P.H.U.P. PANINSTAL

2

Zdjęcie użytkownika

17
0
0

P.H.U.P. PANINSTAL

  • ul. Połczyńska 21A
  • 01-377 Warszawa
  • 228772047

Udostępnij

6

Osoby i firmy

Jako firma inżynierska specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych, energooszczędnych oraz ekologicznych kotłowni wodnych i parowych oraz źródeł ciepła opartych na energii odnawialnej. Proponujemy rozwiązania dostosowane do możliwości i oczekiwań Klienta. Zapewniamy uczciwą i staranną realizację przedsięwzięcia, bez względu na jego zakres i skalę. Jesteśmy przygotowani do kompleksowej realizacji powierzonych nam zadań, począwszy od koncepcji i faz projektowych poprzez montaż, ostateczne uruchomienie urządzeń, na serwisie pogwarancyjnym obiektu kończąc.

Ostatnia aktywność

Zadawaj pytania, publikuj posty i zdjęcia użytkownikowi P.H.U.P. PANINSTAL Zaloguj się lub Zarejestruj

(P.H.U.P. PANINSTAL)

20 sierpnia 2014

Jak zmodernizować kotłownię?

Jak zmodernizować kotłownię?

Zaostrzone przepisy Ochrony Środowiska oraz koszty i trudności wynikające z eksploatacji kotłowni tradycyjnych opalanych węglem, zmuszają coraz większe grono użytkowników do analizy możliwości modernizacji kotłowni na bardziej nowoczesną i ekologiczną. Rozpatrując modernizację kotłowni należy zacząć od wyboru nośnika energii. Każdą modernizację (nową inwestycję) należy zacząć od projektu technicznego, w którym dokonane zostaną obliczenia zapotrzebowania ciepła i wybór wariantu modernizacji.

więcej »

0

(P.H.U.P. PANINSTAL)

14 sierpnia 2014

Jak wybrać wielkość kotła?

Jak wybrać wielkość kotła?

Każdy nowoczesny układ wymaga spełnienia dwóch warunków:

-oszczędności energii,

-ochrony środowiska.

 

Zaznaczyć tutaj trzeba, że od 1 stycznia 1998 roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dla oszczędności energii konieczne jest wytworzenie tylko takiej minimalnej ilości energii jakiej wymaga ogrzewany obiekt. W praktyce przy zastosowaniu kotłów opalanych węglem nie jest możliwe spełnienie tych wymogów. Węgiel zawiera zbyt duże ilości siarki , a przy jego spalaniu wytwarzają się również zbyt duże ilości tlenków azotu i innych szkodliwych związków. W związku z tym nowoczesne kotłownie bazują na nośnikach energii takich jak gaz ziemny, gaz płynny (propan) i olej opałowy. Zastosowanie tych nośników energii umożliwia również precyzyjne sterowanie ilością dostarczonego ciepła przez montaż regulatorów. Producenci kotłów (pieców) proponują tu szereg różnych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Kotły (piece) wiszące

Charakteryzują się niewielkimi gabarytami i estetyczną obudową. Praca ich jest bardzo cicha dlatego mogą być montowane w kuchniach czy też w łazienkach pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów technologicznych. Chodzi tu o zapewnienie dostępu powietrza procesu spalania, zapewnienie wentylacji wywiewnej lub też zapewnienia odpływu gazu przy podłodze pomieszczenia - w przypadku propanu. Kotły (piece) te dzielą się na jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. Mogą być źródłem ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w domkach jednorodzinnych, samodzielnie ogrzewanych mieszkaniach w kamienicach, sklepach, warsztatach, pomieszczeniach biurowych etc. Posiadają palniki atmosferyczne przystosowane do opalania gazem ziemnym, gazem miejskim (występuje jeszcze w niektórych regionach kraju) lub gazie płynnym (propanem z butli). Kotły (piece) wiszące są kotłami stalowymi. Ogranicza to ich trwałość do kilkunastu lat. Zaletą ich jest stosunkowo niska cena - kocioł wiszący to właściwie kompletna kotłownia w jednym opakowaniu.

 

Kotły (piece) jedno funkcyjne

Są to urządzenia przeznaczone w układzie zamkniętym instalacji o wymuszonym obiegu wody grzewczej. Najczęściej wyposażone są w pompę obiegową i naczynie przeponowe. Posiadają one regulację automatyczną współpracującą z termostatem pokojowym. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów o kubaturze ca 750 m3 docieplonych standardowo.

 

Kotły (piece) dwufunkcyjne

Kotły dwufunkcyjne łączą zalety kotła centralnego ogrzewania i przepływowego gazowego podgrzewacza wody zwanego również piecykiem łazienkowym bądź termą gazową. Są one również przeznaczone do pracy w zamkniętym układzie c.o. Posiadają wzbiorcze naczynie przeponowe i wyposażone są w układy regulacji, co pozwala na całkowicie automatyczną pracę kotłów. Układ automatycznej regulacji posiada priorytet ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że woda jest podgrzewana w momencie jej poboru. Po zakończeniu korzystania z ciepłej wody, kocioł automatycznie wraca do funkcji grzania c.o. Kotły wiszące dwufunkcyjne przystosowane są do współpracy ze sterownikiem pokojowym lub regulatorem pogodowym z czujką zewnętrzną. Niedogodnością kotłów dwufunkcyjnych są ograniczenia w ilości wytwarzania ciepłej wody użytkowej (praktycznie max 10l/min). Wystarcza jej dla natrysku, umywalki czy zlewozmywaka, ale przy napełnianiu wanny mogą się już pojawić problemy.

 

Kotły (piece) z zamkniętą komorą spalania

Należą do grupy kotłów wiszących. Są to urządzenia zarówno jednofunkcyjne jak i dwufunkcyjne. Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest odseparowanie komory spalania. Oznacza to, że powietrze do spalania zasysane jest odrębnym kanałem z zewnątrz budynku. Zaletą tych kotłów jest to, że mogą być instalowane w zamkniętych niewielkich pomieszczeniach lub w obiektach, w których nie ma dostępu do komina. Można je instalować również tam gdzie występują agresywne opary np. w pralni chemicznej.

 

Kotły (piece) kondensacyjne

Stanowią jedno z najnowszych rozwiązań techniki grzewczej. Wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością wynikającą z tego, że kotły tej konstrukcji odzyskują ciepło skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Teoretyczna sprawność kotłów kondensacyjnych wynosi ponad 100% ( 106 - 110% ). Najczęściej rozpowszechnione w tej grupie są kotły stalowe wiszące zarówno jedno jak dwufunkcyjne.

więcej »

0

(P.H.U.P. PANINSTAL)

12 sierpnia 2014

Jakie jeszcze urządzenia wchodzą w skład kotłowni?

Jakie jeszcze urządzenia wchodzą w skład kotłowni?

Każda kotłownia aby prawidłowo działać, oprócz kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody, składa się z szeregu elementów taki jak układ pompowy, zabezpieczenie układu przed wzrostem ciśnienia i przyrostu objętości wody, system odprowadzania spalin, magazyn oleju (przy kotłowniach olejowych), tzw. ścieżka gazowa (przy kotłowniach gazowych, stacja uzdatniania wody, armatura (zawory odcinające, zwrotne, redukcyjne), mieszacze, armatura kontrolna (manometry, termometry, czujki temperatury), orurowanie, izolacja termiczna.

Układ pompowy

 

Nowoczesny energooszczędny system, to nie tylko wysokosprawne kotły, ale również sposób rozprowadzenia ciepła po obiekcie. Najbardziej ekonomicznym wariantem jest układ pompowy. Wymaga on zastosowania pomp obiegowych. Umożliwia to zmniejszenie przekroju rur w instalacji, a co za tym idzie obniżenie ilości wody do ogrzania. Efektem tego jest mniejsza bezwładność instalacji. Zastosowanie pomp obiegowych pozwala na zainstalowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, które umożliwiają regulację temperatury w każdym 

pomieszczeniu.

 

Zabezpieczenie układu

W kotłach opalanych paliwem węglowym zwykle stosuje się układ z otwartym naczyniem wzbiorczym. Wymóg spowodowany niebezpieczeństwem przekroczenia temperatury wody w kotle i zagotowania się jej. W układzie otwartym woda ma bezpośredni kontakt z powietrzem (tlenem), co powoduje postępującą korozję całego układu grzewczego. Duże odparowanie wody i tym samym konieczność uzupełniania ubytków. Dodawanie świeżej, surowej wody zwiększa ilość odkładanego kamienia kotłowego w instalacji, powodując jej zarastanie. W nowoczesnych kotłowniach stosuje się układ zamknięty. Kompensata rozszerzalności cieplej wody dokonywana jest za pomocą wzbiorczego naczynia przeponowego. Konstrukcja naczynia oparta jest na dwóch komorach (wodnej i gazowej) przedzielonych elastyczną przeponą. Wzrost objętości wody powoduje ugięcie przepony i ściśnięcie gazu w komorze gazowej. Przy schładzaniu wody przepona ugina się pod wpływem ciśnienia gazu w przeciwnym kierunku. Dzięki przeponie ciśnienie w obu komorach jest jednakowe, a woda nie miesza się z gazem. Podobne naczynia stosujemy przy zasobnikowych podgrzewaczach ciepłej wody aby zabezpieczyć się przed utratą wody przy jej podgrzewaniu.

 

Korzyści z zamkniętych instalacji są następujące:

-zmniejszenie ryzyka wystąpienia korozji i wydłużenie żywotności instalacji,

-eliminacja naczynia otwartego usytuowanego na poddaszu,

-eliminacja rury wzbiorczej, opadowej, przelewowej,

-umożliwienie zastosowania odpowietrzników automatycznych,

-zlikwidowanie potrzeby dopuszczania wody do instalacji.

więcej »

0

(P.H.U.P. PANINSTAL)

11 sierpnia 2014

Jakie paliwo wybrać?

Jakie paliwo wybrać?

Analizy ekonomiczne wykazują duże zróżnicowanie kosztów ciepła uzyskiwanych z różnych konwencjonalnych źródeł energii w zależności od warunków lokalnych. Do omawianych warunków wpływających istotnie na wybór paliwa zaliczyć należy występowanie instalacji gazu ziemnego oraz linii kolejowych, co jest związane z kosztami transportu tych mediów energetycznych. Brak gazu ziemnego praktycznie dyskwalifikuje to źródło energii ze względów ekonomicznych. Inaczej jest w przypadku węgla. Bliskość linii kolejowej obniża koszty, ale jej brak nie wpływa decydująco na proporcje kosztów determinując wybór. W przypadku zaistnienia łącznie warunków - występowanie gazociągu oraz względna bliskość linii kolejowej, źródła paliwa można uszeregować od najtańszego (wg kosztów wytworzenia jednostki ciepła) w następującej kolejności:

Węgiel kamienny - 1 - 1,

Gaz ziemny - 1,11,

Olej opalowy - 1,39,

 

Należy pamiętać, że kalkulacja ma charakter orientacyjny. Koszty mogą się zmieniać w zależności od mocy kotłowni, uwarunkowań lokalnych, sytuacji gospodarczej na świecie, a także zastosowanych urządzeń. Wybór węgla jako paliwa zastosowanego w energetyce lokalnej wcale nie jest oczywisty - wręcz przeciwnie - wiele czynników podważa, a nawet dyskwalifikuje zasadność takiej decyzji. Całościowe spojrzenie na problem, oraz pełny rachunek kosztów każą dokonać wnikliwej analizy następujących kwestii:

 

Przepisy prawne - istniejące uregulowania prawne w sposób coraz bardziej restrykcyjny podchodzą do kwestii emisji pyłów oraz gazów. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 08.09.1998 r. W sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technologicznych, wprowadza rozróżnienie na źródła energii do których eksploatacji przystąpiono przed 28.03.1990 r. i te, których używanie rozpoczęto po tej dacie. O ile dopuszcza się z powodów praktycznych funkcjonowanie starych kotłowni węglowych, o tyle przy budowie nowych, dopuszczalne normy emisji szkodliwych są bardzo restrykcyjne. Uzależnione są od: mocy cieplnej kotłowni, paliwa (oddzielne normy dla paliw stałych, płynnych i gazowych). Niektóre z pośród norm mają charakter przejściowy i są stopniowo zaostrzane. Istnieje harmonogram norm do 31.12.2010 roku. Normy obowiązujące po tym terminie nie są obecnie określone. Ogromny nacisk położony jest na spełnienie wymogów ekologicznych.

więcej »

0

(P.H.U.P. PANINSTAL)

7 sierpnia 2014

Czy w nowoczesnych kotłowniach potrzebny jest serwis?

Czy w nowoczesnych kotłowniach potrzebny jest serwis?

Zgodnie z artykułem 62 ustawy o Prawie Budowlanym obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku. Dotyczy to także kotłów grzewczych, które podczas standardowej pracy narażone są na duże zużycie eksploatacyjne. Dlatego zaleca się systematyczna konserwację tych urządzeń. Według obliczeń specjalistów z branży instalacyjno-grzewczej średni czas pracy palnika (jednego z głównych elementów kotła) w ciągu roku wynosi ok. 2000 godzin. Dla porównania w tym samym czasie eksploatacja samochodu osobowego przy średniej prędkości 50 km/godz. spowoduje przebieg 100 000 km. 

 

Taki przebieg według warunków gwarancji obliguje właściciela pojazdu do mniej więcej sześciokrotnej wizyty w serwisie. W zasadzie żaden kierowca nie ma obiekcji co do słuszności przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego auta. Dlaczego jest inaczej w przypadku urządzeń grzewczych? Systematyczna konserwacja gwarantuje brak usterek wynikających ze zużycia eksploatacyjnego poszczególnych części, a także eliminuje niespodziewane awarie i wszystkie wiążące się z tym konsekwencje. Poza tym oznacza to mniejsze koszty eksploatacji przy wyższym komforcie obsługi, a także większe bezpieczeństwo eksploatacji. Należy zawsze pamiętać o czystym rachunku ekonomicznym, bowiem niekonserwowane urządzenia oznaczają wyższe opłaty za gaz (olej), ponieważ zabrudzony wymiennik czy palnik ma niższa sprawność. Nowoczesne urządzenia grzewcze wymagają właściwej obsługi i nadzoru. Szczegółowe warunki określone są w instrukcjach obsługi. Prawidłowa eksploatacja urządzeń wpływa na ich trwałość i niezawodność. Sprawne, dobrze ustawione i wyregulowane urządzenia to wymierne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. 

 

Co powinien sprawdzić serwisant podczas przeglądu urządzeń gazowych i olejowych:

W kotle gazowym:

-wyczyścić i sprawdzić palnik,

-wyczyścić i sprawdzić wymiennik ciepła,

-wyczyścić ruszt i przewód spalinowy łączący kocioł z kominem,

-sprawdzić szczelność przyłącza gazowego i automatyki gazowej,

-skontrolować nastawy mocy,

-skontrolować armaturę zabezpieczającą oraz naczynia ciśnieniowe,

-skontrolować czujnik wypływu spalin,

-odpowietrzyć układ.

 

W kotle olejowym:

-wyczyścić i wyregulować palnik zgodnie z zaleceniami producenta (sprawdzić zabezpieczenia, skontrolowac ewentualnie wymienić dysze, skontrolować elektrody),

-sprawdzić i oczyścić wymiennik ciepła, sprawdzić filtr oleju,

-przeprowadzić analizę spalin.

więcej »

0

(P.H.U.P. PANINSTAL)

6 sierpnia 2014

Jak sterować kotłownią?

Jak sterować kotłownią?

Nowoczesne kotły olejowe lub gazowe wyposażone są w system kontroli i regulacji temperatury. W oparciu o ten system możliwa jest współpraca kotłów z różnymi regulatorami. Najczęściej stosowanymi regulatorami są:

 

Termostat pokojowy

Najtańszym rozwiązaniem jest mechaniczny termostat pokojowy sterujący pracą kotła. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiona jest przez użytkownika na pokrętle termostatu. Termostat posiada wbudowany czujnik temperatury. Praca termostatu polega na włączeniu lub wyłączeniu palnika kotła w zależności od wartości temperatury pomieszczenia w danej chwili. Spadek wartości temperatury w pomieszczeniu poniżej nastawionej, powoduje załączenie kotła, a wzrost wartości temperatury powyżej zadanej, wyłączenie palnika. W pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat nie jest wskazane stosowanie zaworów termostatycznych na grzejnikach, gdyż może wystąpić sprzeczność nastawy termostatu i zaworu. Korzyści wynikające z zastosowania termostatu to dostosowanie pracy kotła bezpośrednio do temperatury wewnętrznej budynku, a nie do temperatury wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania, jak ma to miejsce przy instalacji ze standardowymi kotłami bez regulacji. Wychodząc z obiektu mamy pewność, że temperatura w nim zostanie utrzymana na stałym zadanym poziomie. Można też na czas nieobecności, obniżyć temperaturę oszczędzając tym samym energię. Należy nadmienić, że przegrzanie obiektu o 1 stopień spowoduje wzrost zużycia energii o 6 do 10%. Regulator zapewni utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń, mimo znacznych spadków temperatury zewnętrznej. W nocy można obniżyć temperaturę do 17 stopni - jest to temperatura przy której większość ludzi dobrze śpi. Termostat posiada też wady. Nie uwzględnia akumulacyjności cieplnej budynku i instalacji centralnego ogrzewania, oraz szybkich zmian temperatury zewnętrznej. Można go stosować tylko w mniejszych kotłach z palnikiem jednostopniowym.

 

Programowany termostat pokojowy

Możliwość automatycznej zmiany temperatury kilka razy w ciągu doby, dostosowanej do trybu życia mieszkańców, zapewnia programowany termostat pokojowy. Jest on przystosowany do sterowania kotłów z palnikiem jednostopniowym, dwustopniowym lub płynną regulacją. Rozróżnia się termostaty z programem dobowym lub tygodniowym. Termostat z programem dobowym umożliwia programowanie temperatur w cyklu dobowym. Cykl ten będzie utrzymywany codziennie niezależnie od dnia tygodnia. Programator z programem tygodniowym umożliwia zrealizowanie odrębnych programów grzewczych dla każdego dnia tygodnia. Zapewnia to komfort cieplny na cały tydzień. Precyzyjne zaprogramowanie całego tygodnia jest trudne (goście, oglądanie do późnych godzin telewizji itp). Dlatego gdy zaistnieje konieczność można jednorazowo, bez programu, odpowiednim klawiszem wprowadzić przedłużenie czasu grzania temperaturą wyższą i niższą. Po powtórnym przyciśnięciu klawisza przywrócony zostanie program podstawowy. Podczas dłuższych wyjazdów korzystanie z termostatu programowanego pozwoli obniżyć koszty ogrzewania. Można bowiem zaprogramować ilość dni nieobecności i wprowadzić temperaturę "dyżurną" jaka ma być utrzymana na budynku. Możliwe jest także wprowadzenie obniżenia temperatury na obiekcie do poziomu "zabezpieczenie przed zamarzaniem". Umożliwia to zminimalizowanie zużycia energii a jednocześnie zapobiega zamarznięciu instalacji centralnego ogrzewania. Programowalny termostat pokojowy dostosowuje tryb pracy do zdolności akumulacyjnej obiektu. Nie jest w stanie bezpośrednio uwzględniać zmian temperatury zewnętrznej.

więcej »

0

(P.H.U.P. PANINSTAL)

6 sierpnia 2014

Z czego składa się instalacja?

Z czego składa się instalacja?

Nowoczesny system ogrzewania to oprócz kotłów również instalacja, na którą składają się takie elementy jak grzejniki, zawory, system rozprowadzania i zasilania. Cechą charakterystyczną nowoczesnej instalacji jest zamknięty układ i dążenie do jak najmniejszej w nim ilości wody. Im mniej wody w instalacji tym koszty eksploatacji mniejsze, a regulacja bardziej precyzyjna i łatwiejsza. W chwili obecnej instalację zarówno centralnego ogrzewania jak ciepłej wody wykonuje się z trzech podstawowych grup materiałowych: stal, miedź, tworzywa sztuczne.Instalacje centralnego ogrzewania mogą być tradycyjne czyli grzejnikowe, gdzie orurowanie jest rozprowadzane w ścianach budowli lub w podłodze. Coraz częściej jednak stosuje się instalacje mieszane: grzejnikowa + podłogowa lub ścienna, gdzie elementami grzejnymi są wężownice miedziane lub z tworzywa sztucznego zatopione w elementach konstrukcyjnych budynku.

 

Grzejniki

Rozróżnia się cztery podstawowe rodzaje nowoczesnych grzejników. Są to:

grzejniki stalowe panelowe - Mają estetyczny wygląd, są stabilne i odporne na uderzenia. W zależności od potrzeb są wykonane w różnych wymiarach i konfiguracjach. Mogą być zasilane od dołu lub z boku. Grzejniki z podejściem dolnym mają do środka wbudowany zawór termostatyczny. Ten typ grzejników jest najczęściej stosowanym w Europie, a przez to najdokładniej sprawdzony i przetestowany.

grzejniki aluminiowe - Mają estetyczny wygląd są lekkie. Możliwe jest ich składanie w baterie o dowolnej ilości żeberek, podobnie jak grzejniki żeliwne. Grzejniki aluminiowe mają tylko podejścia boczne. Na zasilanie ich od dołu potrzebne są specjalne przyłącza. Należy pamiętać, że ogromną wadą tych grzejników jest niemożność współpracy z instalacją miedzianą. Wytwarza się ogniwo, które powoduje wzajemne niszczenie.

grzejniki konwektorowe - Charakteryzują się bardzo małą ilością wody. Są lekkie i estetyczne. Produkowane są w różnych wymiarach w zależności od potrzeb. Mają możliwość zasilania bocznego i dolnego.

grzejniki łazienkowe - Wykonywane są w formie różnego rodzaju drabinek i mają przeznaczenie dla pomieszczeń łazienkowych. Konstrukcja drabinkowa umożliwia powieszenie na grzejniku w celu wysuszenia np. ręcznika. Do większości z nich można dodatkowo domontować grzałkę elektryczną pozwalającą na suszenie i dogrzewanie w okresach gdy nie pracuje centralne ogrzewanie.

więcej »

0

(P.H.U.P. PANINSTAL)

5 sierpnia 2014

Jak zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

Jak zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

Tradycyjne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach zasilanych z ciepłowni miejskich lub kotłowni lokalnych nie zapewniają prawidłowej gospodarki ciepłem, ani też nie umożliwiają oszczędności energii. W  związku z ciągle rosnącymi kosztami energii, w interesie użytkowników jest podjęcie działań zmierzających do zmodernizowania ogrzewania. Pierwszym krokiem w modernizacji jest zwykle wprowadzenie opomiarowania zużycia energii cieplnej i montaż na grzejnikach zaworów termostatycznych. Realizuje się to przez zainstalowanie w węźle cieplnym ciepłomierza, a na grzejnikach podzielników kosztów. Pozwala to na indywidualne rozliczenie każdego mieszkańca ze zużytego ciepła. W dalszym etapie, aby umożliwić regulację dostawy ciepła do obiektu, konieczna jest modernizacja węzłów cieplnych. 

więcej »

0

  0   29 kwietnia 2014

(P.H.U.P. PANINSTAL)

29 kwietnia 2014

Zdjęcia z realizacji instalacji systemów solarnych

0

  0   ·  13 maja 2014

Po jakim czasie zwraca się koszt solarów i ich instalacji?

  0   29 kwietnia 2014

  0   15 kwietnia 2014

  0   15 kwietnia 2014

  0   15 kwietnia 2014

(P.H.U.P. PANINSTAL)

9 kwietnia 2014

Jako firma inżynierska specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych, energooszczędnych oraz ekologicznych kotłowni wodnych i parowych oraz źródeł ciepła opartych na energii odnawialnej. Proponujemy rozwiązania dostosowane do możliwości i oczekiwań Klienta. Zapewniamy uczciwą i staranną realizację przedsięwzięcia, bez względu na jego zakres i skalę. Jesteśmy przygotowani do kompleksowej realizacji powierzonych nam zadań, począwszy od koncepcji i faz projektowych poprzez montaż, ostateczne uruchomienie urządzeń, na serwisie pogwarancyjnym obiektu kończąc.

0