Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r.

Wraz z rozpoczęciem roku 2017 w życie weszła nowelizacja ustawy o Prawie Budowlanym. Zmiany odnoszą się w głównej mierze do listy prac budowlanych, które Inwestor będzie mógł wykonywać bez uzyskiwania pozwolenia, na podstawie samego zgłoszenia budowy w urzędzie, a w niektórych przypadkach unikając jakichkolwiek formalności. Kogo będą dotyczyły zmiany w prawie budowlanym i na jakie udogodnienia mogą liczyć Inwestorzy?

Zmiany prawne dotyczące formalności przed budową

Jedną ze zmian wprowadzonych w styczniu 2017 r. jest zniesienie obowiązku zgłoszenia budowy parterowego budynku gospodarczego o powierzchni nieprzekraczającej 35 m², basenów oraz oczek wodnych do 50 m², suszarni kontenerowych o maksymalnej powierzchni 21 m² i instalacji klimatyzacyjnych. To duże ułatwienie w szczególności dla Inwestorów prywatnych. W przypadku wiat garażowych te o powierzchni mniejszej niż 35 m² nie będą wymagały dopełnienia jakichkolwiek formalności, przy założeniu że ich ilość na każde 500 m² działki nie będzie większa niż dwie. Niezmiennie wiaty o powierzchni nie większej niż 50 m² wymagają jedynie zgłoszenia, natomiast w pozostałych przypadkach nie obejdzie się bez pozwolenia na budowę.

Zniesienie konieczności zgłaszania budowy dotyczy także zjazdów z dróg gminnych oraz powiatowych. W przypadku zjazdów oraz zatok parkingowych przy drogach krajowych i wojewódzkich aktualnie wymaga się jedynie zgłoszenia, a nie jak dotąd pozwolenia na budowę.

Milcząca zgoda oraz zwiększony zakres tolerancji na odstępstwa od projektu

Jeszcze do niedawna czas jaki urząd miał na odniesienie się do otrzymanego zgłoszenia budowlanego oraz przedstawienia ewentualnych uwag wynosił 30 dni. Po nowelizacji ustawy okres oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę” został skrócony do 21 dni.

Zmiany zostały wprowadzone także w przypadku ewentualnych odstępstw realizowanej budowy od zapisów zawartych w projekcie. Odstępstwa od szerokości, długości oraz wysokości danego projektu, odbiegające od danych przedstawionych w projekcie, które nie przekraczają 2% nie będa wymagały ubiegania się o projekt zamienny. Jedynym warunkiem jest zachowanie zaplanowanego obszaru oddziaływania inwestycji.

Celem powyższej ustawy jest redukcja części obowiązków administracyjnych, wspieranie rozwoju i usprawnienie procesu budowlanego oraz doprecyzowanie zagadnień, które do tej pory wzbudzały wiele wątpliwości, jak np. postępowanie legalizacyjne w przypadku samowoli budowlanej.

Zmiany w warunkach technicznych nowych obiektów budowlanych

Zmiany zaszły także, że zmianie uległy także zapisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Ostatnia zmiana przepisów odnosząca się do warunków technicznych zaczęła obowiązywać już od stycznia 2014 roku. Tegoroczna aktualizacja to kolejny etap wdrażania rozporządzenia unijnego dotyczącej poprawy energooszczędności budownictwa w krajach członkowskich. Od pierwszego stycznia bieżącego roku maksymalna wartość wskaźnika zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię, tzw. wskaźnik EP będzie wynosiła 95 [kWh/(m²*rok)], a więc o 25 [kWh/(m²*rok)] niż dotychczas. Aktualne przepisy obowiązują Inwestorów, którzy złożyli pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2017 r. Obniżeniu sukcesywnie unikają także dopuszczalne wartości przenikania ciepła przez poszczególne przegrody zewnętrzne budynku.

Niewątpliwie powyższa zmiana przyczyni się do podniesienia standardu energooszczędności budynków jednorodzinnych. Wyższe wymagania związane z efektywnością energetyczną wpłyną także na koszt realizacji budowy oraz rodzaj użytych materiałów. Aktualnie wszystkie projekty powinny uwzględniać założenia rozporządzenia z 2017 roku, jednak zmiany będą obejmowały jedynie Inwestorów, którzy wnioski o pozwolenie na budowę złożyli po dacie aktualizacji przepisów, a więc po 31 grudnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku w roku 2016, budowa będzie realizowana zgodnie z wymaganiami, które obowiązywały przed nowelizacją ustawy.

4

Joanna1713, Kry i 2 innym podoba się to.

Artykuły podobne