(ETG-SYSTEM)

28 lipca 2014

Współczynnik COP i SPF

Współczynnik COP (ang. Coefficient Of Performance) – współczynnik efektywności energetycznej

COP to stosunek energii dostarczonej do budynku w postaci ciepła do energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę pompy ciepła. 

 

COP jest parametrem służącym do oceny efektywności energetycznej pompy ciepła dla danych parametrów pracy. COP jest zmienny i zależy od wielu czynników ale przede wszystkim od temperatury górnego i dolnego źródła ciepła.

Wartości COP dla danej pompy ciepła producenci pomp ciepła podają zgodne z normą EN 14511 (stara norma EN 255). Dla pomp ciepła solanka-woda B0/W35, woda – woda W10/W35, powietrze-woda A2(A7)/W35. 

Pierwsza liczba oznacza temperaturę dolnego źródła ciepła, a druga temperaturę na zasilania obiegu grzewczego. Więc A2/W35 oznacza, że producent podał COP dla urządzenia typu powietrze woda, pracującego w warunkach temperatury zewnętrznej powietrza 2°C i temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego 35°C (ogrzewanie płaszczyznowe).Trzeba mieć świadomość, że taka sama pompa współpracująca z ogrzewaniem grzejnikowym,czyli w warunkach A2/W50 będzie miała COP dużo niższe, co uczyni inwestycję mniej opłacalną.

 

Współczynnik SPF  (ang. Seasonal Performance Factor)

Najbardziej obiektywnym parametrem, określającym efektywność pompy ciepła jest roczna efektywność energetyczna, liczona jako stosunek wyprodukowanego w trakcie roku ciepła do energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie. Obliczany w ten sposób współczynnik SPF uwzględnia zmieniającą się temperaturę zewnętrzną, wody grzewczej i dolnego źródła. Dlatego do jego  obliczenia potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.W celu podwyższenia współczynnika SPF do konstrukcji pomp ciepła wprowadzane są kolejne modernizacje, do których należą miedzy innymi pompy obiegowe z automatycznie regulowaną prędkością obrotową oraz dwustopniowe przygotowywanie c.w.u. z  wykorzystaniem technologii gazu gorącego.

0