć tego rodzaju dokument? W tym celu należy zgłosić się do uprawnionego geodety.

Po przedłożeniu mu wymaganych dokumentów do przygotowania mapy, wraz z informacjami o działce, geodeta ten zgłasza pracę geodezyjną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz czeka na wydanie mapy zasadniczej nieaktualizowanej. Trwa to około 10 dni. Mapę do celów projektowych można uzyskać w starostwie, w granicach którego znajduje się nieruchomość przeznaczona pod zabudowę.

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Wiesz już, jak ważnym i użytecznym dokumentem na różnych etapach realizacji procesu inwestycyjnego jest mapa do celów projektowych. Kto wykonuje taką mapę? Na Twój wniosek tworzy ją uprawniony do tego geodeta. Powinna być to osoba odpowiedzialna, z uprawnieniami w kwestiach geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Nie każdy urzędnik w wydziale geodezyjno-kartograficznym będzie więc mógł wykonać taki dokument.

Zanim geodeta sporządzi mapę do celów projektowych, należy mu dostarczyć odpowiednie dokumenty, w tym mapę zasadniczą, określającą zasoby geodezyjne oraz kartograficzne dla danego terenu. Wszystko to jest niezbędne do rzetelnego przygotowania mapy do celów projektowych.

Kto wydaje mapę zasadniczą? Aby ją uzyskać, trzeba zgłosić się do Starostwa Powiatowego, do wydziału geodezji i kartografii.

Po przedstawieniu takich wymaganych dokumentów geodeta przygotowujący mapę do celów projektowych uda się na działkę budowlaną, aby naocznie zapoznać się z warunkami terenu i wymiarami działki. Na mapie oznaczy, co właściwie znajduje się na gruncie, z uwzględnieniem przebiegu sieci różnych mediów, słupów, drzew czy elementów małej architektury.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

Stworzona mapa nie jest dokumentem bezterminowym. Ile zatem jest ważna mapa do celów projektowych? Ważność tego dokumentu wynosi do 3 miesięcy. Po upływie tego czasu konieczne będzie przygotowanie nowego dokumentu, aby skutecznie ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę domu czy przygotowanie przyłączy mediów. Wiedząc, jak długo jest ważna mapa do celów projektowych, będziesz mógł lepiej zaplanować załatwianie formalności w różnych urzędach.

Właściwie ważność mapy do celów projektowych nie jest dokładnie określona przepisami, ale przyjmuje się okres 3 miesięcy jako taki, w którym mogą potencjalnie wystąpić zmiany na terenie uwzględnianym na mapie, wymagające zaktualizowania jej.

Dom bez pozwolenia: 7 nowych projektów o powierzchni zabudowy do 70 m2

Mapa do celów projektowych – jaki jest czas oczekiwania?

Geodeta z uprawnieniami ma wiele pracy przy przygotowywaniu rzetelnej mapy do celów projektowych. Ile się czeka na wydanie mapy do celów projektowych? Czas oczekiwania powinien zamknąć się w granicach od 1 do 3 miesięcy, ale może to potrwać nawet dłużej, zwłaszcza w przypadku dużego skomplikowania prac i obecności na działce wielu różnych obiektów.

Nie przegap: Formalności związane z zakończeniem budowy domu – na co należy zwrócić uwagę?

Jakie dokumenty są niezbędne do wniosku o wykonanie mapy?

Zastanawiając się, jakie dokumenty złożyć, aby mapa do celów projektowych mogła być wykonana, trzeba pamiętać o tym, że najważniejsza będzie mapa zasadnicza lub ewidencyjna. Jej kopię powinno złożyć się wraz z wnioskiem. To właśnie mapa zasadnicza będzie zawierała najważniejsze na temat rozmieszczenia gruntów, dróg i różnych obiektów na danym terenie. Jest to najważniejszy materiał źródłowy do tworzenia chociażby mapy do celów projektowych.

Co jeszcze będzie potrzebne, aby mapa do celów projektowych była prawidłowo wykonana? Przede wszystkim inwestor powinien podać dane działki, na której będzie prowadzona inwestycja. Inwestor może być także poproszony o dostarczenie innych dokumentów lub informacji, które dotyczą obszaru, na którym ma być wzniesiony budynek. Jeżeli dla danej inwestycji znaczenie mają tereny sąsiednie, mogą być potrzebne także dokumenty na ich temat.

Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki? Czy można zrobić to za darmo?

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Geodeta za swoją pracę pobiera oczywiście wynagrodzenie. Podobnie jest przy przygotowywaniu mapy do celów projektowych. Cena w 2021 roku nie wzrosła zanadto względem stawki z poprzedniego roku. Ile kosztuje mapa do celów projektowych? Koszt wynosi mniej więcej od 1500 do 2000 zł.

Mapa do celów projektowych a mapa zasadnicza – różnice

Nie powinno się utożsamiać mapy do celów projektowych z mapą zasadniczą, ponieważ bynajmniej nie są one tym samym. Czym różnią się zatem mapa do celów projektowych i mapa zasadnicza?

Definicja mapy zasadniczej znajduje się w art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. To wieloskalowe opracowanie kartograficzne zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu w terenie takich elementów jak:

 • punkty osnowy geodezyjnej,
 • działki ewidencyjne,
 • budynki,
 • kontury użytków gruntowych,
 • kontury klasyfikacyjne,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle i urządzenia budowlane,
 • inne obiekty topograficzne.

Mogą się na niej znaleźć także informacje opisowe dotyczące takich obiektów. Jest to mapa obejmująca teren całej Polski, co wyraźnie odróżnia ją od mapy do celów projektowych. Wykonywana jest w skali 1:500 oraz 1:1000. Prowadzona jest przez starostę danego powiatu i jest na bieżąco aktualizowana. Możesz ją uzyskać w wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym po dokonaniu opłaty w wysokości około 50 zł.

Mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych różnią się głównie tym, że ta ostatnia obejmuje mniejszy teren i właściwie jest rozwinięciem względem tej pierwszej. Stanowi opracowanie graficzne niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji, na którą wymagane jest pozwolenie na budowę.

Mapa do celów projektowych sporządzana jest nie tylko w skali właściwej dla mapy zasadniczej, tj. 1:500 i 1:1000, lecz także dla obiektów liniowych w skali 1:2000.

Śmiało można stwierdzić, że mapa do celów projektowych jest uszczegółowioną i zaktualizowaną częścią mapy zasadniczej, wykonanej przez uprawnionego do tego celu projektanta z uprawnieniami geodezyjnymi.

Mapa do celów projektowych – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Powstawanie mapy do celów projektowych często wiąże się z pojawianiem się różnego rodzaju pytań. Poniżej przedstawiamy najczęstsze z nich, a także udzielamy na nie odpowiedzi.

Ile egzemplarzy mapy do celów projektowych będzie potrzebnych?

Inwestorzy często zadają pytanie, ile kopii mapy do celów projektowych zamówić. Potrzebne będą minimum trzy egzemplarze. Warto wziąć jednak dodatkową kopię, w razie konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień.

W jaki sposób sporządzana jest map do celów projektowych?

 Ważnym etapem w czasie sporządzania mapy do celów projektowych jest wykonanie pomiarów wysokościowo-sytuacyjnych. Jak powstaje mapa do celów projektowych? W czasie wizji terenowej i wykonywania pomiarów powinien porównać treść mapy zasadniczej ze stanem faktycznym na danym terenie. Pomiary  są później nanoszone na kopie map zadaniczych.

Jaki obszar powinna obejmować mapa do celów projektowych?

Przede wszystkim mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych. Jaki obszar powinna jeszcze obejmować mapa do celów projektowych? Mapa taka powinna obejmować też obszar otaczający teren inwestycji w co najmniej 30-metrowym pasie, a także teren strefy ochronnej, jeśli taki jest konieczny do ustalenia.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym

Nowości w tej kategorii

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

REKLAMA
Zamknij