Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z architektem?

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z architektem?

Umowa z architektem to dokument, jaki inwestor zawiera w celu ustalenia zasad współpracy z nim w zakresie opracowania projektu architektonicznego. Dowiedz się, co powinno znaleźć się w umowie z architektem, by zabezpieczała interesy inwestora.

Podjęcie współpracy z architektem jest niezbędne, gdy chcemy mu zlecić wykonania projektu architektonicznego od podstaw lub adaptację gotowego projektu domu. W każdym przypadku warto podpisać z nim umowę, w której będzie opisany szczegółowo zakres zleconych mu prac, a także terminy jej wykonania oraz wysokość i zasady zapłaty wynagrodzenia.

Czy przy współpracy z architektem konieczna jest umowa?

Decydując się na zlecenie architektowi wykonania projektu domu, powinieneś na samym początku ustalić z nim najważniejsze zasady współpracy, a przede wszystkim sprecyzować swoje oczekiwania dotyczące zakresu pracy, jaką ma dla Ciebie wykonać. Takie ustalenia mogą być poczynione ustnie, jednak znacznie bezpieczniej spisać je w formie umowy.

Pisemna umowa z architektem na projekt indywidualny ułatwi Ci dochodzenie roszczeń wobec architekta, gdy ten nie wywiąże się z jej warunków, czyli na przykład nie wykona projektu w wyznaczonym terminie lub nie przygotuje całej uzgodnionej dokumentacji. Z punktu widzenia inwestora takie sytuacje mogą skutkować poważnymi konsekwencjami np. znacznym opóźnieniem inwestycji, czy też brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Dobrze skonstruowana umowa z architektem jest najlepszym sposobem na uniknięcie takich problemów.

Jakim przepisom podlega umowa z architektem?

Umowa z architektem podlega przepisom kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi w Polsce obowiązuje swoboda zawierania umów. Taka umowa może więc tak naprawdę mieć dowolną formę i zawierać dowolne zapisy, o ile mieszczą się one w granicach obowiązujących przepisów prawa.

Warto wiedzieć, że wzór umowy z architektem przygotowała Izba Architektów, który można zakupić w formie gotowego blankietu do wypełnienia. Nie jest to obowiązkowy wzór dokumentu, lecz jedynie rekomendowany szablon, a więc można go zarówno skrócić, jak i rozszerzyć o dodatkowe zapisy.

Jakim rodzajem umowy jest umowa z architektem?

Umowa współpracy z architektem zazwyczaj przyjmuje formę umowy o dzieło, której zasady zawierania określa Kodeks cywilny w art. 627-646. W takiej umowie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła, a zamawiający do zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia. Dziełem w tym przypadku może być np. przygotowanie projektu budowlanego.

Umowa o pracę z architektem podpisywana jest rzadko. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy architekt zostaje zatrudniony przez biuro projektowe. Ten rodzaj umowy nie występuje zatem przy relacji architekt-klient. Umowę o dzieło z architektem niekiedy zastąpić może umowa ustna, lecz już wspomniano wyżej, nie jest to praktyczne rozwiązanie.

Należy pamiętać, że umowa z architektem na projekt domu powinna precyzować nie tylko przedmiot i termin realizacji dzieła, ale także wysokość, termin i warunki zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie z rekomendacją Izby Architektów honorarium architekta może być określone ryczałtowo lub kosztorysowo. W tym pierwszym przypadku wynagrodzenie ma postać konkretnych kwot należnych za poszczególne czynności. W drugim natomiast określa się go procentowo od rzeczywistych kosztów inwestycji i wówczas mamy do czynienia z umową prowizyjną z architektem.

Umowa z architektem – co powinna zawierać?

W ogólnym ujęciu umowa z architektem powinna określać rodzaj zleconych mu prac oraz zasady współpracy i rozliczeń z inwestorem. W sformułowaniu konkretnych warunków pomocny będzie wzór umowy z architektem, jaki jest np. rekomendowany przez Izbę Architektów.

Co powinna zawierać umowa z architektem? Oto najważniejsze elementy, które powinny się w niej znaleźć:

 • przedmiot umowy – należy tu precyzyjnie określić rodzaj projektu, który ma sporządzić architekt (może być to np. projekt budowlany, koncepcyjny, przetargowy lub wykonawczy), oraz listę dokumentów wchodzących w skład opracowania,
 • parametry przedmiotu umowy – w umowie warto określić cechy obiektu, który ma być zaprojektowany przez architekta (jego typ, wielkość, rodzaj konstrukcji itp.), a także ważne informacje na temat miejsca jego budowy, czyli m.in. lokalizacji, charakterystyki terenu oraz warunków wynikających np. z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • wykaz dodatkowych czynności zleconych architektowi – chodzi tu o czynności wychodzące poza standardowe prace projektowe, a więc np. wykonanie kosztorysu inwestorskiego lub przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę,
 • termin realizacji dzieła – najlepiej wyznaczyć go na konkretny dzień, a oprócz tego wskazać termin wykonania przez architekta ewentualnych poprawek lub usunięcia braków w zamówieniu (warto tu zaznaczyć, że takie poprawki powinny być zrealizowane nieodpłatnie),
 • wynagrodzenie – w umowie powinno się określić sposób rozliczenia z architektem (ryczałtowo lub kosztorysowo), a także wskazać konkretne stawki za poszczególne czynności; oprócz tego należy określić termin uregulowania wynagrodzenia oraz warunki płatności, czyli przede wszystkim po akceptacji dostarczonego dzieła.

Umowa współpracy z architektem może zawierać również dodatkowe zapisy dotyczące m.in. wykazu dokumentów dostarczanych przez inwestora, kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy, czy też sposób rozstrzygania sporów.

Jakie są prawa i obowiązki architekta oraz inwestora?

Zgodnie z przepisami architekt sporządzający projekt budowlany ma określone prawa i obowiązki. Przed zawarciem umowy z architektem warto je znać, aby wiedzieć, czego można oczekiwać od architekta i co należy mu zapewnić w celu umożliwienia mu wykonania swoich obowiązków.

Prawa

architekta / projektanta projektu budowlanego

Obowiązki

architekta / projektanta projektu budowlanego

 • Prawo do wstępu na plac budowy,
 • prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy,
 • prawo do żądania wstrzymania prac budowlanych w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z projektem lub możliwości powstania jakiegoś zagrożenia.
 • Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy lub pozwoleniu na budowę,
 • zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane (jeśli jest to konieczne),
 • sporządzenie informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które wynikają ze specyfiki projektowanego obiektu,
 • uzyskanie wymaganych w przepisach opinii, czy też uzgodnień w kwestii określonych rozwiązań projektowych,
 • wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących projektu,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego, jeśli inwestor wyrazi taką potrzebę.

Jako uczestnik procesu budowlanego inwestor również ma określone prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego i dotyczą one głównie sposobu organizacji budowy. W kontekście umowy z architektem jego głównym obowiązkiem jest dostarczenie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu oraz wypłacenie projektantowi wynagrodzenia.

Z kolei do jego praw należą przede wszystkim:

 • prawo do wykorzystania projektu w zakresie określonym warunkami umowy,
 • prawo do zobowiązania projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wg projektu,
 • prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi oraz z polisy ubezpieczeniowej architekta, jeśli inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwie wykonanego projektu nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych.

Jak możemy zabezpieczyć swoje interesy w umowie z architektem?

Chcąc zabezpieczyć swoje interesy, warto przede wszystkim zadbać o odpowiednio sformułowaną umowę z architektem. Najważniejsze, by precyzyjnie określić w niej zakres zadań oraz termin ich wykonania, ponieważ ułatwi to potem ich wyegzekwowanie.

Warto również umieścić w umowie zapisy o karach umownych np. w razie pojawienia się opóźnień w realizacji projektu lub niedokonania we wskazanym terminie poprawek. Kary te nie powinny wykluczać możliwości dochodzenia odszkodowania, co również należy odpowiednio zapisać w warunkach umowy. Tutaj warto podkreślić, że każdy architekt powinien mieć wykupioną polisę OC, która również chroni interesy inwestora. To właśnie z niej można bowiem dochodzić swoich roszczeń z powodu poniesionych szkód powstałych wskutek uchybień popełnionych przez architekta.

Na co uważać podpisując umowę z architektem?

Najczęściej architekci proponują klientom swój szablon umowy. W pierwszej kolejności warto się więc dokładnie zapoznać z jej treścią. A na co uważać, podpisując umowę z architektem?

Warto zwrócić uwagę na przykład na zapisy dotyczące ewentualnej zaliczki. Umowa powinna precyzować, że będzie ona zaliczona na poczet ceny projektu, a także określać warunki jej zwrotu w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron.

Istotne są również zapisy dotyczące terminu realizacji projektu. Jeśli chcesz uniknąć opóźnień, musisz zadbać, aby w umowie znalazły się sankcje za niedotrzymania wskazanego terminu prac. Zazwyczaj przyjmują one formę kar umownych za każdy dzień opóźnienia. Ponadto, za ewentualne wady projektu odpowiedzialność powinien ponieść architekt. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła.

Warto też zwrócić uwagę, jak umowa z architektem reguluje prawa autorskie do projektu. Zazwyczaj inwestor otrzymuje jedynie licencję, a więc prawo do wykonania według projektu tylko jednego budynku określonego w umowie, natomiast nie może go wykorzystać do innej inwestycji lub tym bardziej odsprzedać projekt innemu inwestorowi – takie działania są możliwe po wykupieniu majątkowych praw autorskich, dlatego tę kwestię należy sprecyzować w umowie.

Rękojmia za wady nieruchomości – co to oznacza?

W jakiej sytuacji można odstąpić od umowy z architektem?

W związku z tym, że umowa o współpracy z architektem najczęściej przyjmuje formę umowy o dzieło, zastosowanie w tym przypadku będą miały przepisy prawa cywilnego. Odstąpienie od umowy o dzieło jest jak najbardziej możliwe. Co istotne, zamawiający ma prawo przerwać umowę w każdej chwili bez podawania powodu. Niemniej, w tej sytuacji jest zobowiązany zapłacić wykonawcy część umówionego wynagrodzenia, które pokryje koszt wykonanych do tej pory prac.

Odstąpienie od umowy z architektem może nastąpić także na skutek wad dzieła. Wówczas wykonawca ma obowiązek usunąć je w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, a wady będą istotne, to zamawiający może odstąpić od umowy. Wady nieistotne mogą być zaś powodem do obniżenia wynagrodzenia.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij