Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Nowy Regulamin ważny od 14.12.2018 r.

Regulamin serwisu internetowego Extradom.pl

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Extradom.pl. Każdy Użytkownik serwisu Extradom.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
   1. zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
   2. zasady funkcjonowania i korzystania z portalu społecznościowego Mój Extradom,
   3. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu Extradom.pl.
  3. Serwis internetowy Extradom.pl dostępny pod adresem internetowym www.extradom.pl i prowadzony jest przez spółkę Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333.
  4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu Extradom.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Extradom.pl.
 2. Definicje
  Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
  2. Serwis Extradom.pl lub Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.extradom.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Extradom.pl, zawierający:
   1. bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych,
   2. dodatkowe funkcje i bezpłatne usługi dostępne w Serwisie Extradom.pl, oraz
   3. internetowy portal społecznościowy Mój Extradom.
  3. Mój Extradom – internetowy portal społecznościowy wchodzący w skład Serwisu Extradom.pl, obejmujący zbiór profili i kont internetowych Użytkowników wraz z dostarczonymi przez nich materiałami (zdjęciami, opisami, projektami architektonicznymi) oraz komentarzami, poradami, blogami i forum Użytkowników.
  4. Extradom.pl lub Sprzedawca – spółka Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333.
  5. Administrator Serwisu Extradom.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka Extradom.pl.
  6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Klient – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  8. Prawo budowlane – ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).
  9. Projekt – dokumentacja projektowa opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod nazwą „Dokumentacja Projektowa”.
  10. Dokumentacja dodatkowa do Projektu – dokumentacja obejmująca kolorową wizualizację Projektu, rysunek techniczny Projektu, opis Projektu i dane techniczne Projektu, cenę Projektu, szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu, biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcami Projektu.
  11. Koncepcja Projektu – zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja Projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta – twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
  12. Umowa sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży Projektu, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) Projektu i w ten sposób uzyskuje prawo (o którym mowa art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do zastosowania tego Projektu do jednej budowy na terytorium Polski.
  13. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która dokonała rejestracji w portalu Mój Extradom.pl, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika.
  14. Strona Użytkownika – Przestrzeń sieciowa dostępna pod unikatowym adresem Użytkownika w Serwisie Extradom.pl zawierająca Profil Użytkownika, za pośrednictwem której inni Użytkownicy oraz - w zakresie ograniczonym - internauci niezarejestrowani w Serwisie Extradom.pl, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika oraz komunikować się z nim.
  15. Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa umożliwiająca edytowanie Profilu Użytkownika (wprowadzanie i modyfikację opisów, zdjęć, komentarzy, porad i blogów) dostępna wyłącznie po logowaniu w Serwisie Extradom.pl przy użyciu loginu i hasła uzyskanych podczas rejestracji Użytkownika (lub ich późniejszej zmiany).
  16. Profil Użytkownika – zespół danych o Użytkowniku obejmujących jego unikatowy login, opis, zdjęcia, porady, komentarze, blogi przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie do Serwisu Extradom.pl, które udostępniane i prezentowane są na stronie Użytkownika w Serwisie Extradom.pl,
  17. Netykieta – ograniczenie dopuszczalności publikowania w Internecie treści naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich.
  18. Materiały – teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.
 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu Extradom.pl
  1. Do korzystania z Serwisu Extradom.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).
 4. Sprzedaż Projektów. Zamówienie
  1. Serwis Extradom.pl zawiera bazę Projektów na sprzedaż.
  2. Projekt dostarczany w ramach zamówienia obejmuje dokumenty, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu pt. „Dokumentacja Projektowa”, które są konieczne do podjęcia budowy budynku objętego Projektem na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa budowlanego, a także Dokumentację dodatkową do Projektu. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Klienta jako nabywcy Projektu i Klient ponosi jej pełny koszt. Klient samodzielnie występuje w celu uzyskani wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu). Zgoda na Adaptacje Projektu przez architekta adaptującego udzielana jest przez uprawnionego architekta bezpośrednio w zakupionym Projekcie.
  3. Dokumentacja dodatkowa do Projektu zawiera:
   1. kolorową wizualizację Projektu,
   2. rysunek techniczny Projektu,
   3. opis Projektu i dane techniczne Projektu,
   4. cenę Projektu,
   5. szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu,
   6. biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcami Projektu.
  4. Extradom.pl prowadzi na terytorium całej Polski sprzedaż Projektów dostępnych w Serwisie Extradom.pl.
  5. Extradom.pl zapewnia Użytkownikom w ramach Serwisu Extradom.pl szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze Projektu oraz wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi w postaci tzw. helpdesku. Funkcja helpdesk jest dostępna pod danymi dostępnymi w Serwisie Extradom.pl. Doradztwo oraz wsparcie techniczne (helpdesk) są świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników bezpłatnie.
  6. Informacje znajdujące się w Serwisie Extradom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o projektach architektonicznych, podane w Serwisie Extradom.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  7. W celu nabycia Projektu należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy wybranym przez Klienta Projekcie w Serwisie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl.
  8. Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu Extradom.pl kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Projektu dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis Extradom.pl poprzez:
   1. konsultanta Serwisu Extradom.pl drogą telefoniczną,
   2. w formie wiadomości e-mail wysyłanej przez konsultanta Serwisu Extradom.pl na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu.
  9. Dostarczenie Projektu do Klienta następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu Extradom.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu Extradom.pl poinformuje o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Konsultant Serwisu Extradom.pl uprzedzi Klienta o terminie dostarczenia Projektu z jednodniowym wyprzedzeniem.
  10. Do Projektu dołączony jest także dziennik budowy niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu po zakończonej budowie, tablica budowy, teczka na dokumenty, projekty modułów ogrodów, kompendia wiedzy dla inwestora oraz materiały reklamowe, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
  11. Nabycie Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
  12. Zapłata za Projekt może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Extradom.pl, za pobraniem, kartą kredytową lub e-przelewem.
   1. Klient dokonuje wyboru formy płatności na karcie składania zamówienia.
   2. W przypadku wyboru formy płatności – przedpłaty przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem, Klient winien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
   3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.
   4. Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku od poszczególnych kategorii Projektów, obowiązek uiszczenia zadatku i jego wysokość będzie prezentowana Użytkownikowi w procesie zamówienia. Zamówienie uważa się za złożone w chwili zapłaty zadatku na rzecz Administatora.
  13. Projekty przysyłane są do nabywcy Projektu za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
   1. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Projektu na karcie składania zamówienia, gdzie jednocześnie informowany jest o kosztach wybranej formy i terminach dostarczenia.
   2. Koszt dostarczenia Projektu pokrywa Klient, chyba że Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzeże inaczej.
   3. W przypadku wyboru formy płatności – przedpłata przelewem termin dostarczenia przesyłki liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora Serwisu Extradom.pl.
   4. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia przesyłki liczony jest od potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
  14. Dane dostarczane przez Klientów podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis Extradom.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży Projektu.
  15. Dane dostarczane przez Klientów podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Klientom, Użytkownikom lub innym osobom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Serwisu Extradom.pl i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.
  16. Użytkownik na warunkach wskazanych w Serwisie Extradom.pl może być uprawniony do wymiany zakupionego Projektu na warunkach wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym w Serwisie Extradom.pl nie zastrzeżono inaczej wymiana Projektu jest możliwa w konkretnej kategorii Projektów, w terminie 365 dni od dnia zawarcia Umowy a Użytkownik zobowiązy jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 50% wartości Dokumentacji Projektowej.
  17. Jeśli Użytkownik dokonuje wymiany Projektu uprawniony jest do zatrzymania wszelkich nagród, rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem przedstawionego do wymiany Projektu.
  18. Wskutek wymiany Projektu architektonicznego Użytkownik traci prawo zastosowania Projektu który został przedstawiony do wymiany w jakiejkolwiek części.
  19. Wymianie podlegają wyłącznie Projekty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Wymieniany przez Użytkownik Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty wymiany Projektu do Administratora Serwisu Extradom.pl. ponosi Użytkownik.
 5. Dodatkowe funkcjonalności Serwisu Extradom.pl
  1. Każdy Użytkownik Serwisu Extradom.pl ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym:
   1. Kreatora 3D – tj. programu pozwalającego na wizualizację Projektu architektoniczno-budowlanego dostępnego w Serwisie Extradom.pl na działce (nieruchomości) Użytkownika, zgodnie z podanymi przez Użytkownika danymi działki (funkcjonalność ta dostępna jest tylko do części Projektów),
   2. Analizy MPZP i WZ (Analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy) – tj.:
    1. usługi analizy działki (nieruchomości) Użytkownika mającej na celu pomoc w wyborze Projektu dostępnego w Serwisie Extradom.pl odpowiedniego dla działki (nieruchomości) Użytkownika objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (sugestie Projektów dokonywane są na podstawie danych nieruchomości, w tym danych o warunkach zabudowy podanych przez Użytkownika) albo
    2. usługi pomocy w wyborze działki (nieruchomości) spośród działek dostępnych w Serwisie Extradom.pl, poprzez umożliwianie Użytkownikowi dostępu do bazy działek w Serwisie i dokonania na zlecenie Użytkownika analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy dla wybranych przez Użytkownika działek pod kątem możliwości zastosowania wybranego przez Użytkownika Projektu (jeżeli działki te są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy).
   3. Mapy budowy – tj. wyszukiwarki Projektów architektoniczno-budowlanych dostępnych w Serwisie Extradom.pl zastosowanych w budowach powstających lub powstałych w okolicy działki (nieruchomości) Użytkownika, zgodnie z podanymi przez Użytkownika danymi działki.
  2. Informacje uzyskane przez Użytkownika poprzez użycie funkcji lub skorzystanie z usług określonych w punkcie 5.1 powyżej mają charakter orientacyjny i w szczególności nie zastępują konieczności uzyskania przez Użytkownika planującego budowę odpowiednich decyzji lub zezwoleń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 6. Mój Extradom
  1. Mój Extradom stanowi integralny internetowy portal społecznościowy wchodzący w skład Serwisów Extradom.pl, Inspiracje.pl, Budujemy.pl, Projektydlarolnictwa.pl, Projektydlabiznesu.pl, który stanowi platformę wymiany doświadczeń, porad i komentarzy dotyczących budowania domu.
  2. Do rejestracji w portalu społecznościowym Mój Extradom wystarczające jest podanie loginu w postaci adresu e-mail Użytkownika oraz hasła.
  3. Administrator Serwisu Extradom.pl dołoży starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i wyłączność dostępu do Konta Użytkownika. Wyłączoną odpowiedzialność za skutki wynikłe z samodzielnego ujawnienia loginu i hasła osobom nieupoważnionym ponosi Użytkownik.
  4. Przy rejestracji Użytkownicy mogą być pytani przez system o wiek, płeć oraz miejscowość (w tym kod pocztowy). Informacje te są anonimowe i mają charakter statystyczny. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega wykorzystywanie tego typu anonimowych danych statystycznych do badań marketingowych, rozwoju sprzedaży oraz udoskonalenia funkcjonalności Serwisu Extradom.pl.
  5. Każdy Użytkownik portalu społecznościowego Mój Extradom ma możliwość umieszczania na swoim Profilu Użytkownika oraz w przestrzeni ogólnie dostępnej Serwisu Extradom.pl (np. forum internetowe) wszelkich Materiałów, w tym opisów, zdjęć, rysunków, opinii, komentarzy, porad, blogów związanych z tematyką portalu. W tym celu do dyspozycji Użytkownika są udostępnione m.in. takie funkcjonalności portalu społecznościowego jak:
   1. grupy tematyczne,
   2. galeria zdjęć Użytkownika,
   3. blogi Użytkownika,
   4. pliki Użytkownika.
  6. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo moderowania Materiałów publikowanych przez Użytkownika w Serwisie Extradom.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator Serwisu Extradom.pl może odmówić opublikowania na łamach Serwisu Extradom.pl Materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
  7. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo moderowania wypowiedzi publikowanych przez Użytkownika na forum lub ogólnie dostępnych w innych miejscach Serwisu Extradom.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator Serwisu Extradom.pl może usunąć z Serwisu Extradom.pl wypowiedzi Użytkowników niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
  8. Ze względu na techniczne warunki i prawidłowość funkcjonowania Serwisu Extradom.pl, Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii, których rozmiar przekracza 5000 kilobajtów lub z innych powodów nie spełnia warunków technicznych Serwisu Extradom.pl.
  9. W przypadku podejrzenia przez Administratora Serwisu Extradom.pl, iż Użytkownik może naruszać Regulamin, Administrator może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne funkcje Serwisu Extradom.pl. Administrator Serwisu Extradom.pl odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu. Administrator Serwisu Extradom.pl może odblokować Konto Użytkownika lub inne zablokowane funkcjonalności i usługi Serwisu Extradom.pl po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady.
  10. Administrator Serwisu Extradom.pl może usunąć Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że działania Użytkownika w Serwisie Extradom.pl są sprzeczne z:
   1. powszechnie obowiązującym prawem,
   2. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatków lub
   3. dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Serwisu Extradom.pl lub jego innych Użytkowników, a w szczególności obejmują:
    1. nadmierne obciążanie serwera powodujące pogorszenie świadczonych usług,
    2. wywoływanie zagrożenia wystąpienia awarii lub przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Serwis Extradom.pl,
    3. umieszczanie na serwerach Serwisu Extradom.pl treści pornograficznych lub/i nielegalnego rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim (opisów, fotografii, filmów etc.),
    4. rozpowszechnianie i udostępnianie za pomocą serwerów Serwisu Extradom.pl programów komputerowych przystosowanych do popełniania przestępstw,
    5. wysyłanie za pomocą serwerów Serwisu Extradom.pl spamu (niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy) lub reklamowania serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Extradom.pl.
  11. W przypadku stwierdzenia dokonania naruszeń opisanych w punkach 6.9 oraz 6.10.1 – 6.10.3.5. przez Użytkownika będącego Konsumentem, Administrator Serwisu Extradom.pl wezwie Użytkownika do natychmiastowego zaprzestania dokonywania takich naruszeń w terminie 14 dni. W przypadku dalszego dokonywania naruszeń po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu nastąpi usunięcie Konta.
  12. Podczas rejestracji w Serwisie Extradom.pl Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych zdarzeniach takich jak, nowe posty lub zdjęcia na forum grupy dyskusyjnej, komentarze w profilu, wiadomości e-mail i in. Powyższe informacje i powiadomienia dostępne są w Koncie Użytkownika, jak również, pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody przez Użytkownika mogą być wysyłane na wskazane przy rejestracji lub zmianie danych konto e-mail. Podczas rejestracji w Serwisie Extradom.pl Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Serwisu Extradom.pl oraz partnerów handlowych Serwisu Extradom.pl.
  13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika. Usuniętego Konta nie można przywrócić, zawsze jednak pozostaje możliwość rejestracji nowego Konta.
 7. Rękojmia za wady fizyczne i prawne
  1. Projekty oferowane w Serwisie Extradom.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Extradom.pl odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Extradom.pl nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
  3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Administratora Serwisu Extradom.pl lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu, a Administrator Serwisu Extradom.pl nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Projektu temu przewoźnikowi.
  4. Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
  5. Reklamacji Projektu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora Serwisu Extradom.pl o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu.
  6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Administratora Serwisu Extradom.pl.
  7. Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@extradom.pl lub w formie pisemnej na adres: Extradom.pl ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  8. Do reklamowanego Projektu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
  9. Jeżeli projekt ma wadę, Konsument może:
   1. żądać wymiany Projektu na wolny od wad, albo
   2. żądać usunięcia wady, albo
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Administrator serwisu Extradom.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Projekt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu Extradom.pl albo Administrator Serwisu Extradom.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Projektu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora Serwisu Extradom.pl usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora Serwisu Extradom.pl.
  12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Projektu jest nieistotna.
  13. Administrator serwisu Extradom.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Projektu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Projektu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Projektu domaga się wymiany Projektu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu Extradom.pl odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Administratora Serwisu Extradom.pl. Reklamowany Projekt należy wówczas odesłać na adres Administratora Serwisu Extradom.pl. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Projektu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu Extradom.pl. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Projekt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Administratora Serwisu Extradom.pl w celu terminu odbioru reklamowanego Projektu.
  15. Administrator serwisu Extradom.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  16. Odpowiedzi na reklamację Administrator serwisu Extradom.pl udziela według własnego uznania:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
  17. Administrator Serwisu Extradom.pl nie udziela gwarancji na sprzedany Projekt oraz nie realizuje usług posprzedażnych.
 8. Reklamacja usług Serwisu Extradom.pl w pozostałym zakresie
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu Extradom.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacja usług Serwisu Extradom.pl powinna zawierać:
   1. dane tożsamości Użytkownika,
   2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację,
   4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Administrator serwisu Extradom.pl wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  4. Administrator serwisu Extradom.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
   2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
   3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
  5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu Extradom.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
  6. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu Extradom.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu Extradom.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu Extradom.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  7. Administrator Serwisu Extradom.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
  9. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
   3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu Extradom.pl.
   4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
  2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administratorowi Serwisu Extradom.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Administratora Serwisu Extradom.pl przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 8.1 powyżej.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Administratora Serwisu Extradom.pl ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@extradom.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 4 do niniejszego Regulaminu.
  5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Administratora Serwisu Extradom.pl. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator Serwisu Extradom.pl potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Projektu do Administratora Serwisu Extradom.pl. ponosi Konsument.
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Projektu jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Projektu, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu.
  8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Projektu jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Projektu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie projektu Administratorowi Serwisu Extradom.pl. przed jego upływem.
  9. Jeżeli w ramach zawartej umowy zakupu Projektu Konsument dokonał dodatkowo transakcji obejmującej zakup towarów lub zamówienie usług innych niż Projekt, odstępując od umowy, według własnego uznania, zwraca Adminstratorowi wszystkie towary i usługi zamówione w związku z zakupem Projektu lub też odstępuje od umowy w części. Jeśli Konsument odstępuje od Umowy w części wówczas zobowiązany jest to zwrotu wszelkich rabatów, upustów, nagród oraz innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu. Każdorazowo odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu nagród, rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu. Wartości rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu, na skutek zwrotu Projektu zostanie potrącona z płatności podlegających zwrotowi na rzecz Konsumenta.
  10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Administratora Serwisu Extradom.pl., tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Administrator Serwisu Extradom.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Koszty dostarczenia Projektu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
  12. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
  13. Serwis Extradom.pl może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu architektonicznego, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot projektu.
  14. Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
  15. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Projekty na specjalnie zamówienie, niestandardowe).
 10. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
  1. Administrator Serwisu Extradom.pl nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
  2. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  3. Administrator Serwisu Extradom.pl jako właściciel i zarządca Serwisu Extradom.pl. dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
  4. Administrator Serwisu Extradom.pl jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Extradom.pl.
  5. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie.
  6. Administrator Serwisu Extradom.pl nie odpowiada za skutki uzyskania loginu i hasła Użytkownika przez osoby nieupoważnione.
  7. Administrator Serwisu Extradom.pl nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w portalu Mój Extradom. Ujawnienie tych danych następuję na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przy rejestracji w portalu Mój Extradom.
  8. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu Extradom.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator Serwisu Extradom.pl. wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  9. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu Extradom.pl bez zgody Użytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
  10. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi Extradom.pl i zwolnić Serwis Extradom.pl z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
 11. Zmiany Regulaminu
  1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu Extradom.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu Extradom.pl na zasadach dotychczasowych.
  2. Administrator Serwisu Extradom.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
  4. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
  5. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora Serwisu Extradom.pl przyczyn.
  6. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem, faksem lub pisemnie. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu Extradom.pl będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.
  7. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
  8. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Extradom.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
  9. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

Załączniki

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego.

W skład projektu architektonicznego wchodzą:

 1. Część architektoniczna:
  1. rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
  2. rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
  3. rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
  4. rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
  5. przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
  6. elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
  7. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
 2. Część konstrukcyjna
 3. Część instalacyjna:
  1. projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  2. projekt instalacji centralnego ogrzewania,
  3. projekt instalacji elektrycznej.
 4. Część opcjonalna - wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak projekt instalacji gazowej, zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Zasady akcji promocyjnej "Prezent i starter do każdego projektu domu"

 1. W promocji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie promocji zakupi w Extradom.pl gotowy Projekt.
 2. Promocją nie są objęte projekty garaży i budynków gospodarczych.
 3. Każdy Klient, który w okresie trwania promocji zakupi w Extradom.pl Projekt otrzyma prezent oraz zestaw startowy, w skład którego wchodzi dziennik budowy, tablica budowy, teczka na dokumenty, gotowe projekty modułów ogrodów oraz kompendia wiedzy dla Inwestora dotyczące budowy i urządzania domu.
 4. Na fakturze prezent oraz starter będą miały wartość 1 zł. O kwotę 2 zł zostanie pomniejszona cena Projektu.
 5. Promocja trwa od 16 czerwca 2014 do odwołania.
 6. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Formularz reklamacji (78KB)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od Umowy (84KB)