Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Co wchodzi w skład prac geodezyjnych na budowie?

Co wchodzi w skład prac geodezyjnych na budowie?

Bez udziału geodety nie można ani rozpocząć, ani zakończyć budowy domu. Współpraca z nim startuje na długo przed tym, zanim ruszą jakiekolwiek fizyczne prace. Często jeszcze przed zakupem terenu inwestorzy korzystają z wiedzy takich specjalistów, by uniknąć kosztownych i utrudniających późniejsze działania błędów przy zakupie działki. Co robi geodeta na budowie w początkowych fazach? Co wyznacza geodeta na budowie i dlaczego potrzebny jest również po zakończeniu prac?

Do czego jest potrzebny geodeta przy budowie domu?

Budowa domu wymaga współpracy z wieloma specjalistami – jednym z nich jest właśnie geodeta. Jego kompetencje i obowiązki ściśle regulują przepisy prawa budowlanego, a dokładniej Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Profesja geodety zaliczana jest do grupy zawodów regulowanych, co oznacza, że zdobycie niezbędnych uprawnień wymaga spełnienia szeregu warunków określanych rozporządzeniem. Co robi geodeta na budowie? Do czego jest potrzebny geodeta przy budowie domu jednorodzinnego? Do jego obowiązków zalicza się przede wszystkim:

 • pomiar gruntów oraz zdobywanie i przetwarzanie informacji wynikających z tego pomiaru;
 • podział działek – polegający na wydzieleniu dwóch lub większej liczby działek z jednej, już istniejącej, na przykład na potrzeby sprzedaży gruntu;
 • opracowanie mapy do celów projektowych – niezbędnego elementu każdej inwestycji i obowiązkowego załącznika do dokumentacji składanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
 • geodezyjne wytyczenie budynku w granicach działki – polegające na określeniu i oznakowaniu charakterystycznych elementów na gruncie oraz określenie przebiegu głównych osi konstrukcyjnych;
 • wytyczenie sieci uzbrojenia terenu – czyli wszelkich naziemnych, nadziemnych i podziemnych urządzeń oraz przewodów,
 • bieżąca obsługa geodezyjna budowy;
 • przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu inwestycji.

Analizując, co załatwia geodeta, trzeba wspomnieć, że jego praca wykorzystywana jest już w momencie, gdy inwestor wykazuje zainteresowanie zakupem działki. Dostępne w urzędach miast i gmin mapki każdej lokalizacji, z których można uzyskać informacje między innymi o planie zagospodarowania przestrzennego, są przecież sporządzone właśnie przez nich.

Ile razy potrzebny jest geodeta na budowie? Tę kwestię ustala się indywidualnie, gdyż wszystko zależy od zakresu inwestycji. Poza standardowym zakresem czynności geodezyjnych na budowie jego wsparcie przydaje się chociażby wtedy, gdy zachodzi potrzeba tzw. wznowienia działki – ponownego wytyczenia jej granic.

Dodatkowo specjalista zapewnia bieżącą obsługę inwestycji, potwierdzając swoje zaangażowanie wpisami w dzienniku budowy. W dalszej części tekstu znajdziesz bliższą charakterystykę kolejnych etapów prac.

Sprawdź także Poznaj także dokładny cennik usług geodezyjnych!

ofe-5847238-70000 w-70000

geodeta w trakcie pomiarów

Wykonanie mapy do celów projektowych jako pierwszy krok geodety przed budową

Geodeta na budowie rozpoczyna swoją pracę od sporządzenia mapy do celów projektowych. Stanowi ona jeden z niezbędnych załączników do dokumentacji składanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Jak wygląda jej przygotowanie? Zanim rozpocznie się budowa domu, geodeta musi uzyskać kopię mapy zasadniczej zawierającej wiele informacji kluczowych, dotyczących między innymi sieci uzbrojenia czy ukształtowania terenu. Aby ją otrzymać, musi zgłosić planowane prace geodezyjne do właściwego dla lokalizacji budowy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa zasadnicza stanowi podstawę sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500. Jej przygotowanie trwa ok. 5-6 tygodni. Gotowy dokument, prócz treści mapy zasadniczej, powinien zawierać:

 • linie graniczne terenu,
 • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • linie zabudowy,
 • osie ulic i dróg,
 • usytuowanie zieleni wysokiej, włącznie z zaznaczeniem pomników przyrody,
 • usytuowanie innych istotnych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta,
 • rozmieszczenie infrastruktury podziemnej, zarówno liniowej, jak i punktowej.

 Geodeta przy budowie domu będzie bazował na tym dokumencie. Mapa jest niezbędne również architektowi adaptującemu projekt.

Co zrobić, gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Wytyczenie budynku jako kolejne zadanie geodety na budowie

Kolejna wizyta geodety na budowie domu odbywa się ze względu na konieczność geodezyjnego wytyczenia budynku. Musi być ono zgodne z projektem budowlanym: zarówno w zakresie wymiarów samego domu, jak i położenia nieruchomości względem granic działki oraz innych istniejących i planowanych obiektów.

Czy geodeta musi wytyczyć budynek? Tak, to działanie stanowiące jeden z koniecznych etapów budowy. Co wyznacza geodeta na budowie? Tyczeniu podlegają:

 • główne osi konstrukcyjne budynku – zarówno usytuowane nad ziemią, jak i pod nią – oraz jego narożniki,
 • punkty charakterystyczne,
 • repery – stałe punkty wysokościowe.

Liczba wspomnianych punktów charakterystycznych jest uzależniona od liczby załamań na obrysie budynku. Im bardziej skomplikowana bryła domu, tym więcej ich będzie. O szczegółach decyduje kierownik budowy w porozumieniu z geodetą, zaś to, do czego geodeta na budowie jest w tym momencie zobowiązany, to przeprowadzenie prac w celu sprawnego wykonania wykopów pod fundamenty.

Istnieje kilka metod wytyczania fundamentów budynku, spośród których największą popularnością cieszą się:

 • metoda kołkowa,
 • metoda ławy drutowej.

Po wykonaniu wykopu architekt ponownie wytycza umiejscowienie ław fundamentowych oraz wyznacza punkty wysokościowe. Pomiary wykonane na tym etapie również będą wpisane do dziennika budowy. To ważny moment, stanowiący warunek precyzji i poprawności wykonania prac na dalszych etapach, w tym murowania ścian.

Później geodeta zaangażowany jest w bieżącą obsługę inwestycji polegającą między innymi na dbaniu o zachowanie przewidziane w projekcie kształtu i wymiaru domu.

Czym różni się mapa sytuacyjno-wysokościowa od mapy zasadniczej?

urządzenie pomiarowe w krzakach

Czy geodeta może źle wymierzyć działkę?

Przy współczesnych inwestycjach mających na celu budowę domu geodeta myli się rzadko. Do pomiarów i obliczeń wykorzystuje sprawdzony sprzęt i nowoczesne technologie, dlatego trudno o taką pomyłkę. Zdarzają się natomiast, stanowiące zdecydowanie większą bolączkę, niedociągnięcia z przeszłości, które często dają o sobie znać w czasie tworzenia nowych map sporządzanych przez geodetę przed budową domu.

Niewielkie błędy w obrębie jednej nieruchomości – choć nie powinny występować – nie stanowią jeszcze poważnego uchybienia i nie są groźne. Problem pojawia się, gdy granica działki została wyznaczona nieprawidłowo, wskutek czego dom lub inny budynek powstał na terenie sąsiada.

Takie spory nie są łatwe do rozstrzygnięcia i zwykle kosztują każdą ze stron wiele nerwów. Często decyduje sąd, który ustala, kto odpowiada za błędy geodezyjne i w jaki sposób najlepiej je skorygować.

W przypadku ogrodzeń przeważnie konieczne staje się usunięcie konstrukcji bez względu na poniesione wcześniej koszty. W stosunku do domów prawo zwykle jest łagodniejsze – najczęściej praktykuje się po prostu odkupienie terenu, na który wkroczyła inwestycja.

Czy geodeta może się mylić współcześnie? Ewentualna rozbieżność w pomiarach nie powinna przekraczać 20 cm. Powyżej tej wartości mówi się o poważnym błędzie, a właściciel nieruchomości ma prawo wkroczyć na drogę sądową. Wiele geodetów wykupuje specjalne ubezpieczenie, które chroni ich w takich sytuacjach. Podkreślmy jednak, że wykorzystywanie najnowocześniejszego sprzętu ogranicza ryzyko do minimum.

Czy warto wykonać badanie geotechniczne gruntu?

Co zrobić, gdy nie zgadzam się z pomiarem geodety?

Zminimalizowanie ryzyka błędu to odpowiedź na pytanie, po co geodeta na budowie jest potrzebny. Co jednak, jeśli taka pomyłka już nastąpiła, a inwestor nie zgadza się z pomiarem?

Rozwiązanie tego problemu nie należy do najprostszych, a ścieżka postępowania jest uzależniona od tego, kiedy błąd został dostrzeżony. Najlepiej, gdy inwestor zorientuje się sam w czasie trwania inwestycji, kiedy jeszcze istnieje możliwość korekty. Dlaczego?

Błąd wykryty w trakcie budowy skutkuje uchyleniem pozwolenia na budowę, czyli wstrzymaniem jej i koniecznością przedstawienia nowej, poprawnej dokumentacji. Ponowne rozpoczęcie robót jest uzależnione od zatwierdzenia projektu zamiennego. Z kolei jeśli na podstawie pracy geodety budowa domu zostanie sfinalizowana, stwierdzenie błędu pociąga za sobą formalny sprzeciw co do prawa użytkowania.

W niektórych przypadkach właściciel zmuszony jest do przebudowy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy inwestycja łamie uwarunkowania techniczne, na przykład zasady usytuowania względem budynków sąsiednich.

Oczywiście, wszelkie koszty takich poprawek ponosi inwestor. Zgodnie z zasadami prawa cywilnego, ma on prawo do wstąpienia na drogę sądową i ubiegania się o zadośćuczynienie od geodety. Trzeba jednak liczyć się z tym, że procedura może trwać nawet kilka miesięcy. Warto zatem ewentualny błąd wykryć jak najwcześniej.

 • Sprawdzenie granic działki

Jak samemu sprawdzić granice działki w celu weryfikacji? Najprościej zrobić to w internecie, na stronach Geoportalu Krajowego. Poprzez portal mapowy łatwo wyszukasz interesującą cię działkę. Wystarczy do wyszukiwarki wprowadzić jej numer, nazwę miejscowości i – jeśli są znane – identyfikator geodezyjny oraz numer obrębu. Na tej podstawie wyświetli się lista propozycji, z których trzeba wybrać tę właściwą.

Inny sposób to wyszukiwanie za pomocą adresu: nazwy miejscowości, ulicy i numeru domu, a następnie zatwierdzenie wyniku. Znając dokładne położenie działki, możesz także zlokalizować ją bezpośrednio na mapie. Granice są widoczne po przybliżeniu widoku i włączenie warstwy granic.

 • Kwestia protokołu

Przeprowadzone przez geodetę czynności zawsze znajdują odzwierciedlenie w protokole. Być może twoje pytanie, w kontekście ewentualnych rozbieżności, brzmi: czy muszę podpisać protokół od geodety? Nie, jednak odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w tymże dokumencie. Będzie on podstawą ewentualnego dalszego postępowania.

Poznaj najistotniejsze zmiany w prawie kartograficznym i geodezyjnym?

prace geodezyjne w najszczerszym polu

Czy geodeta jest potrzebny na budowie po zakończeniu pomiarów?

Ja wspomnieliśmy już wcześniej, to, ile razy geodeta na budowie musi się pojawić, jest uzależnione od kilku czynników. Nie ulega natomiast wątpliwości, że jego obecność jest konieczna w ostatniej fazie – gdy końca dobiegła budowa domu. Geodeta dokonuje wówczas swoistej inwentaryzacji dotychczas podjętych działań.

Ponieważ bardzo ważne jest zaangażowanie geodety do budowy domu na każdym z etapów, jego praca musi znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Dokumentację bierze się pod uwagę później, przygotowując operat geodezyjny.

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, stanowiąca ostatni etap inwestycji, polega na zebraniu wszystkich danych o powstałym budynku, wymierzeniu go, naniesieniu na mapę przyłączy instalacji oraz innych elementów zagospodarowania, na przykład wjazdu na działkę.

To niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z budynku (w przypadku domów jednorodzinnych najczęściej wystarczy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych).

Warto wiedzieć, że oryginały tej dokumentacji trafiają do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie danych w niej zawartych nanosi się zmiany na mapę zasadniczą, aktualizuje bazę danych systemu ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencję sieci uzbrojenia terenu.

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Sponsorowane
nowoczesny dom jednorodzinny willa w stylu amerykańskim
Ściany, sufity, tynki
ściany wewnętrzne domu w trakcie budowy i ludzie wewnątrz
10.06.2024 r. Daria Sicińska

Jak i z czego budować ściany wewnętrzne?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Sponsorowane
nowoczesny dom jednorodzinny willa w stylu amerykańskim
Ściany, sufity, tynki
ściany wewnętrzne domu w trakcie budowy i ludzie wewnątrz
10.06.2024 r. Daria Sicińska

Jak i z czego budować ściany wewnętrzne?

Nowości w tej kategorii

Fundamenty
wykop ziemny pod fundament z wyznaczonymi katami
20.03.2024 r. Daria Sicińska

Jak poprawnie wykonać wykop pod fundamenty? Porady i praktyczne wskazówki

Jednym z pierwszych etapów budowy każdego domu jest przygotowanie wykopu pod...

Fundamenty
budowa piwnicy pod domem jednorodzinnym
22.03.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jakie fundamenty pod piwnice i podpiwniczenie w domu jednorodzinnym?

Domy z podpiwniczeniem wymagają zupełnie innego podejścia w kwestii fundament...

Fundamenty
pęknięcie na ścianie i fundamentach budynku z cegły
06.02.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Podbijanie fundamentów. Kiedy powinniśmy je przeprowadzić?

Fundamenty to jeden z najważniejszych elementów całego budynku – to one są odpowiedzialne za trwałość i stabilność całej k...

Fundamenty
Jaką płytę fundamentową dobrać pod swój garaż?
09.01.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaką płytę fundamentową dobrać pod swój garaż?

Każdy inwestor, który ma w planach budowę garażu, musi wiedzieć najpierw, jaki fundament sprawdzi się najlepiej, by cała k...

Fundamenty
wykop ziemny pod fundament z wyznaczonymi katami
20.03.2024 r. Daria Sicińska

Jak poprawnie wykonać wykop pod fundamenty? Porady i praktyczne wskazówki

Jednym z pierwszych etapów budowy każdego domu jest przygotowanie wykopu pod...

Fundamenty
budowa piwnicy pod domem jednorodzinnym
22.03.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jakie fundamenty pod piwnice i podpiwniczenie w domu jednorodzinnym?

Domy z podpiwniczeniem wymagają zupełnie innego podejścia w kwestii fundament...

Fundamenty
pęknięcie na ścianie i fundamentach budynku z cegły
06.02.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Podbijanie fundamentów. Kiedy powinniśmy je przeprowadzić?

Fundamenty to jeden z najważniejszych elementów całego budynku – to one są odpowiedzialne za trwałość i stabilność całej k...

Fundamenty
Jaką płytę fundamentową dobrać pod swój garaż?
09.01.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaką płytę fundamentową dobrać pod swój garaż?

Każdy inwestor, który ma w planach budowę garażu, musi wiedzieć najpierw, jaki fundament sprawdzi się najlepiej, by cała k...

REKLAMA
Zamknij