Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Mapa zasadnicza - czym jest, ile kosztuje i gdzie uzyskać mapę zasadniczą działki?

Mapa zasadnicza

Przy planowaniu inwestycji budowlanej może być Ci potrzebna mapa zasadnicza, która jest najważniejszym opracowaniem geodezyjno-kartograficznym znajdującym się w państwowych zbiorach danych. Pozyskasz ją w miejscowym wydziale geodezji, podobnie jak mapę ewidencyjną i inne opracowania geodezyjne. Dowiedz się, jakie informacje zawierają mapy zasadnicze, do czego służą, a także w jakich konkretnie sytuacjach mogą Ci się przydać.

Co to jest mapa zasadnicza?

W toku załatwiania formalności związanych z budową domu możesz być poproszony o dostarczenie wielu dokumentów i jednym z nich jest właśnie mapa zasadnicza. Jest to podstawowa mapa należąca do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, która jest opracowana dla terenu całej Polski.

Zawiera ona kluczowe informacje na temat rozmieszczenia gruntów, budynków, dróg i innych obiektów, a także na temat uzbrojenia terenu. Traktowana jest jako główny materiał źródłowy do tworzenia innych map służących m.in. do planowania zagospodarowania przestrzennego.

Mapy zasadnicze należą do państwa, a ich prowadzeniem dla poszczególnych regionów zajmują się starostwa powiatowe. Prowadzenie mapy zasadniczej odbywa się od wielu lat w formie cyfrowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Z kolei w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne znajduje się definicja mapy zasadniczej, według której jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu następujących elementów:

 • punktów osnowy geodezyjnej,
 • działek ewidencyjnych,
 • budynków,
 • konturów użytków gruntowych,
 • konturów klasyfikacyjnych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowli i urządzeń budowlanych
 • oraz innych obiektów topograficznych.

Mapa zasadnicza oprócz rysunków może także zawierać informacje opisowe dotyczące wymienionych wyżej obiektów. A co to jest mapa zasadnicza działki? To mapa terenu, na którym znajduje się dana działka i która zawiera wszystkie wymienione wyżej informacje dla określonej parceli oraz terenów do niej przyległych.

Dowiedz się więcej: Mapy geodezyjne - czym jest mapa geodezyjna i jak ją czytać?

Mapa zasadnicza a mapa ewidencyjna - czym się różnią?

Mapa zasadnicza jest często mylona z mapą ewidencyjną, która również jest często wykorzystywana w procesie planowania inwestycji budowlanych. Podstawowe różnice między mapą zasadniczą a ewidencyjną dotyczą zakresu informacji. Mapa ewidencyjna obejmuje bowiem wyłącznie dane ewidencyjne i jest traktowana jako nakładka na mapę zasadniczą.

Kolejna różnica dotyczy sposobu wykonywania obu map – zasadnicza jest w kroju sekcyjnym prostokątnym i zawsze przedstawia ten sam obszar terenu w taki sposób, by północ znajdowała się na górze strony. Z kolei mapa ewidencyjna często ma krój obrębowy, a północ zaznaczona jest na niej znakiem strzałki.

Co zawiera mapa zasadnicza?

W porównaniu do mapy ewidencyjnej mapa zasadnicza przedstawia znacznie więcej treści. Co powinna zawierać mapa zasadnicza, wymienia definicja tej mapy znajdująca się w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, którą przytoczyliśmy na początku. Najważniejsze informacje, które prezentuje, to:

 • dane katastralne z ewidencji gruntów i budynków,
 • ukształtowanie terenu – zaznaczone są na niej wzniesienia, skarpy itp.,
 • uzbrojenie działki – chodzi o przebieg instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych, elektroenergetycznych, a także telekomunikacyjnych,
 • zagospodarowanie terenu – mapa pokazuje, gdzie znajdują się budynki, ulice, ogrodzenia, drzewa, latarnie, studzienki, murki oporowe itp.

Oprócz tego z mapy zasadniczej odczytasz także granice jednostek terytorialnych, numery działek, punkty graniczne, numery budynków itp.

 • danych będące podstawą tworzenia mapy zasadniczej
 • Mapa zasadnicza powstaje na podstawie danych pozyskiwanych z różnych zbiorów danych – do najważniejszych z nich należą:
 • państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
 • ewidencja gruntów i budynków,
 • geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
 • baza szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • baza obiektów topograficznych.

Jak wygląda mapa zasadnicza działki?

Inwestorów najczęściej interesuje mapa zasadnicza działki budowlanej. Jak wygląda taka mapa? Przede wszystkim ma postać cyfrową, dlatego zamawiając jej kopię, otrzymasz wydruk z komputera w kroju arkuszowym lub wybranego obszaru. Najczęściej taka mapka ma format A4 i prezentuje nie tylko jedną działkę, ale także sąsiednie tereny.

W większości urzędów wydawane są mapy zasadnicze w wersji hybrydowej, czyli w formie połączenia mapy analogowej z danymi nałożonymi cyfrowo. Rysunki na mapce przedstawiają przebieg granic działek, usytuowanie budynków, ulic, sieci instalacyjnych i wszystkie te elementy, które powinna zawierać każda mapa zasadnicza.

Oprócz tego na arkuszu znajdują się takie informacje jak nazwa mapy, skala, układ współrzędnych i wysokościowy, geodezyjny układ odniesienia, legenda itp.

Jak czytać oznaczenia na mapie zasadniczej?

Mapa zasadnicza zawiera także różne oznaczenia literowe i symbole, które dla laika są zazwyczaj niezrozumiałe. Wykaz znaków kartograficznych stosowanych na takiej mapie jest szczegółowo opisany we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Przykładowo działka ewidencyjna ma granice wyrysowane kolorem zielonym, a wewnątrz umieszczony jest numer nieruchomości. Z kolei budynek projektowany zaznaczany jest małym czerwonym kwadratem. Jak czytać w takim razie mapę zasadniczą? Pomocna będzie legenda znajdująca się na wydruku, na której powinny być opisane przynajmniej podstawowe symbole.

W razie problemów ze zrozumieniem wszystkich oznaczeń można sięgnąć do rozporządzenia, które dostępne jest online i zawiera szczegółowy opis wszystkich znaków kartograficznych.

Warto wiedzieć: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Do jakich celów wykorzystywana jest mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza ma bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ wykorzystuje się ją zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym do celów ewidencyjnych, planistycznych, strategicznych i gospodarczych. Z punktu widzenia obywatela mapa przydaje się najczęściej w procesie przygotowania inwestycji budowlanej na przykład do:

 • wnioskowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wstępnego projektowania przyłączy,
 • przy wykonywaniu czynności geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem, podziałem lub wznowieniem granic nieruchomości,
 • celów informacyjnych np. przy wycenie lub sprzedaży nieruchomości.

Gdzie i jak uzyskać mapę zasadniczą?

Wielu inwestorów zastanawia się, skąd wziąć mapę zasadniczą, jeśli jest ona wymagana np. do uzyskania warunków zabudowy. Kopię takiej mapy można uzyskać w starostwie. Natomiast w celach poglądowych można ją obejrzeć online na portalu Geoportal.gov.pl.

Kto wydaje mapę zasadniczą?

Jeśli chodzi o to, kto wydaje mapę zasadniczą, to jest to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który jest właściwy miejscowo dla położenia danej działki. Takie ośrodki dokumentacji działają przy starostwach powiatowych w całej Polsce. Często znajdują się w tym samym budynku co pozostałe wydziały urzędu.

Ile kosztuje mapa zasadnicza działki?

Uzyskanie mapy zasadniczej niestety wymaga uiszczenia stosownej opłaty. Koszt wydania dokumentu zależy od jego rodzaju oraz aktualnych stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które są ogłaszane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Jeśli więc interesuje Cię mapa zasadnicza działki, cena takiej mapy może wynieść od kilku do ponad stu złotych. Najtańsza jest wersja rastrowa mapy – kosztuje około 7 zł, natomiast najdroższa jst w formie drukowanego arkusza formatu A0, ponieważ trzeba za nią zapłacić około 155 zł.

Mapa zasadnicza - czy jest potrzebna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

Najczęściej mapa zasadnicza jest potrzebna do uzyskania warunków zabudowy, czyli w sytuacji, gdy dana działka, na której planowane są inwestycje budowlane, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku o wydanie takich warunków zabudowy należy dołączyć szereg dokumentów i jednym z nich jest właśnie mapa zasadnicza, która musi być złożona w oryginale. Warto przy okazji wspomnieć, że potrzebna jest również mapa katastralna, jednak ta może być złożona jako kopia.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania mapy zasadniczej działki?

Do uzyskania mapy zasadniczej działki nie są potrzebne żadne dokumenty. Wystarczy wnieść stosowną opłatę oraz złożyć pisemny wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warto wiedzieć, że w niektórych starostwach powiatowych wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej można wypełnić i złożyć online.

Nie przegap: Formalności związane z zakończeniem budowy domu - na co należy zwrócić uwagę?

Jak napisać wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej?

Wniosek o wydanie mapy zasadniczej ma postać gotowego formularza, który wystarczy uzupełnić stosownymi informacjami. Jak wypełnić wniosek o mapę zasadniczą? Należy przede wszystkim uzupełnić rubryki dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.), a następnie zaznaczyć w polu „przedmiot wniosku” rubrykę „mapa zasadnicza”.

Niezbędne jest także zaznaczenie celu, na jaki są pozyskiwane te materiały. Na końcu należy również wskazać formę mapy, w jakiej ma być wydana – czy papierowej, czy elektronicznej np. na płycie CD lub nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę.

Jak dostosować skalę mapy zasadniczej do działki budowlanej?

Mapy zasadnicze tworzone są w czterech skalach - 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Inwestorzy potrzebujący takich map do celów projektowych w związku z planowaną budową domu najczęściej zamawiają je dla działki w skali 1:1000.

Skala mapy zasadniczej a zagospodarowanie terenu

Skala mapy zasadniczej najczęściej zależy od zagospodarowania terenu. Jeśli teren jest słabo zabudowany, zwykle wystarczy sporządzić mapę w skali 1:2000 lub 1:5000. Natomiast na obszarach wysoko zurbanizowanych, szczególnie tych dodatkowo zawierających elementy infrastruktury podziemnej, stosuje się znacznie większe skale np. 1:500.

Mapa zasadnicza do celów projektowych - jaki jest czas oczekiwania na jej uzyskanie?

Ze względu na to, że mapy zasadnicze mają dzisiaj postać elektroniczną, ich uzyskanie jest możliwe właściwie od ręki. Jeśli ma być to mapa zasadnicza do celów projektowych, należy ją przekazać geodecie, który dokona na niej aktualizacji stanu działki oraz nieruchomości przylegających na potrzeby inwestycji. Na takiej mapie muszą się pojawić informacje dotyczące aktualnego usytuowania budynków, osi ulic, zieleni wysokiej, przyłączy, wjazdów, ogrodzenia itp.

To, ile się czeka na mapę do celów projektowych, zależy od geodety. Zazwyczaj jej wykonanie trwa do 2-3 tygodni. Tego rodzaju mapa stanowi potem załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Jest też potrzebna w sytuacji, gdy dana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jak długo jest ważna mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza znajdująca się w zbiorach danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego bardzo często zawiera informacje archiwalne, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Z tego względu taka mapa nie może być wykorzystana do celów projektowych bezpośrednio po uzyskaniu jej odpisu lub kopii.

Ona jedynie służy do stworzenia mapy do celów projektowych, co w praktyce polega na aktualizacji znajdujących się na niej danych przez geodetę. Warto tutaj wspomnieć, że za wykonanie takich prac geodezyjnych inwestor musi zapłacić z własnej kieszeni i wiąże się to z dość wysokim kosztem – od kilkuset do nawet dwóch tysięcy złotych.

A jak długo jest ważna taka zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych? Jej ważność kończy się w momencie dokonania się jakiejkolwiek zmiany na danym terenie. W praktyce więc może stracić ważność już kilka dni po wykonaniu prac geodezyjnych, a równie dobrze może być ważna przez kilka kolejnych lat.

W ten sposób termin ważności mapy określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze akt II OSK 999/14. Należy jednak mieć świadomość, że ważność mapy może podważyć urząd wydający pozwolenie na budowę lub warunki zabudowy. Jeśli uzna, że może być ona nieaktualna, może wezwać inwestora do jej aktualizacji.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Sponsorowane
mężczyzna wykonuje opryska trawnika w ogrodzie przed domem
22.04.2024 r. Artykuł partnerski

Jak chronić rośliny ogrodowe przed szkodnikami?

Technologie budowlane
szkielet drewniany domu nad jeziorem w trakcie budowy
Sponsorowane
dom jednorodzinny w trakcie wykonywania termoizolacji ze styropianu
Sponsorowane
mężczyzna wykonuje opryska trawnika w ogrodzie przed domem
22.04.2024 r. Artykuł partnerski

Jak chronić rośliny ogrodowe przed szkodnikami?

Technologie budowlane
szkielet drewniany domu nad jeziorem w trakcie budowy
Sponsorowane
dom jednorodzinny w trakcie wykonywania termoizolacji ze styropianu

Nowości w tej kategorii

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

Działka
Makieta domu jednorodzinnego na dłoni mężczyzny, w tle zielone łąki
13.02.2024 r. Wojciech Rynkowski

12 rzeczy, na jakie musisz zwrócić uwagę wybierając działkę

Przygotowania do budowy wymarzonego domu są ekscytujące, a pierwszym i kluczowym krokiem do sukcesu jest zakup odpowiednie...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

Działka
Makieta domu jednorodzinnego na dłoni mężczyzny, w tle zielone łąki
13.02.2024 r. Wojciech Rynkowski

12 rzeczy, na jakie musisz zwrócić uwagę wybierając działkę

Przygotowania do budowy wymarzonego domu są ekscytujące, a pierwszym i kluczowym krokiem do sukcesu jest zakup odpowiednie...

REKLAMA
Zamknij